Usługi - 576651-2020

01/12/2020    S234

Polska-Warszawa: Wielokrotna umowa ramowa z odnowieniem konkurencji o usługi związane z rozwojem oprogramowania

2020/S 234-576651

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
Adres pocztowy: Plac Europejski 6
Miejscowość: Warsaw
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://frontex.europa.eu
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wielokrotna umowa ramowa z odnowieniem konkurencji o usługi związane z rozwojem oprogramowania

Numer referencyjny: Frontex/OP/300/2019/SB
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług rozwoju oprogramowania, mianowicie zasobów profesjonalnych, doświadczenia zespołowego w dostarczaniu oprogramowania, sprawdzonej metodologii rozwoju oprogramowania i narzędzi na najwyższym możliwym poziomie rozwoju w stałej cenie, według określonego czasu i środków oraz w oparciu o ograniczone czasowo i merytorycznie umowy, zgodnie z zakresem wymagań.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 16 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Niniejsza umowa ramowa jest podstawą do zamawiania usług w zakresie rozwoju oprogramowania, głównie w ramach podanego czasu i środków oraz stałych przydziałów cenowych. Usługi tworzenia oprogramowania należy rozumieć w ujęciu ogólnym jako usługi obejmujące wszystkie etapy cyklu życia oprogramowania oraz techniczne dziedziny inżynierii oprogramowania. Może zatem obejmować zwykły rozwój oprogramowania, jak również konserwację istniejącego oprogramowania, refaktoryzację, dostosowanie itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 165-403964
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: FRONTEX/OP/300/2019/SB
Nazwa:

Wielokrotna umowa ramowa z odnowieniem konkurencji o usługi związane z rozwojem oprogramowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 17
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Altia Consultores S.A.
Adres pocztowy: Rúa Vulcano 3
Miejscowość: Oleiros (A Coruña)
Kod NUTS: ES ESPAÑA
Kod pocztowy: 15172
Państwo: Hiszpania
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: FRONTEX/OP/300/2019/SB
Nazwa:

Wielokrotna umowa ramowa z odnowieniem konkurencji o usługi związane z rozwojem oprogramowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 17
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: European Dynamics Luxembourg SA
Adres pocztowy: 12, rue Jean Engling
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Kod pocztowy: L-1466
Państwo: Luksemburg
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: European Dynamics SA
Adres pocztowy: 12, rue Jean Engling
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Kod pocztowy: L-1466
Państwo: Luksemburg
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: FRONTEX/OP/300/2019/SB
Nazwa:

Wielokrotna umowa ramowa z odnowieniem konkurencji o usługi związane z rozwojem oprogramowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 17
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Fabrity SP. Z O.O.
Adres pocztowy: Ul. Domaniewska 44a
Miejscowość: Warsaw
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: FRONTEX/OP/300/2019/SB
Nazwa:

Wielokrotna umowa ramowa z odnowieniem konkurencji o usługi związane z rozwojem oprogramowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 17
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: GMV Aerospace and Defence S.A.U.
Adres pocztowy: C/Jsaac Newton, 11 (PIM) — Tres cantos
Miejscowość: Madrid
Kod NUTS: ES ESPAÑA
Kod pocztowy: 28760
Państwo: Hiszpania
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: FRONTEX/OP/300/2019/SB
Nazwa:

Wielokrotna umowa ramowa z odnowieniem konkurencji o usługi związane z rozwojem oprogramowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 17
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sopra Steria Benelux SA/NV
Adres pocztowy: Avenue Arnaud Fraiteur 15-23
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Accenture SP. Z O.O.
Adres pocztowy: Sienna 39
Miejscowość: Warsaw
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-121
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: FRONTEX/OP/300/2019/SB
Nazwa:

Wielokrotna umowa ramowa z odnowieniem konkurencji o usługi związane z rozwojem oprogramowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 17
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Asseco Poland S.A.
Adres pocztowy: Ul. Olchowa 14
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 35-322
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/11/2020