Servicii - 576716-2019

05/12/2019    S235

România-Reșița: Servicii de dezinfecţie şi de dezinsecţie

2019/S 235-576716

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Reșița
Număr naţional de înregistrare: 3228764
Adresă: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1A
Localitate: Reșița
Cod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Cod poștal: 320084
Țară: România
Persoană de contact: Diana Unchiasu
E-mail: dianaunchiasu@primariaresita.ro
Telefon: +40 255216132
Fax: +40 255255000

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.primaria-resita.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Delegarea gestiunii activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Reșița care se va finaliza printr-un [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 3228764/2018/21
II.1.2)Cod CPV principal
90921000 Servicii de dezinfecţie şi de dezinsecţie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prestarea serviciilor pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în Municipiul Reșița.

Informații privind solicitări/răspunsuri clarificări:

— Nr. de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 17,

— Autoritatea contractanta va răspunde la solicitările de clarificări/informații suplimentare primite de ofertanți cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, conform art. 161 alin. (2) din Legea 98/2016 modificata prin OUG nr. 45/2018.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 818 227.44 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90923000 Servicii de deratizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Locul principal de executare:

Municipiul Resita.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Serviciile care trebuiesc prestate in conformitate cu cerintele caietului de sarcini sunt:

— dezinsectie,

— dezinfectie,

— deratizare.

Cantitățile estimate pentru efectuarea prestațiilor sunt prezentate în Anexa 3, Anexa 4 și Anexa 5 a caietului de sarcini. Activitățile se vor presta prin comandă anuală directă de la Municipiul Reșița.

Valoarea estimata este de 697.055,21lei/an fără TVA, pe o durată de 4 ani fiind de 2.788.220,84 RON fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de realizare a investițiilor finanțate din venituri proprii / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Valoarea investițiilor finanțate din venituri proprii / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 023-050595
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 90396
Titlu:

Contract de delegare a gestiunii activităților de dezinsecție, dezinfecție si deratizare din Municipiul Reșița

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/11/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DD Chim
Număr naţional de înregistrare: RO 2126332
Adresă: Str. 22 Decembrie nr. 228
Localitate: Deva
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 330161
Țară: România
E-mail: ddchimhd@gmail.com
Telefon: +40 254715497
Fax: +40 254715497

Adresă internet: www.ddchim.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 788 220.84 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 818 227.44 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Juridic, executări silite
Adresă: Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1A
Localitate: Reșița
Cod poștal: 320084
Țară: România
E-mail: juridic.executari@primariaresita.ro
Telefon: +40 255216132

Adresă internet: http://www.primaria-resita.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/12/2019