Paslaugos - 579132-2019

Submission deadline has been amended by:  51846-2020
06/12/2019    S236

Lenkija-Varšuva: Programinės įrangos diegimo paslaugos

2019/S 236-579132

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Adresas: al. Jana Pawła II 70
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pašto kodas: 00-175
Šalis: Lenkija
El. paštas: zamowieniapubliczne@arimr.gov.pl
Telefonas: +48 22/595-00-62
Faksas: +48 22/318-54-11

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.arimr.gov.pl/

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://www.arimr.gov.pl/
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Państwowa osoba prawna

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ARiMR oraz jego utrzymanie i rozwój do 2024 roku

Nuorodos numeris: DPiZP.2610.36.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
72263000 Programinės įrangos diegimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1.1. wykonanie Wdrożenia Systemu Informatycznego służącego obsłudze zadań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (w tym obsługą kadrowo-płacową) w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w oparciu o dostarczone Oprogramowanie Standardowe, w tym:

1.1.1. przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej, w tym opracowanie Projektu Technicznego Systemu oraz Planu Wdrożenia,

1.1.2. dostarczenie licencji Oprogramowania Standardowego uprawniających Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania Standardowego na warunkach określonych w Umowie oraz ogólnych warunkach producenta Oprogramowania Standardowego w liczbie min. 200 jednoczesnych użytkowników na System KiP oraz w liczbie min. 3000 jednoczesnych użytkowników na Portal Pracowniczy wraz z nośnikami instalacyjnymi,

1.1.3. instalacja, konfiguracja oraz dostosowanie Systemu Informatycznego do wymagań Zamawiającego w zakresie 100 % parametrów wymaganych (na dzień składania ofert

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
48000000 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
72267000 Programinės įrangos priežiūros ir tvarkymo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cd.

Oraz na koniec Wdrożenia), oraz 100 % zadeklarowanych przez Wykonawcę parametrów opcjonalnych określonych w Opisie Wymagań Systemu Informatycznego ("SI") stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), i doprecyzowanych w Projekcie Technicznym Systemu oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do SI na zasadach określonych w Umowie,

1.1.4. konfiguracja i uruchomienie we współpracy z Zamawiającym Środowisk niezbędnych do działania Systemu Informatycznego,

1.1.5. opracowanie i dostarczenie wymaganej zgodnie z Umową Dokumentacji Projektowej,

1.1.6. zintegrowanie Systemu Informatycznego z użytkowanymi w ARiMR systemami informatycznymi wskazanymi przez Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 5 do Umowy i Projektem Technicznym Systemu,

1.1.7. przeprowadzenie Migracji danych w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 5 do Umowy i Projektem Technicznym Systemu,

1.1.8. przeprowadzenie warsztatów dotyczących SI dla wskazanych przez Zamawiającego użytkowników i administratorów SI,

1.2. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług, na warunkach określonych w Umowie,

1.3. udzielenie gwarancji jakości na SI, zgodnie z warunkami Umowy, w tym Załącznika nr 34 do Umowy,

1.4. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usługi ATiK w tym zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania ze Wsparcia Producenckiego na warunkach określonych w Umowie.

1.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 4.10 wzoru Umowy, w związku z tym, że wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Wszystkie osoby wykonujące czynności wskazane w pkt 4.10 wzoru Umowy powinny być zatrudnione w całym okresie realizacji zamówienia.

1.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie 15 Dni Roboczych od dnia podpisania Umowy oraz w terminie 10 Dni Roboczych pierwszego miesiąca danego kwartału kalendarzowego przez cały okres realizacji Umowy, składał Zamawiającemu oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób oraz podania wykonywanych przez nie czynności, o których mowa w pkt 4.10 wzoru Umowy. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w pkt 4.10 wzoru Umowy Zamawiający przewiduje możliwość żądania w szczególności:

1.6.1. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

1.6.2. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

1.6.3. innych dokumentów

— zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia wymagania, o którym mowa w pkt 1.5, korzystając z uprawnień wynikających z Umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do właściwego organu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy w celu weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę wymagania, o którym mowa w pkt 1.5. W sytuacji ujawnienia przypadku naruszającego wymaganie, o którym mowa w pkt 1.5, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonego naruszenia nie dłuższy niż 5 Dni Roboczych oraz na przedstawienie dowodów usunięcia takiego naruszenia w terminie 14 dni. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie stwierdzonego naruszenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 2000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia któregokolwiek z wymagań, o których mowa w pkt 1.5 i pkt 1.6.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: „cena za 1 Punkt Funkcyjny” / Lyginamasis svoris: 5
Kokybės kriterijus - Vardas: „cena za 1 godzinę konsultacji” / Lyginamasis svoris: 5
Kokybės kriterijus - Vardas: „Termin Wdrożenia” / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: „Funkcjonalność standardowa” / Lyginamasis svoris: 25
Kokybės kriterijus - Vardas: „Funkcjonalność opcjonalna” / Lyginamasis svoris: 5
Kokybės kriterijus - Vardas: „Wykorzystanie otwartego (tzw. free software) systemu zarządzania bazami danych” / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 40
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 54
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Cd

1.8. Wdrożenie SI zostało podzielone przez Zamawiającego na dwa etapy podlegające odrębnemu odbiorowi. Etap I obejmuje wykonanie przez Wykonawcę Analizy Przedwdrożeniowej i opracowanie Projektu Technicznego Systemu i Planu Wdrożenia. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację Etapu I nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie obu etapów Wdrożenia SI.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

I.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy;

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej:

1.2.1.1. dwie usługi polegające na dostawie i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze Kadr i Płac lub systemu informatycznego klasy ERP, w zakresie którego był moduł Kadr i Płac. Wykazane usługi wdrożenia powinny obejmować dostawę i wdrożenie systemu informatycznego o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych) każda i które łącznie spełniają warunki: obsługują pod względem kadrowym i płacowym min. 4000 pracowników oraz zapewniają jednoczesną pracę użytkowników na min. 100 stanowiskach komputerowych;

1.2.1.2. dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) trwające min. 12 miesięcy polegające na utrzymaniu (w postaci gotowości serwisowej i gwarantowanego SLA dla błędów, obsługa za pomocą hotline oraz portalu WWW) zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP w zakresie co najmniej następujących zadań:

1.2.1.2.1. obsługa zgłoszeń incydentów od użytkowników systemu,

1.2.1.2.2. usuwanie wad w utrzymywanym systemie,

1.2.1.2.3. monitorowanie pracy systemu,

1.2.1.2.4. wprowadzanie poprawek.

1.2.1.3. dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania zamówienia - zgodnie z wymaganiami opisanymi w Rozdziale III SIWZ pkt 1.2.1.3

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1.2.2.1. osiągnął za ostatnie pełne 3 lata obrotowe roczny obrót w wysokości co najmniej 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów złotych) netto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

1.2.2.2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000 PLN (trzy miliony złotych),

1.2.2.3. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 3.000.000 PLN (trzy miliony złotych).

2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte we właściwych dokumentach wyszczególnionych w rozdziale IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

5.1. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy,

5.2. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Cd

6. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

7. Zamawiający informuje, że zgodnie z procedurą wskazaną w art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.1 Zawartość ofert.

1. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do tych czynności. Wykonawca składa ofertę na Formularzu Ofertowym (wg Załącznika nr 1 do SIWZ) za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

2. Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

2.1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym. Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza.

2.2. Wypełniony Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego „Opis Wymagań Systemu Informatycznego”.

2.3. Dowód wniesienia wadium - dokument wadium, oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądza opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu). W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, powinno ono obowiązywać przez cały okres związania ofertą.

2.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów. Zobowiązanie należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. Zapisy rozdziału IV.5 SIWZ stosuje się odpowiednio.

2.5. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(dalej: „JEDZ”) sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę2004/18/WE. Dokument JEDZ należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.6. Dokumentację Oprogramowania Standardowego. Dokumentacja Oprogramowania Standardowego musi być publicznie dostępna i jest składana przez Wykonawcę w celu wykazania spełniania funkcji Oprogramowania Standardowego na dzień składania ofert.

II.2. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

1. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument w postaci elektronicznej. Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu w postaci elektronicznej.

1.1. Zamawiający udostępnia Wykonawcom plik, w formacie xml, wygenerowany z narzędzia ESPD, który stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

1.2. Zamawiający informuje, że pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl Urząd Zamówień Publicznych udostępnił narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza JEDZ (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD).

2. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu w postaci elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Cd

Potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy.

3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest Platforma Zakupowa.

4. Dokument elektroniczny JEDZ zaleca się złożyć w formacie .pdf).

5. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w roz. IV.1. pkt 2.5. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia JEDZ, o którym mowa w roz. IV.1. pkt 2.5. SIWZ, dotyczące tych podmiotów.

II.3. Oświadczenia lub dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Wykonawca obowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (Platformie Zakupowej) - https://platformazakupowa.pl/pn/arimr informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Zał. nr 3 do SIWZ.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do tych czynności w poniższym zakresie:

2.1. braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

2.2. potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej,

2.3. spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej,

— w zakresie opisanym przez Zamawiającego w roz. IV.3 pkt 2 SIWZ.

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w roz. IV.3 pkt 2.1.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w roz. IV.4 pkt 1.1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia roz. IV.4 pkt 2 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.

4. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w pkt 2.2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w JEDZ.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Cd

II.4. Dokumenty składane przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale:

1.1. IV.3 pkt 2.1.1 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

1.2. IV.3 pkt 2.1.2 – 2.1.4 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

1.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1 oraz 1.2.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1.2.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2 stosuje się.

IV.5. Zasady i warunki korzystania przez Wykonawcę ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów, które określają w szczególności:

3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Cd

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IV.3 pkt 2.1.1 – 2.1.9 SIWZ.

IV.6. Klauzule informacyjne w zakresie danych osobowych.

1. W związku z treścią z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej: „RODO” Zamawiający informuje, że:

1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych w toku postępowania jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II, 00-175 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.

1.2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazanych w pkt 1.1.

1.3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1.4.1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy,

1.4.2. organy kontrolne,

1.4.3. osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429),

1.4.4. podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia niniejszego postępowania. Ponadto, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres 5 lat, na potrzeby archiwizacji.

1.6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1.7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1.8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.

Dot. Sekcji II.2.7.

1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w okresie do 54 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

2. Wdrożenie Systemu Informatycznego, o którym mowa w pkt 3.1.1 wzoru Umowy szczegółowo opisane w Załączniku nr 5 do wzoru Umowy, realizowane będzie etapowo, zgodnie z Harmonogramem Ramowym, który stanowi Załącznik nr 4 do wzoru Umowy oraz z zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem Wdrożenia, przy czym termin przekazania do odbioru Projektu Technicznego Systemu nie będzie dłuższy niż 3 miesiące od dnia zawarcia Umowy,

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Cd

A termin realizacji Wdrożenia Systemu Informatycznego nie będzie krótszy niż 12 miesięcy oraz dłuższy niż 18 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (rzeczywisty termin realizacji Wdrożenia Systemu Informatycznego będzie wynikał z oferty złożonej przez Wykonawcę), z zastrzeżeniem że produkcyjne uruchomienie Systemu Informatycznego lub jego ustalonej w Dokumentacji Projektowej części nastąpi do 31 grudnia 2020 r. oraz produkcyjne uruchomienie modułu PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) musi nastąpić najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r.

3. Wykonawca ma obowiązek świadczenia Usług objętych Umową przez 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Końcowego Wdrożenia, z zastrzeżeniem pkt 3.6-3.8 wzoru Umowy.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 09/01/2020
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 09/01/2020
Vietos laikas: 12:15
Vieta:

Otwarcie ofert odbędzie się w biurze Zamawiającego, pod adresem ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) i 7) ustawy:

3.1. Zamówienia mogą zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu (wybranemu w ramach niniejszego postępowania) Wykonawcy usług, które będą polegały na powtórzeniu podobnych usług i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego do wartości netto: 1.104.319,40 zł.

3.2. Zakres usługi objętej zamówieniem o którym mowa w pkt 1.1 będzie polegał na powtórzeniu wykonania przez Wykonawcę dostaw i usług wskazanych poniżej, w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego:

3.2.1. Zakup licencji Systemu Informatycznego,

3.2.2. Usługa utrzymania środowisk Infrastruktury IT, Usługa Asysty Technicznej i Konserwacji, Usługa Zleceń Operacyjnych, Usługa Rozwoju (Modyfikacji).

3.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 1.1 zostaną udzielone po przeprowadzeniu negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą (wybranym w ramach niniejszego postępowania), na podstawie odrębnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.4. Wykonawca, w odniesieniu do zamówień o których mowa w pkt 1.1, zobowiązany będzie zastosować ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych usług nie wyższe niż wynikające z oferty Wykonawcy złożonej w niniejszym postępowaniu. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia wyższych cen jednostkowych jeżeli będzie to obiektywnie uzasadnione, w szczególności z uwagi na zmianę warunków rynkowych.

3.5. Termin wykonania zamówienia o którym mowa w pkt 1.1 zostanie ustalony z Wykonawcą przed podpisaniem umowy, o której mowa w pkt 1.3, w drodze negocjacji.

3.6. Odpowiednie zastosowanie znajdą także postanowienia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

4. Termin związania ofertą - dotyczy Sekcji IV.2.7)

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: uzp@uzp.gov.pl
Faksas: +48 224587700
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1. 10 (dziesięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 (piętnastu) dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

6.2. 10 (dziesięciu) dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ;

6.3. 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1 i 6.2 powyżej.

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: uzp@uzp.gov.pl
Faksas: +48 224587700
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
03/12/2019