W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 582347-2019

09/12/2019    S237    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: System informacji ruchu pasażerskiego

2019/S 237-582347

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Ławnik – PKP PLK S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa (I piętro)
E-mail: jacek.lawnik@plk-sa.pl
Tel.: +48 814723674
Faks: +48 224732155

Adresy internetowe:

Główny adres: http://plk-sa.pl

Adres profilu nabywcy: https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Projekt, dostawa i instalacja elementów CSDIP wraz z infrastrukturą techniczną na st. Radom w ramach realizacji projektu POIiŚ 5.1-3 pn. „Modernizacja linii kol. nr 8, odc. Warszawa Okęcie-Radom (Lot A ...

Numer referencyjny: IREZA1o-216-16/19
II.1.2)Główny kod CPV
48813000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i instalacja elementów Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej wraz z infrastrukturą techniczną na stacji Radom oraz obiektach powiązanych technologicznie w zakresie przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 5 386 178.86 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32421000
32423000
32424000
32420000
32562000
32562300
35120000
38424000
42961100
45000000
45232000
45233000
45300000
45310000
45311000
45311200
45312200
45314000
45314300
45314310
45314320
45315100
45315300
45315600
45316000
45317000
48000000
48421000
48813000
48813100
48813200
50300000
71000000
71220000
71242000
32422000
45232332
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Radom

II.2.4)Opis zamówienia:

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich dostaw i uruchomienia infrastruktury łącznie z wykonaniem wymaganych prac budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

2) wszystkich prac w tym robót zgodnie z zakresem Zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w ppkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu umowy oraz wszelkich czynności wymaganych prawem;

3) dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń realizujących zadania dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zamówienie obejmuje niezbędne do jego realizacji prace adaptacyjno-budowlane w obrębie obiektu obsługi pasażerskiej w zakresie kanalizacji teletechnicznej, konstrukcji wsporczych, szaf dostępowych i nawiązania do szlakowych zasobów światłowodowych.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zaprojektuje, dostarczy i uruchomi sieć LAN z przełącznikiem IP-MPLS (warstwy dostępowej) dla obiektu objętego przedmiotem zamówienia. Zrealizuje przyłącze kablem OTK 12J pomiędzy obiektem obsługi pasażerskiej, a LCS Radom z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji oraz wykona połączenie do urządzeń telekomunikacyjnych operatora realizującego usługę dostępu do CASDIP dla ww. lokalizacji. Wykonawca posługiwać się będzie rozwiązaniami technicznymi homogenicznymi z wdrażaną przez Zamawiającego siecią teletransmisyjną IP MPLS i zastosowanymi do jej realizacji systemami nadzoru administracji.

Zamawiający zwraca szczególną uwagę, iż całość przedmiotu zamówienia powinna być wykonana zgodnie z TSI PRM oraz standardami technicznymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w opisie przedmiotu zamówienia – tom III SIWZ (OPZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 80 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 097-236003
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6792747188
Adres pocztowy: ul. Willowa 87
Miejscowość: Modlniczka
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 32-085
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 118 623.04 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 386 178.86 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny
Adres pocztowy: Minerska 16
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 04-506
Państwo: Polska
E-mail: ire.centralny@plk-sa.pl
Tel.: +48 224732151
Faks: +48 224732155

Adres internetowy: www.plk-sa.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny
Adres pocztowy: Minerska 16
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 04-506
Państwo: Polska
E-mail: ire.centralny@plk-sa.pl
Tel.: +48 224732151
Faks: +48 224732155

Adres internetowy: www.plk-sa.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/12/2019