Dostawy - 586048-2019

Submission deadline has been amended by:  8620-2020
11/12/2019    S239

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania informatycznego

2019/S 239-586048

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Adres pocztowy: ul. Wadowicka 6
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-415
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czdsigb.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Adres pocztowy: ul. Wadowicka 6
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-415
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czdsigb.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zakupy dla sądownictwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa na wybór pośredników w pozyskiwaniu oprogramowania Microsoft lub równoważnego na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Numer referencyjny: WZP-421-14/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na wybór Licensing Solution Provider (LSP) – pośredników w pozyskiwaniu i dostarczaniu na rzecz jednostek wszystkich typów licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji na oprogramowania oraz innych produktów i usług producenta Microsoft wraz ze wsparciem technicznym lub autoryzowanych pośredników w pozyskiwaniu na rzecz jednostek wszystkich typów licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oraz innych produktów i usług producenta oprogramowania równoważnego wraz ze wsparciem technicznym oraz świadczenie usług wsparcia eksperckiego producenta i wsparcia konsultacyjnego Wykonawcy dla dostarczonego oprogramowania.

2. Umowa ramowa zostanie zawarta na rzecz sądów powszechnych, Ministerstwa Sprawiedliwości i CZDSIGB. Wykaz jednostek, na rzecz których prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz na rzecz których mogą być prowadzone postępowania wykonawcze stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48500000 Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
48620000 Systemy operacyjne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia i postępowania:

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na wybór Licensing Solution Provider (LSP) – pośredników w pozyskiwaniu i dostarczaniu na rzecz jednostek wszystkich typów licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji na oprogramowania oraz innych produktów i usług producenta Microsoft wraz ze wsparciem technicznym lub autoryzowanych pośredników w pozyskiwaniu na rzecz jednostek wszystkich typów licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oraz innych produktów i usług producenta oprogramowania równoważnego wraz ze wsparciem technicznym oraz świadczenie usług wsparcia eksperckiego producenta i wsparcia konsultacyjnego Wykonawcy dla dostarczonego oprogramowania.

2. Przedmiotem umów wykonawczych jest pozyskiwanie i dostarczanie w warunkach licencjonowania grupowego (Microsoft Enterprise Agreement (EA) lub Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) lub równoważne) wszystkich typów licencji, aktualizacji licencji lub subskrypcji na oprogramowania producenta Microsoft lub oprogramowania równoważnego do korzystania dla jednostek wraz ze wsparciem technicznym oraz świadczenie usług wsparcia eksperckiego producenta Microsoft lub oprogramowania równoważnego lub wsparcia konsultacyjnego Wykonawcy, w zakresie oprogramowania producenta Microsoft lub oprogramowania równoważnego.

3. Na przedmiot zamówienia realizowany w ramach umów wykonawczych zawartych na podstawie umowy ramowej składają się następujące kategorie produktów i usług:

1) licencje (sublicencje) – dostępne każdorazowo w aktualnym cenniku producenta;

2) aktualizacje licencji – dostępne każdorazowo w aktualnym cenniku producenta;

3) subskrypcje – dostępne każdorazowo w aktualnym cenniku producenta;

4) wsparcie eksperckie producenta – określone w pkt I.4 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

5) wsparcie konsultacyjne Wykonawcy – określone w pkt I.5 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.

5. Wykaz kategorii produktów i usług będących przedmiotem umów wykonawczych zawiera Załącznik nr 1A do SIWZ – Formularz cenowy.

Wykaz produktów producenta oraz przewidywane ilości produktów i usług wyszczególnione w Załączniku nr 1A do SIWZ – Formularzu cenowym zostały wskazane poglądowo w celu sporządzenia oferty. Zamawiający wskazuje, iż Jednostki są uprawnione do występowania z wnioskiem o zamówienie dotyczącym każdego produktu występującego w aktualnym cenniku producenta lub kategorii usługi wskazanych w formularzu cenowym Wykonawcy.

Ilości produktów i usług w Załączniku nr 1A do SIWZ – Formularzu cenowym zostały wskazane poglądowo w celu sporządzenia oferty – na podstawie planowanych zakupów jednostek, a Wykonawcom nie przysługują roszczenia do zrealizowania dostaw i usług we wskazanych ilościach.

6. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był świadczony przez Wykonawcę, który posiada następujące uprawnienia do sprzedaży zaoferowanych produktów:

6.1. posiadającego status pośrednika w pozyskiwaniu licencji oprogramowania Microsoft posiadającego autoryzację tego producenta do sprzedaży licencji i świadczenia usług w ramach programów licencjonowania grupowego (tj. posiadającego status Licensing Solution Provider (LSP);

6.2. w przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego posiada autoryzację producenta do sprzedaży rozwiązania równoważnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Umowę ramową zawiera się na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy ramowej.

2. W przypadku niewykorzystania w całości kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy ramowej w terminie wskazanym w pkt 1, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy ramowej, jednak na okres nie dłuższy niż 90 dni na warunkach określonych we wzorze umowy ramowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. procedury odwróconej.

2. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

3. Kryteria udzielenia zamówienia – kryterium cenowe: upust oraz cena.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości minimum 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion zł 00/100).

Zamawiający dopuszcza sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej w celu wykazania spełniania ww. warunku dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie standardowego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwane dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3/16). Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert potwierdzająca spełnianie warunku w zakresie sytuacji finansowej Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt VII.1.3 SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał co najmniej 2 zamówienia (umowy) na dostawę oprogramowania lub usług producenta Microsoft lub oprogramowania równoważnego lub usług oprogramowania równoważnego, o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów zł 00/100) brutto.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący zdolności zawodowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie standardowego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwane dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3/16). Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykaz wraz z dowodami, muszą zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy.

Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień (umów wykonawczych), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej wskazanym w rozdz. IV SIWZ.

2. Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z trzema Wykonawcami, którzy uzyskają największą ilość punktów w ramach oceny ofert, na podstawie kryteriów określonych w niniejszej SIWZ oraz których wartość oferty nie przewyższa kwoty przeznaczonej na sfinansowanie umowy ramowej.

3. Zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy oraz Zamawiającym oraz przewidywane dopuszczalne zmiany postanowień umownych, zawiera wzór umowy ramowej – Załącznik nr 5 do SIWZ.

4. Wzór umowy wykonawczej stanowi Załącznik nr 5A do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 175-425705
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/12/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

W wyżej wskazanym terminie w siedzibie Centrum zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie, ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, POLSKA odbędzie się publiczna sesja otwarcia ofert, podczas której zostanie dokonane otwarcie (rozszyfrowanie) ofert złożonych za pośrednictwem systemu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Sąd Apelacyjny w Krakowie, reprezentowany przez CZDSIGB, działa w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, na podstawie upoważnienia MS dokonanego zarządzeniem z dnia 2.12.2019 r. w sprawie wskazania Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zawarcie umowy ramowej oraz zawarcie umowy ramowej na pozyskiwanie oprogramowania Microsoft lub oprogramowania równoważnego wraz z usługami towarzyszącymi na rzecz sądów powszechnych oraz MS. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 16 ust. 1 Pzp. CZDSIGB w niniejszym postępowaniu: reprezentuje Sąd Apelacyjny w Krakowie jako pełnomocnik oraz działa w imieniu własnym i na swoją rzecz jako Zamawiający.

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia wstępnego na formularzu JEDZ, odbywa się przy użyciu systemu elektronicznego pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda następujących dokumentów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 27.7.2016 poz. 1126), wskazanych:

4.1. w par. 5 pkt 1;

4.2. w par. 5 pkt 2;

4.3. w par. 5 pkt 3;

4.4. w par. 5 pkt 4;

4.5. w par. 5 pkt 5;

4.6. w par. 5 pkt 6;

4.7. w par. 5 pkt 9;

4.8 w par. 5 pkt 10 zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 4.1–ppkt 4.7.

6. Ofertę stanowią wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wypełniony opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ. Dokumenty składane wraz z ofertą wskazano w rozdz. X pkt 8.2 SIWZ.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4:

7.1. ppkt 4.1 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;

7.2. ppkt 4.2 – ppkt 4.3 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 a rozporządzenia;

7.3. ppkt 4.4 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 b rozporządzenia

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w par. 7 ust. 1 rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w par. 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

10. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów przedmiotowych wskazanych w rozdz. IX pkt 6 SIWZ.

11. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej na podstawie art. 99 ustawy Pzp, z odpowiednim zastosowaniem postanowień dotyczących trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 144 000 EUR, to jest kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zamówienia objęte umową ramową udzielane będą na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. a Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z rozdz. VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2019