Servicii - 576727-2019

05/12/2019    S235

România-Timișoara: Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

2019/S 235-576727

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Timișoara
Număr naţional de înregistrare: 14756536
Adresă: Bulevardul C. D. Loga nr. 1, județul Timiș
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300030
Țară: România
Persoană de contact: Serviciul Achiziții Publice – Lavinia Alexandrescu
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408478

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.primariatm.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de verificare a proiectului pentru obiectivul „SF + PT Centru Multifuncțional Kuncz” (Lot 2)

Număr de referinţă: 14756536-2019-PAAPD1084514
II.1.2)Cod CPV principal
71328000 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

În baza contractului, vor fi prestate servicii de verificare a proiectului pentru obiectivul „SF + PT Centru Multifunctional Kuncz” (lot 2), astfel cum sunt acestea impuse in tema de proiectare. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Timisoara, Calea Mosnitei nr. 1.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

In baza contractului vor fi prestate servicii de verificare pentru obiectivul „SF + PT Centru Multifunctional Kuncz”, Timișoara, conform legislației în vigoare. În cadrul procedurii de verificare a proiectelor, verificatorul de proiect va analiza:

— completitudinea pieselor scrise și desenate ale proiectului,

— modul de îndeplinire a criteriilor de satisfacere a cerințelor esențiale de calitate,

— respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile proiectului.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 205-499726
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Municipiul Timișoara – Serviciul Achiziții Publice, camera 223
Adresă: Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Localitate: Timișoara
Cod poștal: 300030
Țară: România
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408367

Adresă internet: www.primariatm.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/12/2019