Usługi - 580772-2020

02/12/2020    S235

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego

2020/S 235-580772

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Antos
E-mail: czi.wzp@mon.gov.pl
Tel.: +48 261848007
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Serwis infrastruktury sprzętowo-programowej Chmury Południe

Numer referencyjny: 2612.7.2020.WA
II.1.2)Główny kod CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie na okres 12 miesięcy wsparcia serwisowego opartego o świadczenia producenta (producentów) sprzętu i oprogramowania rozwiązania typu Cloud (prywatnej chmury obliczeniowej RON-PChO) zlokalizowanego w trzech data center Zamawiającego wraz z usługą szkolenia — zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 16 260 162.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie na okres 12 miesięcy wsparcia serwisowego opartego o świadczenia producenta (producentów) sprzętu i oprogramowania rozwiązania typu Cloud (prywatnej chmury obliczeniowej RON-PChO) zlokalizowanego w trzech data center Zamawiającego wraz z usługą szkolenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Reakcja serwisu na zgłoszony problem / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena 60 %, reakcja serwisu na zgłoszony problem 40 %. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000,00 PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 119-289453
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Serwis infrastruktury sprzętowo-programowej Chmury Południe
Nazwa:

Serwis infrastruktury sprzętowo-programowej Chmury Południe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Atende SA
Adres pocztowy: pl. Konesera 10a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-736
Państwo: Polska
E-mail: kontakt@atende.pl
Tel.: +48 222957300
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 260 162.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 910 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

2. Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

3. Wykonawca składający ofertę w postępowaniu ma obowiązek złożenia oświadczenie wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych i Portalu Zamówień Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych;

1) w zakresie przesyłania korespondencji – poprzez Portal Zamówień Publicznych Zamawiającego http://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/. Do każdego postępowania przypisany jest dedykowany formularz korespondencji;

2) w zakresie składania, zmieniania i wycofywania ofert – poprzez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załącznik do SIWZ.

5. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co złożone oferty. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcom nie prowadzi do zakłócenia konkurencji.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

1) w zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp następujących dokumentów:

a) kopię aktualnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej III stopnia, potwierdzającego zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne”, zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742 z póżń. zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie – par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ws dokumentów;

b) wykazu wykonanych usług – par. 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia ws dokumentów;

c) wykazu osób – 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia ws dokumentów. Ponadto Wykonawca w zakresie zgodnym z wymogami określonymi SIWZ dla osób wskazanych w wykazie, przed podpisaniem umowy winien złożyć:

— aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne” oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w tym międzynarodowych (NATO i Unii Europejskiej) (zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2019 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 742 z późn. zm.);

2) w zakresie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ustawy Pzp następujących dokumentów:

a) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1, pkt 4–6 i 9 rozporządzenia ws dokumentów,

b) oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia ws. dokumentów,

c) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia ws dokumentów, a w stosownych przypadkach także z par. 9 rozporządzenia ws dokumentów.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2018 poz. 1986 i 2215 z późń. zm.).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

7. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia, określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2018 poz 1986i 2215 z późn. zm.).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/11/2020