Paslaugos - 579168-2019

06/12/2019    S236

Lenkija-Sopot: Duomenų apdorojimo paslaugos

2019/S 236-579168

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Miasta Sopotu
Adresas: ul. Tadeusza Kościuszki 25/27
Miestas: Sopot
NUTS kodas: PL633 Trójmiejski
Pašto kodas: 81-704
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Małgorzata Stupakowska
El. paštas: przetargi@sopot.pl
Telefonas: +48 585213762
Faksas: +48 585510133

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.sopot.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://www.sopot.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Usługi zarządzania nieruchomościami zabudowanymi budynkami niemieszkalnymi przeznaczonymi na działalność związaną z ochroną zdrowia w Sopocie przy ul. Chrobrego, Jana z Kolna, Kościuszki i Kolberga

Nuorodos numeris: ZP.271.36.WL.2019.MSt
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
72310000 Duomenų apdorojimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania nieruchomościami zabudowanymi budynkami niemieszkalnymi przeznaczonymi na działalność związaną z ochroną zdrowia, położonymi w Sopocie przy ul. Bolesława Chrobrego 6, 8, 10, ul. Jana z Kolna 16, ul. Tadeusza Kościuszki 38, ul. Oskara Kolberga 7 (22). W związku z realizacją usługi zarządzania, w ramach wynagrodzenia za świadczenie usługi zarządzania, Zamawiający powierzy Wykonawcy odrębną umową przetwarzanie związanych z zarządzanym zasobem danych osobowych, w trybie obowiązujących w tym aspekcie przepisów prawa.

Zasoby, które zostaną objęte usługą będącą przedmiotem niniejszego postępowania obejmują budynki o łącznej powierzchni netto 7 227,60 m2 oraz działki o łącznej powierzchni 1,0418 ha.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL633 Trójmiejski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Teren miasta Sopotu

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zasoby, które zostaną objęte usługą będącą przedmiotem niniejszego postępowania obejmują budynki o łącznej powierzchni netto 7 227,60 m2 oraz działki o łącznej powierzchni 1,0418 ha, w tym:

1) budynek o powierzchni netto 4 328,50 m2 oraz działki o numerach 1/3, 2/3, 138/5, 139/2, 140/2, 142/1, KM 32 o łącznej powierzchni 0,5675 ha – przy ul. Bolesława Chrobrego 6, 8, 10;

2) budynek o powierzchni netto 1 375,80 m2 oraz działkę o numerze 79/10, KM 35 o powierzchni 0,1573 ha – przy ul. Jana z Kolna 16;

3) budynek o powierzchni netto 626,80 m2 oraz działkę o numerze 71, KM 26 o powierzchni 0,1280 ha – przy ul. Tadeusza Kościuszki 38;

4) budynek o powierzchni netto 896,50 m2 oraz działkę o numerze 2/15, KM 2 o powierzchni 0,1890 ha – przy ul. Oskara Kolberga 7 (22).

Wyżej wymienione zasoby mogą ulegać zmianom w trakcie realizacji zamówienia wynikającym z przekształceń własnościowych oraz z aktualizacji pomiarów budynków.

Warunki dotyczące wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków zarządcy zawarte zostały w § 6 wzoru umowy o zarządzanie nieruchomościami.

Wynagrodzenie Wykonawcy, oprócz obowiązków określonych we wzorze umowy o zarządzanie nieruchomościami oraz we wzorze umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych i zysku Wykonawcy winno obejmować również koszty osobowe i rzeczowe związane z realizacją umowy, w szczególności: płace pracowników wraz z narzutami, świadczenia pracownicze, koszty utrzymania biura, koszty sprzętu i wyposażenia biura, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty roznoszenia aneksów i powiadomień, koszty obsługi informatycznej, koszty materiałów biurowych, koszty ubezpieczenia zarządcy itp.

Na czas obowiązywania umowy o zarządzanie nieruchomościami Zamawiający udostępni Wykonawcy do obsługi zarządzanych zasobów oprogramowanie firmy Dalpod Komputer Service (ul. Abrahama 55, 81-366 Gdynia, POLSKA; www.dalpod.com.pl; biuro@dalpod.com.pl; tel. +48 586218110; +48 586209298). Zakupu sprzętu oraz montażu sieci komputerowej Wykonawca dokonuje na własny koszt.

Obowiązki Wykonawcy w zakresie zarządzania ww. zasobami, w tym obowiązki związane z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności zarządzania zostały określone we wzorze umowy o zarządzanie nieruchomościami.

Zamawiający rygorystycznie będzie wymagał spełniania warunków zawartych w § 3 wzoru umowy o zarządzanie nieruchomościami.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 01/03/2020
Pabaiga: 31/05/2023
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę/ów, na podstawie umowy o pracę osób uczestniczących w realizacji zamówienia, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Wykonawca spełni warunki dotyczące zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca świadczył, bądź świadczy na rzecz 1 lub wielu podmiotów usługę zarządzania budynkami mieszkalnymi/niemieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej lokali nie mniejszej niż 7 000 m2, przez okres co najmniej 18 miesięcy;

2) dysponuje osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia, tj.:

a) co najmniej 1 osobą skierowaną do pełnienia funkcji zarządcy nieruchomości, która w okresie co najmniej 3 lat przed upływem terminu składania ofert sprawowała funkcję zarządcy nieruchomości w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zmianami (prowadziła czynną działalność gospodarczą w tym zakresie) lub pełniła funkcję kierowniczą przedsiębiorstwa (jako całości, a nie pojedynczej komórki/działu przedsiębiorstwa) prowadzącego działalność z zakresu zarządzania nieruchomościami, dla budynków mieszkalnych/niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej lokali nie mniejszej niż 7 000 m2, przez okres co najmniej 18 miesięcy;

b) co najmniej 1 osobą skierowaną do pełnienia funkcji głównego księgowego, posiadającą certyfikat księgowy, bądź odpowiednio świadectwo kwalifikacyjne potwierdzające spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla osób prowadzących księgi rachunkowe;

c) co najmniej 1 osobą skierowaną do pełnienia funkcji księgowego, posiadającą wykształcenie ekonomiczne przynajmniej na poziomie szkoły średniej;

d) co najmniej 1 osobą skierowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w ww. specjalności;

e) co najmniej 1 osobą skierowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w ww. specjalności;

f) co najmniej 1 osobą skierowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w ww. specjalności;

g) co najmniej 1 osoba skierowaną do pełnienia funkcji inspektora ds. eksploatacyjno-administracyjnych, posiadającymi wykształcenie przynajmniej na poziomie szkoły średniej.

Użyte w punktach d, e i f określenie „bez ograniczeń” należy odnosić do zakresu wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie odpowiadającego zakresowi zawartemu w Ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zmianami).

Uwaga:

Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko ze względu na terminowe bądź techniczne ograniczenia, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na następujących zasadach:

1) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (zgodnie z art. 22a, ust. 4 uPzp);

2) jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu korzysta z zasobów podmiotu trzeciego wówczas zobowiązany jest do:

a) udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, a w szczególności przedłoży zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

b) wykazania, że nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia w takim samym zakresie jak wymaga się tego od Wykonawcy.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 09/01/2020
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 08/03/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 09/01/2020
Vietos laikas: 13:00
Vieta:

Oferty zostaną otwarte w dniu 9.1.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27, POLSKA, pokój nr 101.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

Wykonawca ma możliwość przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją niniejszego zamówienia, za pośrednictwem platformy, o której mowa w ust. 10.

Wykonawca przesyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.

Dane konta Zamawiającego: Nazwa podmiotu: Gmina Miasta Sopotu, Adres PEF: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587840
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587840
Faksas: +48 224587840

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza

VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

9. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.

13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587840
Faksas: +48 224587840

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
03/12/2019