Lucrări - 575096-2019

05/12/2019    S235

România-Țuțora: Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale

2019/S 235-575096

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comuna Țuțora (Primăria Comunei Țuțora)
Număr naţional de înregistrare: 4540224
Adresă: Com. Țuțora, județ Iași
Localitate: Comuna Țuțora
Cod NUTS: RO ROMANIA
Cod poștal: 707560
Țară: România
Persoană de contact: Albu Cristinel
E-mail: primariatutora@yahoo.com
Telefon: +40 232298800
Fax: +40 232298811
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.primariatutora.ro/
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Servicii generale ale administrațiilor publice

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul „Înființare sistem de canalizare în comuna Țuțora, jud. Iași”

Număr de referinţă: 48
II.1.2)Cod CPV principal
45232400 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Întocmire proiect tehnic și detalii de execuție, documentații tehnice necesare în vederea obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor, asigurare asistența tehnica pe parcursul execuției lucrărilor și execuție de lucrări pentru obiectivul „Infiintare sistem de canalizare în comuna Tutora, jud. Iași”.

Valoarea estimata este de 38 752 293 RON fără TVA si este compusa din:

1) Servicii de proiectare și asistenta tehnica din partea proiectantului – 1 017 494 RON fara TVA;

2) Executie de lucrari – 37 734 799 RON fara TVA.

Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului, acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45233140 Lucrări de drumuri
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
71356200 Servicii de asistenţă tehnică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Comuna Tutora, judetul Iasi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prezenta procedură își propune atribuirea unui contract de achizitie publică de lucrări (proiectare și execuție) pentru obiectivul „Infiintare sistem de canalizare în comuna Tutora, jud. Iași” finantat prin Fondul de Dezvoltare și Investitii administrat de autoritatea gestionara Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (C.N.S.P.).

Pentru implementarea acestui proiect este necesară elaborarea documentației de proiectare în fazele proiect tehnic (PT) + proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) + proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (P.O.E.) + detalii de execuție (DE) + caiete de sarcini pe specialități (CS) + documentaţiile pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor, obținerea autorizației de construire, asistența tehnică a proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor și execuția lucrărilor.

Valoarea estimata este de 38 752 293 RON fără TVA calculată astfel:

— Proiectare: 1 017 494 RON fără TVA (cap. 3.5.4 „Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor” – 0,00 RON fără TVA + cap. 3.5.6 „Proiect tehnic, D.D.E., D.T.A.C., P.O.E.” – 739 996,00 RON fără TVA + cap. 3.8.1 „Asistenta tehnica din partea proiectantului” 277 498,00 RON fără TVA),

— Execuţie: 37 734 799 RON fără TVA (cap. 2.1 – 550 000,00 RON fără TVA + cap. 4.1 – 36 449 800,00 RON fără TVA + cap. 4.2 – 50 000,00 RON fără TVA + cap. 4.3 – 500 000,00 RON fără TVA + cap. 5.1.1 – 184 999,00 RON fără TVA).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența profesională / Pondere: 20 %
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea și metodologia / Pondere: 20 %
Prețul - Pondere: 60 %
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri guvernamentale: Fondul de Dezvoltare și Investitii; autoritate gestionara: Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 228-558409
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Titlu:

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul „Înființare sistem de canalizare în comuna Țuțora, jud. Iași”

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Alte motive (întreruperea procedurii)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Autoritatea contractanta solicita anularea prezentului anunt (avand nr. de referinta 2019-163725) intrucat, in urma completarii documentatiei de atribuire si a anuntului de partcipare in SEAP, sistemul SEAP a transmis automat anuntul catre JOUE, creand anuntul cu nr. de referinta RO001/2019-147044, nr. JO S 2019/S 233-570533. Prin urmare, pentru a se evita dublarea anuntului pe site-ul TED (Tenders Electronic Daily), este necesara anularea prezentului anunt.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.)
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642
Adresă internet: www.portal.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.

Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Comuna Țuțora
Adresă: Com. Țuțora, județ Iași
Localitate: Țuțora
Cod poștal: 707560
Țară: România
E-mail: primariatutora@yahoo.com
Telefon: +40 232298800
Fax: +40 232298811
Adresă internet: www.primariatutora.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/12/2019