Prekės - 580158-2019

06/12/2019    S236

България-Ковачево: Покриващи материали

2019/S 236-580158

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 123531939
Пощенски адрес: „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
Град: с. Ковачево
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6265
Държава: България
Лице за контакт: по технически въпроси — инж. Д. Радовски; въпроси по процедурата: инж. Лора Янкова
Електронна поща: lora@tpp2.com
Телефон: +359 42662240/ +359 42662916
Факс: +359 42662916

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.tpp2.com

Адрес на профила на купувача: http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1753.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 123531939
Пощенски адрес: „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, регистратура „Обществени поръчки“
Град: с. Ковачево
Пощенски код: 6265
Държава: България
Лице за контакт: Христина Димитрова — завеждащ регистратура обществени поръчки
Телефон: +359 42662717
Електронна поща: h.dimitrova@tpp2.com
Факс: +359 42662507
код NUTS: BG344 Стара Загора

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.tpp2.com

Адрес на профила на купувача: http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html

I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и монтаж на абразивоустойчиви покрития

Референтен номер: 19172
II.1.2)Основен CPV код
44113300 Покриващи материали
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка и монтаж на абразивоустойчиви покрития съгласно техническо задание на възложителя — приложение № 1 към документацията за участие.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44113300 Покриващи материали
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

Котелен цех, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, с. Ковачево

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и монтаж на абразивоустойчиви покрития съгласно техническо задание на възложителя, даденo като приложение 1 към документацията за участие.

Офертите се изискват за покупка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 460 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Очакван брой кандидати: 3
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се прилага.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Съгласно чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП кандидатът да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка, през последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят изисква кандидатът да има оборот в размер на 460 000,00 BGN без ДДС от дейности, сходни с предмета на поръчката.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП кандидатите да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 години от датата на подаване на заявлението.

2. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП кандидатите следва да разполагат с персонал с професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

3. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 кандидатите следва да прилагат системи или стандарти за управление на качеството.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Възложителят изисква кандидатите да са изпълнили минимум 1 доставка през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка.

2. Възложителят изисква кандидатите да разполагат с минимум 4 лица, преминали курс на обучение за работа с предлаганите от кандидатите материали за абразивоустойчиви покрития.

3. Възложителят изисква кандидатите да прилагат системи за контрол на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно с обхват, приложим към предмета на обществената поръчка.

Кандидатите декларират съответствие с критериите за подбор чрез попълване на еЕЕДОП в заявлението.

Документите за доказване на съответствия с критериите за подбор съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП и чл. 64, ал. 3 от ЗОП се представят в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП и чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник на следните основания: чл. 54 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП, чл. 107 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 от ЗПКОНПИ, и във всички останали случаи на несъответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП, и обявлението и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

1. Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл. 111, ал. 5 на ЗОП (парична сума, банкова гаранция или застраховка), в размер на 5 % от стойността му, закръглена до лев. Представя се преди подписването му и се освобождава до 30 дни след изтичане на 12 мес. от гаранционния срок и отправено писмено искане от страна на изпълнителя до възложителя. Тази гаранция обезпечава и гаранционната отговорност на изпълнителя за 12 месеца от гаранционния период и се връща на изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на възложителя.

2. Ако гаранцията е парична сума, се внася по сметка на възложителя: IBAN BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, „Експресбанк“ АД, гр. Раднево.

3. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е с валидност 37 месеца от датата на сключване на договора.

4. Ако гаранцията е застраховка, се представя оригинална полица с валидност 37 месеца от датата на договора.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. Условия на финансиране: със собствени средства.

2. Условия на плащане: до 60 дни след двустранно подписан приемно-приемателен протокол за извършените дейности и фактура-оригинал, издадена съгласно чл. 113 от ЗДДС, и след документи, представени по чл. 66, ал. 7—10 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители.

Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Към техническото предложение всеки участник да представи:

— декларация по образец на възложителя за извършен оглед на инсталираното оборудването на място.

2. Условия за изпълнение на поръчката:

— доставките се извършват на части след предварителна заявка от възложителя,

— обемите ще бъдат съобразени с графика на ремонтната програма на дружеството,

— начин на приемане на изпълнението по договора: с подписване на приемно-предавателен протокол за извършената работа,

— гаранционният срок е 3 години от датата на въвеждане в експлоатация с протокол за проведени 72-часови проби на съответното съоръжение,

— на основание чл. 146, ал. 1 от ЗОП възложителят може да отстрани оферта за доставка, когато дела на стоките с произход от трети страни надвишава 50 на 100 от общата стойност на стоките включени в него.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/01/2020
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
Дата: 12/02/2020
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 5 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Посочените в документацията количества са прогнозни и служат само за целите на класирането. Договорът се сключва на база единични цени и ще бъде на стойност до 460 000 BGN без ДДС.

2. Срок за изпълнение на поръчката: до изтичане на 24 месеца или до изчерпване на стойността по договора, което от двете събития настъпи по-рано.

3. Цените трябва да включват разходите за доставка, монтаж и контрол от шеф монтаж.

4. Дата и час на отваряне на заявленията: 13.1.2020 г. от 10:00 ч.

Отварянето на заявленията е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/12/2019