Paslaugos - 579578-2019

06/12/2019    S236

Nederland-Bergschenhoek: Diensten voor keuring van machines

2019/S 236-579578

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Lansingerland
Nationaal identificatienummer: 60484792
Postadres: Tobias Asserlaan 1
Plaats: Bergschenhoek
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2662 SB
Land: Nederland
Contactpersoon: Rosalie Hirdes
E-mail: inkoop@lansingerland.nl
Telefoon: +31 108004000
Fax: +31 108004001

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lansingerland.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NEN 3140/NEN 1010 keuringen riolering Lansingerland

Referentienummer: POR333
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71631100 Diensten voor keuring van machines
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

NEN 1010/3140 inspecties installaties riolering te Lansingerland.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 190 706.25 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Omschreven in aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het betreft een raamovereenkomst voor de duur van 2 jaar, met een optionele verlenging van 2 keer 1 jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 166-406839
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

NEN 3140/NEN 1010 keuringen riolering Lansingerland

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Synorga Electrical Management bv
Nationaal identificatienummer: 24297308
Postadres: Deventerseweg 1
Plaats: Barendrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2994 LE
Land: Nederland
E-mail: beer@synorga.nl
Telefoon: +31 887966742

Internetadres: http://www.synorga.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 190 706.25 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883626000
Fax: +31 883610557

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Gemeente Lansingerland team Inkoop
Postadres: Tobias Asserlaan 1
Plaats: Bergschenhoek
Postcode: 2662 SB
Land: Nederland
E-mail: inkoop@lansingerland.nl
Telefoon: +31 108004000
Fax: +31 108004001

Internetadres: http://www.lansingerland.nl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3027 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883626000
Fax: +31 883610557

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/12/2019