29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 585059-2020

04/12/2020    S237

Hiszpania-Sewilla: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn

2020/S 237-585059

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S. A. (Emvisesa)
Krajowy numer identyfikacyjny: A41047267
Adres pocztowy: Avenida de la Ingeniería, 9, edificio 9, Parque Empresarial Arte Sacro de Sevilla (PEASS)
Miejscowość: Sevilla
Kod NUTS: ES618 Sevilla
Kod pocztowy: 41015
Państwo: Hiszpania
Osoba do kontaktów: Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S. A. (Emvisesa)
E-mail: contratacion@emvisesa.org
Adresy internetowe:
Główny adres: https://contrataciondelestado.es
Adres profilu nabywcy: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=khqjnXTEwDYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Otras entidades del sector público
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los grupos de presión de agua sanitaria y equipos de bombeo de aguas pluviales y baldeo de sótanos, existentes en los inmuebles que se indican, por referencia a cada uno de los lotes que conforman la licitación

Numer referencyjny: EMVI/2020/0028/01
II.1.2)Główny kod CPV
50500000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los grupos de presión de agua sanitaria y equipos de bombeo de aguas pluviales y baldeo de sótanos, existentes en los inmuebles que se indican, por referencia a cada uno de los lotes que conforman la licitación.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 24 659.57 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Manzana 105, manzana 106, manzana 107, manzana 108, manzana O-2 Canopus, manzana O-2 Despeñaperros, manzana P-6, manzana A-1, manzana C-4, oficinas c/ Bilbao

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50500000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
42122000 Pompy
42122130 Pompy wodne
42122400 Pompy wirowe i podnośniki cieczy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES618 Sevilla
II.2.4)Opis zamówienia:

Manzana 105, manzana 106, manzana 107, manzana 108, manzana O-2 Canopus, manzana O-2 Despeñaperros, manzana P-6, manzana A-1, manzana C-4, oficinas c/ Bilbao.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prorrogable por periodos anuales hasta un máximo de dos años adicionales.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

San Luis, 70, manzana M.A. 3.1, manzana M.C. 1.2, manzana S-3, manzana S-6 Albérchigo, Modecar Nuevo Amate Cros Pirotecnia RUE 32, avenida Andalucía

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50500000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
42122000 Pompy
42122130 Pompy wodne
42122400 Pompy wirowe i podnośniki cieczy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES618 Sevilla
II.2.4)Opis zamówienia:

San Luis, 70, manzana M.A. 3.1, manzana M.C. 1.2, manzana S-3, manzana S-6 Albérchigo, Modecar Nuevo Amate Cros Pirotecnia RUE 32, avenida Andalucía.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prorrogable por periodos anuales hasta un máximo de dos años adicionales.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 119-289678
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

San Luis, 70, manzana M.A. 3.1, manzana M.C. 1.2, manzana S-3, manzana S-6 Albérchigo, Modecar Nuevo Amate Cros Pirotecnia RUE 32, avenida Andalucía

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Labygema, S. L.
Krajowy numer identyfikacyjny: B91189803
Adres pocztowy: C/ Parsi 6, 11
Miejscowość: Sevilla
Kod NUTS: ES ESPAÑA
Kod pocztowy: 41016
Państwo: Hiszpania
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 59 830.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 24 659.57 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Emvisesa
Adres pocztowy: Avenida de la Ingeniería, 9, Parque Empresarial Arte Sacro, edificio 9
Miejscowość: Sevilla
Kod pocztowy: 41015
Państwo: Hiszpania
E-mail: contratacion@emvisesa.org
Tel.: +34 955476045
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/11/2020