W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 586262-2019

11/12/2019    S239    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2019/S 239-586262

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Bronisz
E-mail: rczsiut.wzpir@ron.mil.pl
Tel.: +48 261848437
Faks: +48 261847145

Adresy internetowe:

Główny adres: www.rczsiut.wp.mil.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania

Numer referencyjny: 17/4/42/17
II.1.2)Główny kod CPV
30200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa skanerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów, projektorów, ploterów, przenośnych terminali wideokonferencyjnych, skanera wielkoformatowego, oprogramowania.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 53 090 790.04 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa skanerów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa skanerów.

Obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienia objęte prawem opcji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1) Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji.

2) Wykonawca nie może odmówić realizacji prawa opcji. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

3) Zastrzeżone na rzecz Zamawiającego prawo opcji polega na możliwości żądania realizacji przedmiotu umowy w zakresie i ilości asortymentu wskazanego w zał. nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

W Rozdz. I Część ogólna, pkt. 6 -Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie.

4) Ilość wskazana w zał. nr 1 do SIWZ jest ilością maksymalną do której ilości Zamawiający może żądać realizacji przedmiotu umowy w przypadku gdy skorzysta z prawa opcji.

5) Zasady dotyczące realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego (gwarantowanego).

6) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji opcji w terminie wskazanym przez Wykonawcę dla zamówienia podstawowego w formularzu ofertowym dla danej części zamówienia licząc od dnia wysłania do Wykonawcy pisemnej informacji (zamówienia) o potrzebie skorzystania z prawa opcji. W przypadku zamówień objętych prawem opcji, termin realizacji przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie lub w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. Zamawiający ma możliwość żądania realizacji zamówienia opcjonalnego w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania Umowy, przy czym Zamawiajacy przekaze do Wykonawcy żądanie uruchomienia prawa opcji w terminie nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu, o którym mowa wyżej. Termin ten może zostać skrócony wyłącznie za zgodą Wykonawcy.

7) Zaoferowany przedmiot zamówienia objęty prawem opcji musi być taki sam (identyczny) jak zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt w zamówieniu podstawowym.

8) Ceny jednostkowe podczas realizacji opcji będą takie same jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

9) W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie płatne będzie w wysokości wynikającej z wartości dokonanej opcji, na zasadach przewidzianych w SIWZ oraz w umowie.

10) Warunkiem uruchomienia opcji jest przekazanie przez Zamawiającego pisemnej informacji (zamówienia) dla Wykonawcy o potrzebie skorzystania z prawa opcji.

11) Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie mniejszym niż maksymalna ilość asortymentu określona w załączniku nr 1 do SIWZ.

12) Zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki skorzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji określone zostały w zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 9 do SIWZ- Istotne dla Stron Postanowienia Umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane terminy realizacji zamówienia: Dostawa maksymalnie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie odrębnie dla każdej części przy wykorzystaniu "procedury odwróconej"

(zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa drukarek

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa drukarek.

Obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienia objęte prawem opcji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1) Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji.

2) Wykonawca nie może odmówić realizacji prawa opcji. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

3) Zastrzeżone na rzecz Zamawiającego prawo opcji polega na możliwości żądania realizacji przedmiotu umowy w zakresie i ilości asortymentu wskazanego w zał. nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

W Rozdz. I Część ogólna, pkt. 6 -Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie.

4) Ilość wskazana w zał. nr 1 do SIWZ jest ilością maksymalną do której ilości Zamawiający może żądać realizacji przedmiotu umowy w przypadku gdy skorzysta z prawa opcji.

5) Zasady dotyczące realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego (gwarantowanego).

6) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji opcji w terminie wskazanym przez Wykonawcę dla zamówienia podstawowego w formularzu ofertowym dla danej części zamówienia licząc od dnia wysłania do Wykonawcy pisemnej informacji (zamówienia) o potrzebie skorzystania z prawa opcji. W przypadku zamówień objętych prawem opcji, termin realizacji przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie lub w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. Zamawiający ma możliwość żądania realizacji zamówienia opcjonalnego w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania Umowy, przy czym Zamawiajacy przekaze do Wykonawcy żądanie uruchomienia prawa opcji w terminie nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu, o którym mowa wyżej. Termin ten może zostać skrócony wyłącznie za zgodą Wykonawcy.

7) Zaoferowany przedmiot zamówienia objęty prawem opcji musi być taki sam (identyczny) jak zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt w zamówieniu podstawowym.

8) Ceny jednostkowe podczas realizacji opcji będą takie same jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

9) W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie płatne będzie w wysokości wynikającej z wartości dokonanej opcji, na zasadach przewidzianych w SIWZ oraz w umowie.

10) Warunkiem uruchomienia opcji jest przekazanie przez Zamawiającego pisemnej informacji (zamówienia) dla Wykonawcy o potrzebie skorzystania z prawa opcji.

11) Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie mniejszym niż maksymalna ilość asortymentu określona w załączniku nr 1 do SIWZ.

12) Zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki skorzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji określone zostały w zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 9 do SIWZ- Istotne dla Stron Postanowienia Umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane terminy realizacji zamówienia: Dostawa maksymalnie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie odrębnie dla każdej części przy wykorzystaniu „procedury odwróconej”

(zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych.

Obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienia objęte prawem opcji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1) Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji.

2) Wykonawca nie może odmówić realizacji prawa opcji. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

3) Zastrzeżone na rzecz Zamawiającego prawo opcji polega na możliwości żądania realizacji przedmiotu umowy w zakresie i ilości asortymentu wskazanego w zał. nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

W Rozdz. I Część ogólna, pkt. 6 -Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie.

4) Ilość wskazana w zał. nr 1 do SIWZ jest ilością maksymalną do której ilości Zamawiający może żądać realizacji przedmiotu umowy w przypadku gdy skorzysta z prawa opcji.

5) Zasady dotyczące realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego (gwarantowanego).

6) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji opcji w terminie wskazanym przez Wykonawcę dla zamówienia podstawowego w formularzu ofertowym dla danej części zamówienia licząc od dnia wysłania do Wykonawcy pisemnej informacji (zamówienia) o potrzebie skorzystania z prawa opcji. W przypadku zamówień objętych prawem opcji, termin realizacji przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie lub w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. Zamawiający ma możliwość żądania realizacji zamówienia opcjonalnego w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania Umowy, przy czym Zamawiajacy przekaze do Wykonawcy żądanie uruchomienia prawa opcji w terminie nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu, o którym mowa wyżej. Termin ten może zostać skrócony wyłącznie za zgodą Wykonawcy.

7) Zaoferowany przedmiot zamówienia objęty prawem opcji musi być taki sam (identyczny) jak zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt w zamówieniu podstawowym.

8) Ceny jednostkowe podczas realizacji opcji będą takie same jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

9) W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie płatne będzie w wysokości wynikającej z wartości dokonanej opcji, na zasadach przewidzianych w SIWZ oraz w umowie.

10) Warunkiem uruchomienia opcji jest przekazanie przez Zamawiającego pisemnej informacji (zamówienia) dla Wykonawcy o potrzebie skorzystania z prawa opcji.

11) Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie mniejszym niż maksymalna ilość asortymentu określona w załączniku nr 1 do SIWZ.

12) Zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki skorzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji określone zostały w zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 9 do SIWZ- Istotne dla Stron Postanowienia Umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane terminy realizacji zamówienia: Dostawa maksymalnie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie odrębnie dla każdej części przy wykorzystaniu „procedury odwróconej”

(zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa monitorów

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa monitorów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane terminy realizacji zamówienia: Dostawa maksymalnie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie odrębnie dla każdej części przy wykorzystaniu „procedury odwróconej”

(zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa projektorów

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa projektorów.

Obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienia objęte prawem opcji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1) Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji.

2) Wykonawca nie może odmówić realizacji prawa opcji. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

3) Zastrzeżone na rzecz Zamawiającego prawo opcji polega na możliwości żądania realizacji przedmiotu umowy w zakresie i ilości asortymentu wskazanego w zał. nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

W Rozdz. I Część ogólna, pkt. 6 -Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie.

4) Ilość wskazana w zał. nr 1 do SIWZ jest ilością maksymalną do której ilości Zamawiający może żądać realizacji przedmiotu umowy w przypadku gdy skorzysta z prawa opcji.

5) Zasady dotyczące realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego (gwarantowanego).

6) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji opcji w terminie wskazanym przez Wykonawcę dla zamówienia podstawowego w formularzu ofertowym dla danej części zamówienia licząc od dnia wysłania do Wykonawcy pisemnej informacji (zamówienia) o potrzebie skorzystania z prawa opcji. W przypadku zamówień objętych prawem opcji, termin realizacji przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie lub w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. Zamawiający ma możliwość żądania realizacji zamówienia opcjonalnego w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania Umowy, przy czym Zamawiajacy przekaze do Wykonawcy żądanie uruchomienia prawa opcji w terminie nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu, o którym mowa wyżej. Termin ten może zostać skrócony wyłącznie za zgodą Wykonawcy.

7) Zaoferowany przedmiot zamówienia objęty prawem opcji musi być taki sam (identyczny) jak zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt w zamówieniu podstawowym.

8) Ceny jednostkowe podczas realizacji opcji będą takie same jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

9) W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie płatne będzie w wysokości wynikającej z wartości dokonanej opcji, na zasadach przewidzianych w SIWZ oraz w umowie.

10) Warunkiem uruchomienia opcji jest przekazanie przez Zamawiającego pisemnej informacji (zamówienia) dla Wykonawcy o potrzebie skorzystania z prawa opcji.

11) Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie mniejszym niż maksymalna ilość asortymentu określona w załączniku nr 1 do SIWZ.

12) Zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki skorzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji określone zostały w zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 9 do SIWZ- Istotne dla Stron Postanowienia Umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane terminy realizacji zamówienia: Dostawa maksymalnie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie odrębnie dla każdej części przy wykorzystaniu „procedury odwróconej”

(zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa ploterów

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa ploterów.

Obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienia objęte prawem opcji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1) Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji.

2) Wykonawca nie może odmówić realizacji prawa opcji. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

3) Zastrzeżone na rzecz Zamawiającego prawo opcji polega na możliwości żądania realizacji przedmiotu umowy w zakresie i ilości asortymentu wskazanego w zał. nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

W Rozdz. I Część ogólna, pkt. 6 -Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie.

4) Ilość wskazana w zał. nr 1 do SIWZ jest ilością maksymalną do której ilości Zamawiający może żądać realizacji przedmiotu umowy w przypadku gdy skorzysta z prawa opcji.

5) Zasady dotyczące realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego (gwarantowanego).

6) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji opcji w terminie wskazanym przez Wykonawcę dla zamówienia podstawowego w formularzu ofertowym dla danej części zamówienia licząc od dnia wysłania do Wykonawcy pisemnej informacji (zamówienia) o potrzebie skorzystania z prawa opcji. W przypadku zamówień objętych prawem opcji, termin realizacji przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie lub w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. Zamawiający ma możliwość żądania realizacji zamówienia opcjonalnego w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania Umowy, przy czym Zamawiajacy przekaze do Wykonawcy żądanie uruchomienia prawa opcji w terminie nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu, o którym mowa wyżej. Termin ten może zostać skrócony wyłącznie za zgodą Wykonawcy.

7) Zaoferowany przedmiot zamówienia objęty prawem opcji musi być taki sam (identyczny) jak zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt w zamówieniu podstawowym.

8) Ceny jednostkowe podczas realizacji opcji będą takie same jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

9) W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie płatne będzie w wysokości wynikającej z wartości dokonanej opcji, na zasadach przewidzianych w SIWZ oraz w umowie.

10) Warunkiem uruchomienia opcji jest przekazanie przez Zamawiającego pisemnej informacji (zamówienia) dla Wykonawcy o potrzebie skorzystania z prawa opcji.

11) Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie mniejszym niż maksymalna ilość asortymentu określona w załączniku nr 1 do SIWZ.

12) Zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki skorzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji określone zostały w zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 9 do SIWZ- Istotne dla Stron Postanowienia Umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane terminy realizacji zamówienia: Dostawa maksymalnie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie odrębnie dla każdej części przy wykorzystaniu „procedury odwróconej”

(zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa przenośnych terminali wideokonferencyjnych

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32232000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa przenośnych terminali wideokonferencyjnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane terminy realizacji zamówienia: Dostawa maksymalnie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie odrębnie dla każdej części przy wykorzystaniu „procedury odwróconej”

(zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa skanera wielkoformatowego

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa skanera wielkoformatowego SMA płaski wraz z instalacją i konfiguracją, instalacją oprogramowania oraz szkoleniem jednodniowym w wymiarze 5 godzin (1 godz. = 60 min.) dla 7 operatorów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania na warunkach przewidzianych w umowie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Terminy realizacji zamówienia: Dostawa maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Wykonawca zrealizuje usługi związane z dostarczonym Sprzętem, tj. instalację i konfigurację Sprzętu i instalację oprogramowania oraz szkolenie w terminie nie później niż 3 dni robocze od dnia dostawy.

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie dla każdej części zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48322000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oprogramowania Corel Draw Graphics Suite X8 PL BOX lub równoważne wraz z dostawą nośników i licencji potwierdzających udzielenie uprawnień do użytkowania Oprogramowania, na warunkach przewidzianych w umowie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane terminy realizacji zamówienia: Dostawa maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie odrębnie dla każdej części przy wykorzystaniu „procedury odwróconej”

(zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 139-285011
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa skanerów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/11/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Egida IT Solutions Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Władysława Niegolewskiego 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 01-570
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Koncept Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wodników 19
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 03-992
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 788 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa drukarek

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Egida IT Solutions Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul.Władysława Niegolewskiego 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 01-570
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Intaris Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Adama Mickiewicza 57
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 01-625
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Intaris Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Adres pocztowy: ul. Adama Mickiewicza 57
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 01-625
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Koncept Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wodników 19
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 03-992
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 067 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/11/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Egida IT Solutions Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul.Władysława Niegolewskiego 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 01-570
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Techsource Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul.Piłsudskiego 13
Miejscowość: Legionowo
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Techsource Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Adres pocztowy: ul.Piłsudskiego 13
Miejscowość: Legionowo
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Koncept Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wodników 19
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 03-992
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 198 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Dostawa monitorów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/11/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: EDECO Dariusz TUDRYJ
Adres pocztowy: ul. Mościckiego 1
Miejscowość: Puławy
Kod NUTS: PL
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „ARKUS” Marta Węgiel-Mandrak, Artur Mandrak s.c.
Adres pocztowy: ul. Żelazna 32
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 520 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Dostawa projektorów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/11/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: EDECO Dariusz TUDRYJ
Adres pocztowy: ul. Mościckiego 1
Miejscowość: Puławy
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 24-110
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „ARKUS” Marta Węgiel-Mandrak, Artur Mandrak s.c.
Adres pocztowy: ul. Żelazna 32
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 41-800
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 158 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Dostawa ploterów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/11/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Intaris Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Adama Mickiewicza 57
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 01-625
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Egida IT Solutions Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Niegolewskiego 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 01-570
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 255 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Część nr: 7
Nazwa:

Dostawa przenośnych terminali wideokonferencyjnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/11/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Dimension Data Polska Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul.Sienna 73
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-833
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 144 840.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8
Część nr: 8
Nazwa:

Dostawa skanera wielkoformatowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/11/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „KONCEPT” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul.Wodniaków 19
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 03-992
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 438 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 9
Część nr: 9
Nazwa:

Dostawa oprogramowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/11/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „KONCEPT” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul.Wodniaków 19
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 03-992
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 195 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Kryteria oceny ofert:

1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla części od nr 1 do nr 8 zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena: 60 %, Okres gwarancji: 20 %, Termin dostawy: 20 %

2) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 9 zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena: 60 %, Termin dostawy: 40 %

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów.

2. Dotyczy składania dokumentu JEDZ wraz z ofertą:

1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowania składa także oświadczenie (JEDZ) dotyczące tych podmiotów (art. 25a ust. 3 pkt 1) ustawy Pzp). JEDZ musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania innego podmiotu.

2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie (JEDZ) dotyczące tych podmiotów (art. 25a ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). JEDZ musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania innego podmiotu.

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienieprzez wykonawców („konsorcjum”) formularz JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie JEDZ ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia (art. 25a ust. 6) ustawy Pzp). JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji każdego z tych Wykonawców.

4) W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w oryginale (w formie pisemnej) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej RCZSiUT informacji o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody bądź informacje, potwierdzające że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu

4. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

1) dla części 1 - 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100);

2) dla części 2 – 76 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100);

3) dla części 3 - 52 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100);

4) dla części 4 - 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100);

5) dla części 5 - 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100);

6) dla części 6 - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);

7) dla części 7 - 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100);

8) dla części 8 - 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100);

9) dla części 9 - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lubw postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

6. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia, określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2019