Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 581137-2019

09/12/2019    S237    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kutno: Pakiety oprogramowania medycznego

2019/S 237-581137

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 52
Miejscowość: Kutno
Kod NUTS: PL712
Kod pocztowy: 99-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Tomalak – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-mail: a.tomalak@szpital.kutno.pl
Tel.: +48 243880247
Faks: +48 243880247

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.kutno.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z o.o.
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o.

Numer referencyjny: ZP/12/19
II.1.2)Główny kod CPV
48180000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci teleinformatycznej, dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej i oprogramowania ZSI w ramach projektu pn. w ramach projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” realizowanego w ramach oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne przez Kutnowski Szpital Samorządowy Spółka z o.o. w Kutnie, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.01.02 – 10-0044/17-00 w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 547 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000
79132000
48600000
48700000
72000000
30230000
30200000
48000000
32424000
32420000
48820000
48780000
45000000
45311000
45314300
45314320
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci teleinformatycznej, dostawa i wdrożenie Infrastruktury sprzętowej i oprogramowania ZSI w ramach projektu pn. w ramach projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” realizowanego w ramach oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne przez Kutnowski Szpital Samorządowy Spółka z o.o. w Kutnie, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.01.02 – 10-0044/17-00 w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Nadzór autorski / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba godzin RFC / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalności systemu / Waga: 30
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0044/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Uwaga do sekcji II.1.3) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, dostawy, usługi.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 080-191435
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konsultant IT Sp. z o.o. – Lider
Adres pocztowy: ul. Romana Maya 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 61-371
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konsultant Komputer Sp. z o.o. – Uczestnik
Adres pocztowy: ul. Krzywa 21
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 60-118
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 620 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 547 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

a) W terminie 10 dni od przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp) albo w terminie 15 dni (jeśli zostały przesłane w inny sposób).

b) W terminie 10 dni od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (wobec treści Ogłoszenia o zamówienia i SIWZ).

c) W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podłoże jego wniesienia (inne czynności Zamawiającego).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/12/2019