29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 58033-2021

05/02/2021    S25

Niemcy-Erlangen: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

2021/S 025-058033

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stadt Erlangen
Adres pocztowy: Werner-von-Siemens-Straße 61
Miejscowość: Erlangen
Kod NUTS: DE252 Erlangen, Kreisfreie Stadt
Kod pocztowy: 91052
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen
E-mail: entwaesserungsbetrieb@stadt.erlangen.de
Tel.: +49 913186-2932
Faks: +49 913186-2661
Adresy internetowe:
Główny adres: https://my.vergabe.bayern.de
Adres profilu nabywcy: https://my.vergabe.bayern.de
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Schlammtrocknung und Phosphorabreicherung

II.1.2)Główny kod CPV
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

VE 4140 Schlammtrocknung.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 22 860 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE252 Erlangen, Kreisfreie Stadt
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Erlangen

II.2.4)Opis zamówienia:

Die Leistung für VE 4140 „Schlammtrocknung“ umfasst im Wesentlichen:

— Lieferung und Montage eines Bandtrockners, Durchsatz mind. 1 960 kg/h mit Schlammförderer, Dickstoffpumpe für Beschickung Bandtrockner Trockengutaustrag mit Winkelbecherwerk, Trockengutsilo, Verladeeinrichtung Abluftwäsche, 2-stufig mit Biofilter,

— Lieferung und Montage Niederspannungsschaltanlage mit Automatisierungstechnik,

— Erstellung der Montagezeichnungen,

— Dokumentation.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Technischer Wert / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Folgekosten / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Energieeffizienz / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Andere, Referenzen / Waga: 10 %
Cena - Waga: 50 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 180-433416
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 57751
Nazwa:

VE 4140 Schlammtrocknung

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/02/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Huber SE
Adres pocztowy: Industriepark Erasbach A1
Miejscowość: Berching
Kod NUTS: DE236 Neumarkt i. d. OPf.
Kod pocztowy: 92334
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 623 440.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 961 348.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Regierung von Mittelfranken
Adres pocztowy: Promenade 27
Miejscowość: Ansbach
Kod pocztowy: 91522
Państwo: Niemcy
Tel.: +49 981531746
Faks: +49 981531206
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Regierung von Mittelfranken
Adres pocztowy: Promenade 27
Miejscowość: Ansbach
Kod pocztowy: 91522
Państwo: Niemcy
Tel.: +49 981531746
Faks: +49 981531206
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Stadt Erlangen
Adres pocztowy: Rathausplatz 1
Miejscowość: Erlangen
Kod pocztowy: 91052
Państwo: Niemcy
Tel.: +49 9131863131
Faks: +49 913186773131
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/02/2021