Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 585968-2019

Submission deadline has been amended by:  61649-2020
11/12/2019    S239

Polska-Łódź: Meble

2019/S 239-585968

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
Adres pocztowy: pl. Wolności 14
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 91-415
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jakub Knop
E-mail: muzeum@maie.lodz.pl
Tel.: +48 426328440
Faks: +48 426329714
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.maie.lodz.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.maie.lodz.pl/pl/bip/przetargi-zamowienia-publiczne-zgodnie-z-ustawa/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu i wyposażenia dla budynków B, D i E Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

Numer referencyjny: DZS.271.3.2019
II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie budynków B, D i E Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” zlokalizowanego w Łodzi pl. Wolności 14. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014–2020, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Kompleks budynków muzealnych A, B, C wpisany do rejestru zabytków (nr. rej. zabytków A/373 z 3.9.1998). Wszystkie budynki (również D i E) polegają ochronie konserwatorskiej na mocy planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego jako obszar stanowiący zabytek chroniony przez uznanie go za pomnik historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39150000 Różne meble i wyposażenie
39133000 Zestawy wystawowe
39154100 Szafki wystawowe
39141000 Meble i wyposażenie kuchni
39130000 Meble biurowe
39141200 Blaty
39111000 Siedziska
39112000 Krzesła
39121000 Biurka i stoły
39151000 Meble różne
39151200 Stoły robocze
39141500 Szafy wyciągowe
39136000 Wieszaki na odzież
30195000 Tablice
44410000 Artykuły łazienkowe i kuchenne
31523200 Trwałe znaki informacyjne
35110000 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
39515400 Rolety
39224340 Kosze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

II.2.4)Opis zamówienia:

Podstawowy zakres prac obejmuje:

— wykonanie pomiarów in situ,

— wykonanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej uszczegóławiającej dokumentację wykonawczą, uzyskanie akceptacji Zamawiającego ww. dokumentacji warsztatowej wraz ze szczegółowymi rozwiązaniami i wymiarami produkcyjnymi oraz ostateczną kolorystyką,

— zakup i produkcja wyposażenia,

— zabezpieczenie istniejących elementów wykończeniowych i instalacyjnych budynków przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w wyniku realizacji (w szczególności wnoszenia i montażu) niniejszego zamówienia,

— dostawa i montaż wyposażenia wraz z poziomowaniem regałów na posadzkach ze spadkami do wpustów podłogowych,

— dostawa i montaż systemu informacji wizualnej, oznakowania ppoż,

— podłączenie i uruchomienie wyposażenia,

— montaż i podłączenie zlewów i baterii (nie objętych zakresem niniejszego zamówienia a dostarczonych przez Zamawiającego),

— montaż i podłączenie dygestoriów (nie objętych zakresem niniejszego zamówienia a dostarczonych przez Zamawiającego),

— przekazanie dokumentacji powykonawczej w tym projektów warsztatowych, atestów, deklaracji, instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji, gwarancji, DTR,

— usunięcie zabezpieczeń, sprzątanie i czyszczenie po pracach objętych niniejszym zamówieniem,

— przekazanie kluczy, uzyskanie obioru Zamawiającego,

— szkolenie personelu Zamawiającego.

Podstawowe parametry zasadniczych elementów wyposażenia (szczegóły wg dokumentacji wykonawczej):

Wyposażenie powinno być wykonane z materiałów trudnozapalnych.

1. Regały stalowe malowane proszkowo z drewnianymi lub metalowymi półkami o dużej nośności.

2. Platformy mobilne hydrauliczne.

3. Granitowe blaty robocze na stelażach metalowym malowanym proszkowo lub szafkach meblowych.

4. Drewniane blaty robocze na stelażu metalowym malowanym proszkowo.

5. Szafki BHP.

6. Zabudowy meblowe pod zlewy i aneksy kuchenne.

7. Krzesła i stoły socjalne.

8. Meble biurowe (biurka, kontenerki, fotele, szafy ubraniowe).

9. Stoły warsztatowe metalowe, wraz z podświetleniem.

10. Witryny szklane na stelażu metalowym malowanym proszkowo lub drewnianym/meblowym, wraz z podświetleniem.

11. Szafy i zabudowy drewniane i z płyt meblowych, magazynowe, wraz z drabinami aluminiowymi i podświetleniem.

12. Stoły – kontenery robocze z płyt meblowych.

13. Stojaki i stelaże metalowe.

14. Szafy i komody metalowe szufladowe.

15. Dygestorium, wyposażone fabrycznie.

16. Wieszaki szatniowe stałe i mobilne, stalowe ze stali nierdzewnej.

17. Ramy wypełnione siatką, stalowe, mobilne.

18. Lada recepcyjna.

19. Regały drewniane na bele tkanin.

20. Regały metalowe, archiwizacyjne, przejezdne.

21. System informacji wizualnej – tabliczki i tablice informacyjne.

22. Wyposażenie toalet – galanteria łazienkowa.

23. Kosze na śmieci.

24. Rolety okienne naszybowe, nadokienne ręczne i elektryczne,

25. Wyposażenie i oznakowanie ppoż.: gaśnice ppoż. (ilość i rodzaj wg rzutów architektonicznych), oznakowanie gaśnic, oznakowanie hydrantów, tabliczki „telefony alarmowe”, „instrukcja na wypadek powstania pożaru” przy każdym hydrancie ppoż, koc gaśniczy z oznakowaniem 7 kpl., oznakowanie „drzwi ppoż, zamykać!” przy każdych drzwiach ppoż, oznakowanie „drzwi ewakuacyjne”, oznakowanie „miejsce zbiórki osób ewakuowanych” 1 kpl., plany ewakuacyjne laminowane (dostarczenie wersji elektronicznej planów po stronie Zamawiającego).

Całość prac należy wykonać w oparciu o dokumentację:

1. projekt wykonawczy wyposażenia;

2. przedmiar;

3. rzuty architektoniczne.

Dokumenty te stanowią uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia i stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji (G) / Waga: 0,20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 0,20
Cena - Waga: 0,60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.08.01.00-00-0084/17 Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Maksymalny termin realizacji całego zamówienia wynosi 180 dni od dnia udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń do pomiarów in situ, z tym że wykonanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej uszczegóławiającej dokumentację wykonawczą nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń do pomiarów.

2. Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny oferty.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z SIWZ. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, może przedstawić dowody zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury opisanej w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych tzw. procedura odwrócona. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu z postępowania. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego do SIWZ, następujące oświadczenia i dokumenty:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w pkt 1–3 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dalsze informacje zawarte zostaną w sekcji III.1.2).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dalsze informacje z sekcji III.1.1)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

4. pkt 1 (sekcja III.1.1)), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w punkcie 4 stosuje się.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 (sekcja III.1.1)), składa dokument, o którym mowa w pkt 4, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w punkcie 4 stosuje się.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/ a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/02/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/04/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/02/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Zaszyfrowane oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w sali 325.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom przysługuje prawo do środków ochrony prawnej zgodnie z procedurą określoną w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca

Się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2019