We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Usługi - 587778-2019

11/12/2019    S239    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura ograniczona 

Polska-Konstancin-Jeziorna: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019/S 239-587778

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Adres pocztowy: ul. Warszawska 165
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 05-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zakupów
E-mail: monika.zyglowicz@pse.pl
Faks: +48 222422169

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pse.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Adres pocztowy: ul. Warszawska 165
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 05-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zakupów
E-mail: monika.zyglowicz@pse.pl
Faks: +48 222422169

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pse.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obsługa umowy licencyjnej Enterprie Agreement zawartej przez PSE S.A. z firmą Microsoft

Numer referencyjny: 2019/WNP-00391-DU-MŻ
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa posiadanej przez Zamawiającego umowy licencyjnej Enterprise Agreement, poprzez zawarcie umowy z Wykonawcą, firmą o statusie LSP - Licensing Solution Provider, w tym obsługę subskrypcji oraz licencji („produktów”) wymienionych w Tabeli Zbiorczej w formule uaktualnienia (Software Assurance) użytkowanych przez Zamawiającego na podstawie umowy licencyjnej Enterprise Agreement.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 21 433 530.47 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

a) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, POLSKA.

b) PSE Innowacje Sp. z o.o. Al. Jerozolimskich 132, 02-305 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa posiadanej przez Zamawiającego umowy licencyjnej Enterprise Agreement, poprzez zawarcie umowy z Wykonawcą, firmą o statusie LSP - Licensing Solution Provider, w tym obsługę subskrypcji oraz licencji („produktów”) wymienionych w Tabeli Zbiorczej w formule uaktualnienia (Software Assurance) użytkowanych przez Zamawiającego na podstawie umowy licencyjnej Enterprise Agreement.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części II SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia i Części IV SIWZ – projekt umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w wysokości 10 000 000,00 PLN. Zasady zastosowania prawa opcji zostały określone w Części IV SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 179-437306
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Obsługa umowy licencyjnej Enterprie Agreement zawartej przez PSE S.A. z firmą Microsoft

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Integrated Solutions Sp. z o.o.
Adres pocztowy: M. Kasprzaka 18/20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 01-211
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 27 531 058.06 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 21 433 520.47 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Urzędu Krajowej Izby Odwoławczej (Krajowa Izba Odwoławcza)
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/12/2019