Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Paslaugos - 579061-2019

Submission deadline has been amended by:  9548-2020
06/12/2019    S236    Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Lublin: Automobilių stovėjimo paslaugos

2019/S 236-579061

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adresas: ul. Krochmalna 13j
Miestas: Lublin
NUTS kodas: PL814
Pašto kodas: 20-401
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Grzegorz Tomczyk
El. paštas: zamowienia@zdm.lublin.eu
Telefonas: +48 814665710

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://biuletyn.lublin.eu/zdm

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://biuletyn.lublin.eu/zdm
Daugiau informacijos galima gauti kitu adresu:
Oficialus pavadinimas: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adresas: ul. Krochmalna 13j
Miestas: Lublin
NUTS kodas: PL814
Pašto kodas: 20-401
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Marzena Kryczka
El. paštas: zamowienia@zdm.lublin.eu
Telefonas: +48 814665732

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://biuletyn.lublin.eu/zdm

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://zdm-lublin.ezamawiajacy.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: gminna jednostka budżetowa
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania (SPP) na terenie miasta Lublin

Nuorodos numeris: ZP-PS.221.1.34.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
63712400
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Zakres zamówienia obejmuje:

1. etap I – prace przygotowawcze, m.in.: opracowanie projektu lokalizacji parkomatów w SPP, dostawa, montaż, zaprogramowanie oraz uruchomienie parkomatów, wdrożenie i administrowanie usługami płatności za parkowanie, zorganizowanie Biura SPP, uruchomienie komputerowego centrum przetwarzania danych, wdrożenie i administrowanie usługami płatności za postój pojazdów, dostarczenie sprzętu i oprogramowania do sprawowania nadzoru i do prowadzenia windykacji należności, przeszkolenie pracowników Zamawiającego;

2. etap II – zarządzanie SPP, m.in.: prowadzenie Biura SPP, monitorowanie i kontrola SPP, bieżąca obsługa, naprawa oraz konserwacja urządzeń do obsługi SPP, naprawa urządzeń oraz aktualizacja oprogramowania, zorganizowanie opróżniania skarbców parkomatów, bieżące utrzymanie terenu SPP, odnawianie oznakowania poziomego, aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu w SPP.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
51214000
30144400
38730000
51610000
64210000
71330000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL814
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Lublin

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania (SPP) na terenie miasta Lublin.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

2.1. etap I – prace przygotowawcze, m.in.: opracowanie projektu lokalizacji parkomatów w SPP, dostawa, montaż, zaprogramowanie oraz uruchomienie parkomatów, wdrożenie i administrowanie usługami płatności za parkowanie, zorganizowanie Biura SPP, uruchomienie komputerowego centrum przetwarzania danych, wdrożenie i administrowanie usługami płatności za postój pojazdów, dostarczenie sprzętu i oprogramowania do sprawowania nadzoru i do prowadzenia windykacji należności, przeszkolenie pracowników Zamawiającego;

2.2. etap II – zarządzanie SPP, m.in.: prowadzenie Biura SPP, monitorowanie i kontrola SPP, bieżąca obsługa, naprawa oraz konserwacja urządzeń do obsługi SPP, naprawa urządzeń oraz aktualizacja oprogramowania, zorganizowanie opróżniania skarbców parkomatów, bieżące utrzymanie terenu SPP, odnawianie oznakowania poziomego, aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu w SPP.

3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynności związane z wykonywaniem wszystkich prac objętych zamówieniem wskazane i opisane w opisie przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) Ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w szczególności:

3.1. obsługa Biura SPP;

3.2. serwisowanie i obsługa parkomatów, urządzeń i systemów informatycznych;

3.3. kontrola uiszczenia opłaty, wystawienie wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej, wykonywanie zdjęć pojazdów;

3.4. bieżące utrzymanie terenu SPP, kontrola i odnawianie stanu oznakowania SPP.

Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy (zał. nr 7 do SIWZ).

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.

Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą.

Art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Czas usunięcia awarii parkomatu z koniecznością wymiany / Lyginamasis svoris: 6
Kokybės kriterijus - Vardas: Czas usunięcia awarii parkomatu bez konieczności wymiany / Lyginamasis svoris: 25
Kokybės kriterijus - Vardas: Czas usunięcia awarii systemu informatycznego lub innych urządzeń / Lyginamasis svoris: 9
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Termin wykonania zamówienia – 4 lata od dnia zawarcia umowy, w tym:

1) etap I – do 31.3.2020 r.;

2) etap II – od dnia 1.4.2020 r. do upływu 4 lad od dnia zawarcia umowy.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć:

— wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5 muszą zostać spełnione przez Wykonawców łącznie, z zastrzeżeniem zapisów pkt 5.1.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobligowany jest wykazać:

1) wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usług w przedmiocie obsługi strefy płatnego parkowania, obejmujących swoim zakresem łącznie każdy z poniższych warunków:

— dostarczenie i zamontowanie parkomatów (każda usługa),

— pobieranie przez okres minimum 18 miesięcy (dotyczy okresu zrealizowanego) opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (każda usługa),

— pobieranie opłat za pomocą minimum 100 sztuk parkomatów udostępnionych przez Wykonawcę (łącznie dla wykazanych usług).

Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane doświadczenie).

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 4.5.2017 r. (C-387/14) doświadczenie konsorcjanta nie powinno być traktowane jako doświadczenie całego konsorcjum. Doświadczenie konsorcjanta to wyłącznie zakres faktycznie zrealizowanych przez niego prac. Jeżeli pojedynczy członek konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze „wsparcia” pozostałych jego członków w trybie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśniania i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wartość usług w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, natomiast w przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 08/01/2020
Vietos laikas: 10:45
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 08/01/2020
Vietos laikas: 11:00
Vieta:

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, POLSKA, pokój nr 9 (I piętro)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: taip
Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:

Zamawiający przewiduje publikację kolejnego ogłoszenia w 2023 r.

VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu JEDZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny być podpisane przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

5. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia odnoszących się do Wykonawcy oraz podmiotów,o których mowa pkt 4.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba,której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. rozporządzenia.

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 7.

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 5 ustawy Pzp.

11. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp.

12. Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6 ogłoszenia wynosi 60 dni.

13. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób biorących udział w realizacji zamówienia zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy.

14. Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 250 000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i 0/100).

15. Oferty należy składać w postaci elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za pośrednictwem platformy e‑Zamawiający poprzez link: https://zdm-lublin.ezamawiajacy.pl

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17 a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587840
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie.

2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.4 i 2.5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Skarga do sądu.

3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

3.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

3.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

3.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

3.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17 a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 20-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
02/12/2019