Servicii - 576720-2019

05/12/2019    S235

România-Bucureşti: Servicii de curăţenie

2019/S 235-576720

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”
Număr naţional de înregistrare: 4283333
Adresă: Str. Căldărușani nr. 9
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011241
Țară: România
Persoană de contact: Marian Mirea
E-mail: achizitii@ana-aslan.ro
Telefon: +40 212237192
Fax: +40 212231480

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.ana-aslan.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: I.N.G.G. „Ana Aslan”
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii profesionale de curățenie – spital

Număr de referinţă: 4283333_2019_PAAPD1031398
II.1.2)Cod CPV principal
90910000 Servicii de curăţenie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

I.N.G.G. „Ana Aslan” intenționează să achiziționeze servicii profesionale de curătenie si dezinfectie (suprafete orizontale si verticale interioare) în unitati sanitare cu profil spitalicesc (cu paturi) in conformitate cu precizarile din caietul de sarcini anexat.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39831240 Produse de curăţenie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

Institutul National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan”, Str. Caldarusani nr. 9, sector 1, Bucuresti, Calea Bucurestilor nr. 307, loc. Otopeni, jud. Ilfov si Str. Sp [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

INGG Ana Aslan intenționează să achiziționeze servicii de curătenie si dezinfectie (suprafete orizontale si verticale interioare) în unitati sanitare cu profil spitalicesc (cu paturi) in conformitate cu caietul de sarcini anexat

Numarul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Acordul-cadru se va incheia cu un operator economic, pe o perioada de 24 luni, avand valoarea estimata de 2 713 296 RON fara TVA

Valoare minima estimata contract subsecvent – 113 054 RON fara TVA.

Valoare maxima estimata contract subsecvent – 339 162 RON fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 148-364666
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”
Adresă: Str. Căldărușani nr. 9, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 011241
Țară: România
E-mail: achizitii@ana-aslan.ro
Telefon: +40 212237192
Fax: +40 212231480

Adresă internet: www.ana-aslan.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/12/2019