29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 581152-2020

02/12/2020    S235

Dania-Fredericia: Pompy elektryczne

2020/S 235-581152

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: TVIS
Krajowy numer identyfikacyjny: 13348545
Adres pocztowy: Tonne Kjærsvej 11
Miejscowość: Fredericia
Kod NUTS: DK032 Sydjylland
Kod pocztowy: 7000
Państwo: Dania
Osoba do kontaktów: Christian Vang Madsen
E-mail: CHVM@Ramboll.com
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.tvis.net/
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Leverance af pumpeenheder til fjernvarmeforsyning

II.1.2)Główny kod CPV
31681200 Pompy elektryczne - KA01
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

TVIS planlægger en udvidelse af deres forsyningsområde, og skal i den forbindelse henholdsvis udbygge nogle eksisterende veksler- og pumpestationer og bygge nye stationer.

Nærværende indkøb omhandler den samlede pumpeleverance til udvidelsen, samlet 12 stk. komplette pumpeenheder, bestående af pumpe, kobling, separate lejer, motor og frekvensomformere, alle i intervallet 30 kW til 90 kW.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122430 Pompy odśrodkowe
42120000 Pompy i sprężarki
42122130 Pompy wodne
42122300 Wentylatory ciśnieniowe do cieczy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DK032 Sydjylland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Levering skal foretages til forskellige adresser i Vejle, Kolding og Fredericia området.

II.2.4)Opis zamówienia:

TVIS ønsker tilbud på indkøb af 12 stk. samlede pumpeenheder, bestående af pumpe, kobling, lejer, motor og frekvensomformer.

Pumperne skal anvendes i TVIS' transmissionsnet til fjernvarmevand med designtemperatur 120C og designtryk 25 bar.

Alle pumper er i størrelsesordenen 30kW til 90 kW og skal levere varierende flow og løft op til 300 m3/h og 18 bar.

Motorer skal være af typen Synkron Reluktansmotorer.

Pumperne skal være horisontale end-suction pumper, med et eller flere trin efter leverandørens anbefaling.

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 232-573319
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Leverance af pumpeenheder til fjernvarmeforsyning

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Udbuddet genoprettes som procedure med forhandling.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Klagenævnet for Udbud
Adres pocztowy: Toldboden 2
Miejscowość: Viborg
Kod pocztowy: 8000
Państwo: Dania
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Tel.: +45 72405600
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/11/2020