Servicii - 576711-2019

05/12/2019    S235    Servicii - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Buzău: Servicii de deszăpezire

2019/S 235-576711

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Județean Buzău
Număr naţional de înregistrare: 3662495
Adresă: Str. Nicolae Bălcescu nr. 48
Localitate: Buzău
Cod NUTS: RO222
Cod poștal: 120260
Țară: România
Persoană de contact: Carolică Alexandru Dinu
E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro, achizitii@cjbuzau.ro
Telefon: +40 238414112
Fax: +40 238725507

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.cjbuzau.ro/

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Întreţinerea curentă a drumurilor şi podurilor judeţene pe timp de iarnă 2019-2020 (pentru 3 zone de acţionare – Buzău Nord, Vintilă Vodă, Râmnicu Sărat) prevenirea şi com [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 3662495/2019/CJ-AP-S33
II.1.2)Cod CPV principal
90620000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna 2019-2020 a drumurilor județene din aministrarea UAT Judetul Buzău, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.

Termenul limita pana la care operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 6-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 2 843 798.13 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Zona Râmnicu Sărat

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90620000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO222
Locul principal de executare:

Judetul Buzau.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

167,4 km drumuri deschise circulatiei publice.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform prevederilor art. 180 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, indeplinirea cerintele caietului de sarcini se aplică prin raportare la fiecare lot în parte.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Zona Buzău Nord

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90620000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO222
Locul principal de executare:

Judetul Buzau.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

136,9 km drumuri deschise circulatiei publice.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform prevederilor art. 180 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, indeplinirea cerintele caietului de sarcini se aplică prin raportare la fiecare lot în parte.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Zona Vintilă Vodă

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90620000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO222
Locul principal de executare:

Judetul Buzau.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

138,5 km drumuri deschise circulatiei publice.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform prevederilor art. 180 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, indeplinirea cerintele caietului de sarcini se aplică prin raportare la fiecare lot în parte.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 179-436194
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 2
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 16301
Lot nr.: 1
Titlu:

Zona Buzău Nord

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/11/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Cristim Prodcom S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15032698
Adresă: Str. Constantin Brâncoveanu nr. 35
Localitate: Râmnicu Sărat
Cod NUTS: RO222
Cod poștal: 125300
Țară: România
E-mail: neptunramnic@yahoo.com
Telefon: +40 745815195
Fax: +40 745815195

Adresă internet: www.cristimprodcom.com

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 367 525.78 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 362 735.84 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 16132
Lot nr.: 3
Titlu:

Zona Vintilă Vodă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/11/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Nikost Impex S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 11879704
Adresă: DNE85 nr. 63, județ Buzău
Localitate: Mărăcineni
Cod NUTS: RO222
Cod poștal: 127325
Țară: România
E-mail: nikostimpex@yahoo.com
Telefon: +40 238723046
Fax: +40 238723046

Adresă internet: www.nikost.com

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 483 044.60 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 481 062.29 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/12/2019