29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 58093-2021

05/02/2021    S25

Francja-Roanne: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

2021/S 025-058093

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 015-029770)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Roannais Agglomération
Krajowy numer identyfikacyjny: 20003573100013
Adres pocztowy: 63 rue Jean Jaurès
Miejscowość: Roanne
Kod NUTS: FRK25 Loire
Kod pocztowy: 42311
Państwo: Francja
E-mail: commandepublique@roannais-agglomeration.fr
Tel.: +33 477442950
Faks: +33 477442959
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.roannais-agglomeration.fr
Adres profilu nabywcy: http://www.roannais-agglomeration.fr

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Mise en place par temps de pluie sur la station d'épuration de Roanne

Numer referencyjny: 2105002
II.1.2)Główny kod CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

La consultation porte sur les travaux de réalisation d'un ouvrage de décantation lamellaire de capacité 9 500 m3/h en temps de pluie, ainsi que la refonte de la filière des boues, la création d'une station de relevage intermédiaire et d'ouvrages annexes. Les travaux comprennent notamment:

— la réalisation d'un ouvrage de décantation lamellaire de capacité 9 500 m3/h en temps de pluie;

— la réalisation d'une station de relevage de 9 500 m3/h;

— la réalisation d'une bâche de stockage des digestats de 575 m3;

— la refonte de la filière des boues;

— la mise en place d'une boucle d'eau industrielle;

— la pose des réseaux associés et de liaison avec le site de la digestion voisin;

— la fourniture et la pose des équipements des différents ouvrages;

— la fourniture et la pose de l'ensemble des équipements électriques, de contrôle commande et le raccordement à la supervision de la station d'épuration existante.

Les travaux d'équipements ayant une interaction avec le génie civil, ce marché n'est pas alloti.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 015-029770

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Zamiast:
Data: 17/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 19/02/2021
Czas lokalny: 08:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: