Usługi - 575263-2018

28/12/2018    S249    Agencje - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Malta-Marsa: Usługi korekty i redakcji językowej w językach krajów spoza UE

2018/S 249-575263

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Miejscowość: Marsa
Kod NUTS: MT
Kod pocztowy: 1917
Państwo: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://easo.europa.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4288
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Azyl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi korekty i redakcji językowej w językach krajów spoza UE

Numer referencyjny: EASO/2018/687
II.1.2)Główny kod CPV
79821100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi korekty i redakcji językowej dokumentów EASO i innych dokumentów i produktów sporządzonych w językach krajów spoza UE.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Języki: albański, arabski, macedoński, norweski, rosyjski, serbski i turecki

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79821100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: MT
II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi korekty i redakcji językowej dokumentów EASO i innych dokumentów i produktów sporządzonych w językach albańskim, arabskim, macedońskim, norweskim, rosyjskim, serbskim i tureckim.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Umowa jest wznawiana automatycznie 3-krotnie, każdorazowo na okres 12 miesięcy, chyba że jedna ze stron otrzyma formalne zawiadomienie stanowiące inaczej na co najmniej 3 miesiące przed upływem danego okresu.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Języki: kurmandżi, sorani, somalijski, tigrinia, farsi i wszelkie inne

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79821100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: MT
II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi korekty i redakcji językowej dokumentów EASO i innych dokumentów i produktów sporządzonych w językach kurmandżi, sorani, somalijskim, tigrinia, farsi i wszelkich inne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Umowa jest wznawiana automatycznie 3-krotnie, każdorazowo na okres 12 miesięcy, chyba że jedna ze stron otrzyma formalne zawiadomienie stanowiące inaczej na co najmniej 3 miesiące przed upływem danego okresu.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Jak określono w dokumentacji przetargowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/02/2019
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/02/2019
Czas lokalny: 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

EASO zastrzega sobie prawo do zwiększenia szacunkowej wartości umowy ramowej dla części 1 do maksymalnie 750 000,00 EUR i 150 000,00 EUR dla części 2 zgodnie z art. 164 ust. 1 lit. d) i załącznikiem I pkt 11 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego poprzez zastosowanie procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu z wybranym oferentem w przypadku nowych usług lub robót polegających na powtarzaniu podobnych usług lub robót budowlanych, powierzonych wykonawcy, któremu EASO udzielił wcześniejszego zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrunewald
Miejscowość: Luxemburg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2018