W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 588637-2019

12/12/2019    S240    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami

2019/S 240-588637

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Dozoru Technicznego
Adres pocztowy: ul. Szczęśliwicka 34
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-353
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Moch
E-mail: przetargi@udt.gov.pl
Tel.: +48 225722325
Faks: +48 225722388

Adresy internetowe:

Główny adres: www.udt.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego, ZP-DI-46/19

Numer referencyjny: ZP-DI-46/19
II.1.2)Główny kod CPV
30230000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia został opisany we: wzorze umowy (z załącznikami) stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy, formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, którego kopia stanowi załącznik nr 2 do umowy.

2. Podane w załączniku nr 3 do SIWZ parametry należy traktować, jako minimalne, wymagane parametry oferowanego sprzętu. Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu o parametrach lepszych niż żądane, o ile w specyfikacji technicznej nie zostało zapisane inaczej. Zamawiający wymaga podania konkretnych oferowanych parametrów.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nazwy producenta, modelu (typu urządzenia) oraz zestawienia parametrów technicznych oferowanych urządzeń w zakresie parametrów, co najmniej równym z zestawieniem parametrów wymaganych w specyfikacji technicznej, tj. w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 342 012.56 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237450
30213200
30237280
30231300
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia został opisany we: wzorze umowy (z załącznikami) stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy, formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, którego kopia stanowi załącznik nr 2 do umowy.

2. Podane w załączniku nr 3 do SIWZ parametry należy traktować, jako minimalne, wymagane parametry oferowanego sprzętu. Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu o parametrach lepszych niż żądane, o ile w specyfikacji technicznej nie zostało zapisane inaczej. Zamawiający wymaga podania konkretnych oferowanych parametrów.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nazwy producenta, modelu (typu urządzenia) oraz zestawienia parametrów technicznych oferowanych urządzeń w zakresie parametrów, co najmniej równym z zestawieniem parametrów wymaganych w specyfikacji technicznej, tj. w załączniku nr 3 do SIWZ.

4. Oferowany sprzęt musi w całości pochodzić z seryjnej produkcji, musi być fabrycznie nowy.

5. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia testów oferowanego sprzętu przed wyborem wykonawcy. W takim przypadku, na zaproszenie przesłane emailem w terminie 3 dni roboczych wykonawca będzie zobowiązany bez dodatkowej zapłaty udostępnić do testowania oferowany przez siebie sprzęt w miejscu i terminie określonym w zaproszeniu. Sprzęt musi spełniać wymagania SIWZ oraz być w pełni zgodny z oferowanym sprzętem. W przypadku nie dostarczenia sprzętu zgodnego ze sprzętem oferowanym, oferta zostanie odrzucona.

7. Zamawiający wymaga, by oferowany sprzęt z poz. 1–5 załącznika nr 3 do SIWZ był wyprodukowany przez producenta posiadającego system zapewniania jakości (w zakresie co najmniej fazy produkcji oferowanego sprzętu) zgodny z normą ISO 9001 oraz z ISO14001 lub inny równoważny. Zamawiający będzie wymagał przedstawienia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków, potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Zamawiający wymaga, by dla oferowanego sprzętu z poz. 1–5 wykonawca złożył oświadczenia producenta (lub jego przedstawiciela w Polsce) zaadresowanego do zamawiającego o przejęciu serwisu gwarancyjnego w przypadku nie wywiązywania się wykonawcy z warunków gwarancji na takich samych warunkach jak wykonawca.

Dla pozycji 1 – Komputer przenośny notebook – zamawiający wymaga kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem – Certyfikat zgodności z systemem Windows 10 (64bit) oraz wydruk raportów z testów dla oferowanego notebooka potwierdzających wydajność obliczeniową, przeprowadzonych przez wykonawcę. Zamawiający dopuszcza wydruk ze strony internetowej (http://bapco.com), którego autentyczność jest potwierdzona przez wykonawcę. Serwis do notebooka z pozycji 1 musi być wykonywany przez producenta urządzenia lub przez autoryzowany serwis producenta zgodnie z normami ISO 9001, 14001, 20000, 27001. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku zamawiający wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego autoryzację serwisową dla serwisu oraz certyfikaty wystawione przez jednostkę akredytowaną oraz oznaczone znakiem akredytacji potwierdzające wdrożenie ww. norm ISO co najmniej w zakresie – serwis urządzeń komputerowych.

Dla pozycji 3 – Komputer przenośny typu tablet — wydruk raportów z testów dla oferowanego komputera przenośnego potwierdzających wydajność obliczeniową, przeprowadzonych przez wykonawcę. Zamawiający dopuszcza wydruk ze strony internetowej (http://www.androidbenchmark.net/device_list.php), którego autentyczność jest potwierdzona przez wykonawcę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 34
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 6
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 151-372007
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego, ZP-DI-46/19

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 13 lok. 1
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL43
Kod pocztowy: 65-410
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 342 012.56 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 339 377.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań UZP
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/12/2019