We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Dostawy - 583425-2019

10/12/2019    S238    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura konkurencyjna z negocjacjami 

Polska-Warszawa: Akcesoria zasilające

2019/S 238-583425

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gdańsku
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Lucyna Wypych
E-mail: lucyna.wypych@wody.gov.pl
Tel.: +48 583261941
Faks: +48 585321662

Adresy internetowe:

Główny adres: https://wodypolskie.bip.gov.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach zadania SMoRP

Numer referencyjny: GD.ROZ.281.60.2019.ZP.LW
II.1.2)Główny kod CPV
30237280
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

W ramach przedmiotowej dostawy Zamawiający nabędzie od Wykonawcy:

— część 1: sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem,

— część 2: sprzęt specjalistyczny i oprogramowanie graficzne,

— część 3: sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz sprzęt specjalistyczny.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 358 110.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48620000
38650000
30211300
30213300
48310000
30237270
31682530
30237410
30237280
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach przedmiotowej dostawy Zamawiający nabędzie od Wykonawcy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, w tym:

komplet komputerowy; ilość:

— komputer stacjonarny 1,

— zasilacz awaryjny do komputera 1,

— monitor 2,

— mysz bezprzewodowa 1,

— klawiatura bezprzewodowa 1,

— listwa zasilająca antyprzepięciowa 2,

— oprogramowanie 1;

laptop, ilość:

— komputer przenośny 1,

— torba 1,

— oprogramowanie 1,

— mysz bezprzewodowa 1,

— klawiatura bezprzewodowa 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0017/17 „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”. Projekt ten, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – RZGW w Gdańsku" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt specjalistyczny i oprogramowanie graficzne

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48620000
38650000
30211300
30213300
48310000
30237270
31682530
30237410
30237280
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach przedmiotowej dostawy Zamawiający nabędzie od Wykonawcy sprzęt specjalistyczny i oprogramowanie graficzne, w tym:

— aparat fotograficzny 2,

— kamera 1,

— tablet 3,

— tablet graficzny 2,

— smartfon 3,

— statyw 1,

— pakiet oprogramowania graficznego 1,

— ploter wielkoformatowy 1,

— monitor 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0017/17 „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”. Projekt ten, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – RZGW w Gdańsku" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz sprzęt specjalistyczny

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48620000
38650000
30211300
30213300
48310000
30237270
31682530
30237410
30237280
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach przedmiotowej dostawy Zamawiający nabędzie od Wykonawcy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz sprzęt specjalistyczny, w tym:

komputer przenośny; ilość:

— komputer przenośny 1,

— torba 1,

— monitor 2,

— mysz i klawiatura bezprzewodowa po 1 szt.,

— listwa zasilająca antyprzepięciowa 1,

— oprogramowanie 1,

— aparat fotograficzny 5,

— smartfon 18,

— dysk zewnętrzny 4.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0017/17 „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”. Projekt ten, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – RZGW w Gdańsku" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 226-554366
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Infos Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski
Krajowy numer identyfikacyjny: 5841020831
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 8
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL633
Kod pocztowy: 80-371
Państwo: Polska
E-mail: biuro@infos.gda.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 92 289.57 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 94 770.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Sprzęt specjalistyczny i oprogramowanie graficzne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Infos Sytemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski
Krajowy numer identyfikacyjny: 5841020831
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 8
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL633
Kod pocztowy: 80-371
Państwo: Polska
E-mail: biuro@infos.gda.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 75 724.31 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 72 320.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz sprzęt specjalistyczny

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Infos Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski
Krajowy numer identyfikacyjny: 5841020831
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 8
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL633
Kod pocztowy: 80-371
Państwo: Polska
E-mail: biuro@infos.gda.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 170 537.67 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 191 020.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W dniu 5.11.2019 r. wysłano zaproszenie do udziału w negocjacjach do firmy Infos Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski z Gdańska.

2. Dokumenty wymienione w zaproszeniu należało wysłać w terminie do 7.11.2019 r. na adres e-mail: gdansk@wody.gov.pl

3. Negocjacje odbyły się w dniu 8.11.2019 r. o godz. 10:00 w RZGW w Gdańsku, ul. ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, POLSKA.

4. Kontynuacja negocjacji rozpoczętych w dniu wskazanym w pkt 3 odbyła się dnia 13.11.2019 r.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dział VI ustawy Pzp

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/12/2019