29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 57835-2021

05/02/2021    S25

Niemcy-Drezno: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 025-057835

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, SSC VVM, Außenstelle Dresden 1, Zentrale Vergabestelle
Adres pocztowy: Königsbrücker Str. 80
Miejscowość: Dresden
Kod NUTS: DED2 Dresden
Kod pocztowy: 01099
Państwo: Niemcy
E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
Tel.: +49 351-80930
Faks: +49 351-4510994560
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.sib.sachsen.de
Adres profilu nabywcy: https://www.sachsen-vergabe.de
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

20O60226_Justizvollzugsanstalt Zwickau

Numer referencyjny: 20O60226
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Ingenieurbauwerke in Außenanlagen.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 804 607.17 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DED45 Zwickau
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Justizvollzugsanstalt Zwickau

, 08060 Zwickau

II.2.4)Opis zamówienia:

Gegenstand der Leistung In Zwickau ist der Neubau einer Justizvollzugsanstalt mit Umfassungsmauer geplant. Teilweise wurden die Entwässerungleitungen innerhalb der Umfassungsmauer bzw. außerhalb bereits hergestellt. Das Vergabepaket 17D Ing.-Bau in Außenanlagen beinhaltet die Herstellung der Hausanschlussleitungen bzw. -Kanäle für Regenwasser und Schmutzwasser sowie die Verlegung von Lösch- und Trinkwasser auf dem Grundstück. Des Weiteren sind Nahwärmeleitungen in den Außenanlagen der JVA herzustellen. Umfang der Leistungen,

— Bereich 1: Allgemeine Leistungen,

— Bereich 2: KG210/541 Schmutzwassererschließung,

— Bereich 3: KG210 Regenwassererschließung,

— Bereich 4: KG220 Trinkwassererschließung,

— Bereich 5: KG220 Löschwassererschließung,

— Bereich 6: KG410 Sanitäranlagen,

— Bereich 7: KG544 Wärmeversorgungsanlagen in Außenanlagen.

Im Wesentlichen sind folgende Leistungen vorgesehen:

Bereich 1:

— Baustelleneinrichtung,

— Verkehrssicherung.

Bereich 2:

— Erdbau einschl. Weiterverwendung: 4 950 m3,

— Kanal DN 200 PP: 2 000 m,

— Stb.-schächte: 16 St..

Bereich 3:

— Erdbau einschl. Weiterverwendung: 23 200 m3,

— Kanal DN 300 Stb: 525 m,

— Kanal DN 400 Stb: 245 m,

— Kanal DN 500 Stb: 200 m,

— Kanal DN 600 Stb: 140 m,

— Stb.-schächte: 29 St.,

— Hausanschußkanal DN 200 PP: 3 000 m.

Bereich 4:

— Erdbau einschl. Weiterverwendung: 3 350 m3,

— Trinkwasserleitung d63: 285 m,

— Trinkwasserleitung d75: 110 m,

— Trinkwasserleitung d90: 26 m,

— Trinkwasserleitung d110: 372 m,

— Trinkwasserleitung d125: 55 m,

— Trinkwasserleitung d180: 1 260 m,

— Trinkwasserleitung d200: 66 m.

Bereich 5:

— Erdbau einschl. Weiterverwendung: 2 950 m3,

— Löschwasserleitung d180: 1 860 m.

Bereich 6:

— Trinkwasserleitung d32: 16 m,

— Trinkwasserleitung d50: 48 m,

— Trinkwasserleitung d63: 39 m,

— Trinkwasserleitung d75: 5 m,

— Trinkwasserleitung d90: 20 m.

Bereich 7:

— Verbundmantelrohr AD 26,9 mm AD 90 mm: 310 m,

— Verbundmantelrohr AD 33,7 mm AD 90 mm: 110 m,

— Verbundmantelrohr AD 42,4 mm AD 110 mm: 90 m,

— Verbundmantelrohr AD 60,3 mm AD 125 mm: 430 m.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 207-500946
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

20O60226_Justizvollzugsanstalt Zwickau

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/02/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 8
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Hoch- und Tiefbau Reichenbach GmbH
Adres pocztowy: Friedensstraße 43
Miejscowość: Reichenbach
Kod NUTS: DED44 Vogtlandkreis
Kod pocztowy: 08468
Państwo: Niemcy
E-mail: info@ht-reichenbach.de
Tel.: +49 37657888-0
Faks: +49 37657888-39
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 804 607.17 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Adres pocztowy: Braustraße 2
Miejscowość: Leipzig
Kod pocztowy: 04107
Państwo: Niemcy
E-mail: Vergabekammer@lds.sachsen.de
Tel.: +49 341-977-0
Faks: +49 341-977-1049
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Entsprechend der Regelung in § 160 GWB

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, SSC VVM, Außenstelle Dresden 1, Zentrale Vergabestelle, Königsbrücker Str. 80, 01099 Dresden
Adres pocztowy: Königsbrücker Str. 80
Miejscowość: Dresden
Kod pocztowy: 01099
Państwo: Niemcy
E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
Faks: +49 351-4510994560
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2021