Servicii - 575914-2019

05/12/2019    S235

România-Bucureşti: Servicii de cadastru

2019/S 235-575914

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Sector 4 (Primăria Sectorului 4 București)
Număr naţional de înregistrare: RO 4316422
Adresă: Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Complex Comercial Grand Arena, et. 1, sector 4
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040532
Țară: România
Persoană de contact: Iordana Hudișteanu
E-mail: achizitiipublice@ps4.ro
Telefon: +40 213360360
Fax: +40 213360360

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.ps4.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100081626
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru – servicii de cadastru şi întabulare bunuri imobile aflate în patrimoniul sau în administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti

Număr de referinţă: 4316422/2019/30
II.1.2)Cod CPV principal
71354300 Servicii de cadastru
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti dorește să perfecteze un acord-cadru cu un operator economic, prestator autorizat de servicii de cadastru și topografie, prin care să se asigure elaborarea documentațiilor cadastrale cerute de normativele legale în vigoare, în vederea intabulării imobilelor pe care le administrează și/sau certificarea situaţiei juridice a respectivelor imobile prin inscrierea în Cartea Funciară.

Acordul-cadru se va încheia pentru o perioadă de 4 ani, urmând a fi perfectate contracte subsecvente anuale în funcție de fondurile disponibile prevăzute în fiecare an.

Fiecare contract subsecvent se va referi la unul sau mai multe dintre imobilele (terenuri cu sau fără clădiri) aflate în administrarea sectorului 4 al muncipiului Bucuresti.

Funcție de categoria documentațiilor cadastrale solicitate pentru fiecare imobil, este posibil să fie necesară realizarea de relevee.

În derularea fiecărui contract subsecvent, funcție de necesitățile de mom [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 16 828 800.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

În cadrul contractelor subsecvente vor fi solicitate următoarele categorii de serv. cadastrale și topografice:

— doc. cadastrală pentru prima înscriere,

— doc. cadastrală pentru alipiri sau dezlipiri,

— doc. cadastrală pentru actualizare date,

— doc. cadastrală pentru notare construcții,

— doc. cadastrală pentru apartamentare,

— plan topografic de situație cotat.

După caz, este posibil ca pentru un același imobil să fie solicitate mai multe dintre categoriile de doc. enumerate mai sus.

In cazul străzilor, pe planul de amplasament si delimitare, se vor menţiona suprafeţele componente ce se vor detalia pe suprafeţe aferente fiecare categorie de folosinţă in parte (S total, S1 carosabil, S2 trotuar pietonal, S3 spaţiu verde etc.), iar in cazul clădirilor, in care Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti este co-proprietar cu persoane fizice/juridice sau cu Statul Român, se vor calcula cu precizie în funcţie de situaţia in teren, actele deţinute şi documentaţiile întocmite, cotele părţi aferente, atât din teren, cât şi părţilor din construcţie aflate în folosinţă comună. În cazul documentațiilor cadastrale de intabulare, depunerea lor la OCPIMB, înregistrarea în registrul general de intrare, conform cu prevederile Regulamentului ANCPI, urmând ca după verificare și recepție să fie eliberate extrasul CF de informare și încheierea de carte funciară care se predau autorității contractante, pe bază de proces-verbal, împreună cu doc. aferentă.

Cantitățile estimative min. și max. aferente acordului-cadru și – respectiv – unui contract subsecvent sunt următoarele:

Acord-cadru:

— nr. imobile: minim 120; maxim 2 600,

— suprafață terenuri cu sau fără construcții (m²): minim 269 535; maxim 5 840 000,

— suprafață construită desfășurată (m² relevee): minim 8 860; maxim 192 000.

Contract subsecvent:

— nr. imobile: minim 30; maxim 650,

— suprafață terenuri cu sau fără construcții (m²): minim 75 690; maxim 1 640 000,

— suprafață construită desfășurată (m² relevee): minim 2 215; maxim 48 000.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta profesionala a expertului servicii cadastrale. / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1) Ofertanții/asociații, terții susținători si subcontractanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016.

Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în SEAP de către operatorii economici cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Acestea sunt:

1) cazierul judiciar al operatorului economic;

2) cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, așa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv;

3) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentării;

4) documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, după caz;

2) Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. se va încărca in SEAP la momentul completării DUAE si va fi semnata cu semnătura electronica extinsa.

Persoanele cu funcție de decizie în ceea ce privește organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:

— Baluta Daniel – functia primar,

— Andrei George Trocan – viceprimar,

— Cezar George Cioclea – director executiv, Directia Economica,

— Magdalena Madalina Stancu – director executiv, Directia de Dezvoltare,

— Daniela Tudose – director executiv, Directia Juridica.

Persoane cu putere de reprezentare din cadrul furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire:

— S.C. Procurement Advisors S.R.L. – reprezentata prin Mihai Alexandra.

Autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 62 din L. 98/2016 oricărui operator economic care se încadrează în situațiile descrise la art. 60 din L. 98/2016.

Observații: neprezentarea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terţ susţinător), atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Odată cu DUAE completat în SEAP se va prezenta si angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia sau după caz, acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere.

Cerinta nr. 1: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv: certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunalul teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului principal aferent obiectului acordului-cadru dovada autorizarii conf. Legii nr. 359/2004, certificatul de autorizare sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre oferta [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, au fost prestate si duse la bun sfarsit, in conformitate cu normele profesionale in domeniu, servicii similare cu cele ce fac obiectul prezentei achizitii servicii de cadastru, a caror suprafata cumulata pentru care au fost prestare servicii la nivelul a cel putin 1 sau maxim 3 contracte sa fie de cele putin 1 640 000 m² teren (cu sau fara constructii) si 48 000 m² relevee. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat iniial

Proportia de subcontractare. Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa si depune DUAE cu urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, activitatile derulate in cadrul contractului, perioada de derulare, valoarea acestora in lei fara TVA, valoarea serviciilor aferente ultimilor 3 ani (in cazul in care contractul este in derulare sau a presupus o perioada de derulare in afara celei solicitate), data si numarul documentului de receptie, precum si orice alte informatii relevante care fac dovada preliminara a indeplinirii cerintei. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: certificate sau documente emise de beneficiar/procese-verbale de receptie/parti relevante ale contractului, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Autoritatea contractanta va avea dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. In cazul in care contractul/contractele prezentate ca experienta similara au fost executate in asociere, valoarea ce va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitate cu procentul prevazut in contractul de asociere. In cazul in care contractul/contractele prezentate ca experienta similara au fost executate ca subcontractant, valoarea ce va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitate cu valoarea contractului de subcontractare – se vor avea in vedere prevederile art. 14 alin. (3) din Instructiunea ANAP nr. 2/2017. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si/sau profesionala acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(b) documentele din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament.

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea D „Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza” si partea IV „Criteriile de selectie” – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/partile subcontractate, pentru fiecare subcontractant declarat. In situatia in care ofertantul indeplineste cerinta de capacitate tehnica si profesionala utilizand resursele subcontractantilor, ofertantul va completa in DUAE si partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea C „Informații privind utilizarea capacității altor entități”. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp şi angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de acord de subcontractare din documentatia de atribuire. Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: partea II „Informatii referitoare la operatorul economic” – sectiunea A „Informatii privind operatorul economic” si B „Informatii privind reprezentantii operatorului economic”, partea III „Motive de excludere”, partea IV „Criteriile de selectie” –sectiunea A „Capacitatea de a corespunde cerintelor”; partea IV „Criteriile de selectie” – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala. Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si procentul aferent prestatiilor. Se interzice subcontractarea totala in cadrul prezentei proceduri de achizitie.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 5
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 28/01/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 28/05/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28/01/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro

Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare.

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Solicitare clarificari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

DUAE va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire.

Operatorii economici care participa la procedura de atribuire vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE deja configurat de autoritatea contractantă. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se vor regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – ghid de completare DUAE.

Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescatoare a punctajului total, calculat conform punctajului individual al ofertei pentru factorii de evaluare stabiliti (punctajul total în cadrul criteriului de atribuire utilizat se va determina însumând punctajele obtinute pentru fiecare factor de evaluare aferent propunerii financiare si tehnice).

Punctajul se va acorda de comisia de evaluare prin aplicarea algoritmului de calcul stabilit.

În situatia în care 2 sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj în urma aplicarii algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescatoare a pretului ofertat, iar stabilirea castigatorilor se va face in functie de pretul ofertat (cel mai mic pret castiga).

In cazul in care procedura se anuleaza, ofertantii vor fi notificati de catre autoritatea contractanta. In niciun caz autoritatea contractanta nu va fi responsabila pentru daunele, indiferent de ce natura, legate de anularea procedurii.

Atribuirea contractelor subsecvente se va face catre ofertantul (devenit semnatar al acordului-cadru) clasat pe primul loc in clasamentul final pentru atribuirea acordului-cadru.

Operatorul/operatorii economici declarat/declarati castigator/castigatori se obliga sa dea curs invitatiei pentru incheierea contractelor subsecvente.

Daca operatorul economic cu care se incheie contractul subsecvent nu isi indeplineste obligatiile contractuale, se reziliaza contractul (cu consecintele legale si contractuale ce se impun) si se va transmite invitatie de semnare a contractului subsecvent pentru cel clasat pe cel de-al doilea loc si tot asa.

În cazul în care operatorul/ii economic/i declarat(i) castigator(i) căruia autoritatea contractanta îi transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări deoarece cantitatea care face obiectul contractului depăşeşte cantitatea minim estimată pentru un contract subsecvent si/sau este deja implicat in realizarea altui contract subsecvent care se deruleaza in paralel cu cel ce se doreste a fi atribuit, acesta va invoca si justifica aceasta situatie care conduce la refuzul semnarii unui alt contract subsecevent (fara a exista repercursiuni/sanctiuni din partea autoritatii contractante).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de contestare sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/12/2019