Dostawy - 579957-2020

02/12/2020    S235

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe

2020/S 235-579957

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Krajowy numer identyfikacyjny: BZP-WPP-2374-1-18-DT-PN-TK/2020
Adres pocztowy: ul. Stefana Batorego 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-591
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Kryształowicz
E-mail: bzp.wpp@mswia.gov.pl
Tel.: +48 226013526
Faks: +48 228456751
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/mswia/bip
Adres profilu nabywcy: https://www.gov.pl/web/mswia/zamowienia-publiczne
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Najem przełączników sieciowych na okres 36 miesięcy

Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-1-18-DT-PN-TK/2020
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Najem przełączników sieciowych na okres 36 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w projekcie umowy i w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu umowy.

Projekt umowy zawarty jest w Załączniku nr 10 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 295 261.63 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PL911 miasto Warszawa

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Najem przełączników sieciowych na okres 36 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w projekcie umowy i w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu umowy.

Projekt umowy zawarty jest w Załączniku nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

W związku z unieważnieniem postępowania nr BZP-WPP-2374-1-5-DT-PN-MG/2020 na „Najem przełączników sieciowych na okres 36 miesięcy”, realizowanego w procedurze „unijnej”, w wyniku którego miały zostać dostarczone urządzenia umożliwiające utrzymanie i uruchomienie szeregu usług sieciowych dla Zamawiającego oraz faktem, że obecna umowa dot. dzierżawy przełączników zakończyła się, koniecznym staje się jak najszybsze przeprowadzenie nowego postępowania.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, na dostarczenie urządzeń wybrany wykonawca potrzebuje około 90 dni Zamawiający na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp wyznaczył czas na składanie ofert po 15 dniach od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 140-344282
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: BZP-WPP-2374-1-18-DT-PN-TK/2020
Nazwa:

Najem przełączników sieciowych na okres 36 miesięcy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Ascomp Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 008398189
Adres pocztowy: Christo Botewa 14
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-798
Państwo: Polska
E-mail: ascomp@ascomp.com.pl
Tel.: +49 698699755
Faks: +49 698699755
Adres internetowy: https://www.ascomp.com.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 295 261.63 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 368 640.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp odnoszące się do postępowań na usługi o wartości powyżej 139 00 euro, tj. zgodnie z art. 179 i kolejnymi ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ);

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (wobec czynności innych niż wymienione powyżej).

2. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/11/2020