Roboty budowlane - 580706-2019

09/12/2019    S237

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2019/S 237-580706

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 226-553121)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-916
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Konarzewski, Beata Szymanowska – Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Tel.: +48 226945400
Faks: +48 226945268

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gov.pl/finanse

Adres profilu nabywcy: www.gov.pl/web/finase/zamowienia-publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w centralnym czworoboku budynku Ministerstwa Finansów.

Numer referencyjny: C/589/19/BL/B/458
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w skrzydłach bloków B, C1, C2, D (centralny czworobok budynku), na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej, z zapewnieniem kierownika budowy i kierowników robót w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12.

2. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania i odbioru robót określają:

1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

2) dokumentacja projektowa;

3) informacja o terenie wykonywania przedmiotu umowy, organizacji robót budowlanych, ochronie środowiska i zapleczu zapewnionym dla potrzeb Wykonawcy, które łącznie stanowią załącznik nr 1 do Wzoru umowy (załącznik J do SIWZ).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Wzór umowy stanowiący załącznik J do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/12/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 226-553121

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 16/12/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 16/12/2019
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 02/02/2020
Powinno być:
Data: 13/02/2020
VII.2)Inne dodatkowe informacje: