Usługi - 583393-2022

24/10/2022    S205

Belgia-Bruksela: Usługi wspierające przyuczanie do zawodu

2022/S 205-583393

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 196-554641)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (EMPL), EMPL.B.3 – Vocational Education and Training, Cedefop
Adres pocztowy: Joseph II 27 (J-27)/Rue Joseph II 27
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia
E-mail: empl-vt-2022-028@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi wspierające przyuczanie do zawodu

Numer referencyjny: EMPL/2022/OP/0016
II.1.2)Główny kod CPV
79411000 Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem zamówienia jest zapewnienie usług na potrzeby kontynuacji usług wsparcia przyuczania do zawodu od stycznia 2023 r. Celem usług wsparcia przyuczania do zawodu jest przyczynienie się do ogólnych wyników, opracowanie i realizacja działań Europejskiego Sojuszu na rzecz Przyuczania (np. zobowiązania dotyczące zarządzania i monitorowania, zarządzanie centrum wiedzy na temat przyuczania do zawodu, organizacja wydarzeń z udziałem zainteresowanych stron w ramach Europejskiego Sojuszu na rzecz Przyuczania itp.) oraz uczynienie go bardziej przyjaznym dla użytkownika.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 196-554641

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 09/11/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 17/11/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/11/2022
Czas lokalny: 14:30
Powinno być:
Data: 18/11/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: