We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Dostawy - 588655-2019

12/12/2019    S240    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania do serwera sieci WWW

2019/S 240-588655

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Łódzki Ośrodek Geodezji
Krajowy numer identyfikacyjny: 470830536
Adres pocztowy: ul. Traugutta 21/23
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711
Kod pocztowy: 90-113
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Zając
E-mail: t.zajac@log.lodz.pl
Tel.: +48 422726806
Faks: +48 422726800

Adresy internetowe:

Główny adres: www.log.lodz.pl

Adres profilu nabywcy: www.log.lodz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

IPS – wdrożenie elektronicznych usług na potrzeby projektu pn. „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I etapu programu Inteligentna polityka społeczna w Łodzi – IPS” współfina...

Numer referencyjny: OAZP.2710/45/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48222000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

IPS – wdrożenie elektronicznych usług na potrzeby projektu pn.: „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I etapu programu Inteligentna polityka społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020.

Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie licencji, dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania realizującego usługi elektroniczne wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją oprogramowania narzędziowego oraz przeprowadzenie szkoleń koniecznych do uruchomienia usług elektronicznych dla mieszkańców zaplanowanych w ramach projektu IPS.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 2 340 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 3 817 053.14 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48325000
48445000
48516000
48517000
48612000
72265000
80511000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łódź, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie licencji, dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania realizującego usługi elektroniczne wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją oprogramowania narzędziowego oraz przeprowadzenie szkoleń koniecznych do uruchomienia usług elektronicznych dla mieszkańców zaplanowanych w ramach projektu IPS.

2. Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań:

2.1. Oprogramowanie narzędziowe:

2.1.1. silnik bazy danych, wg wymagań opisanych w Załączniku 1 do OPZ;

2.1.2. oprogramowanie CRM, wg wymagań opisanych w Załączniku 2 do OPZ;

2.2. Oprogramowanie IPS back-office:

2.2.1. autodiagnoza, wg wymagań opisanych w Załączniku 3 do OPZ;

2.2.2. platforma wymiany danych, wg wymagań opisanych w Załączniku 4 do OPZ;

2.2.3. aplikacje MOPS – Informacja o wolnych miejscach, wg wymagań w Załączniku 5 do OPZ;

2.2.4. aplikacje WZiSS – ŁKDR, wg wymagań opisanych w Załączniku 6 do OPZ;

2.2.5. IPS – Analityka, wg wymagań opisanych w Załączniku 7 do OPZ;

2.3. Oprogramowanie IPS front-end

2.3.1. portal IPS, wg wymagań opisanych w Załączniku 8 do OPZ;

2.3.2. elektroniczne wnioski, wg wymagań opisanych w Załączniku 9 do OPZ;

2.4. Szkolenia:

2.4.1. szkolenia z aplikacji IPS, wg wymagań opisanych w Załączniku 10 do OPZ;

2.4.2. szkolenia techniczne, wg wymagań opisanych w Załączniku 11 do OPZ.

3. W ramach realizacji usług konfiguracji i instalacji dostarczonych urządzeń i oprogramowania zamawiający wymaga:

3.1. opracowania dokumentu „Plan realizacji zamówienia”;

3.2. opracowania dokumentu „Projekt techniczny”;

3.3. instalacji i konfiguracji oprogramowania;

3.4. rekonfiguracji według potrzeb wynikających z realizacji zamówienia przeznaczonego do realizacji niniejszego projektu środowiska przetwarzania danych;

3.5. wdrożenia zaoferowanych rozwiązań;

3.6. wykonania dokumentacji powykonawczej;

3.7. poddanie rozwiązania audytowi bezpieczeństwa.

4. Po wykonaniu zamówienia wykonawca będzie miał obowiązek świadczenia serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (zgodnie z ofertą wykonawcy) od daty podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

5. Podane w Załącznikach od 1 do 11 parametry techniczne i funkcjonalne oprogramowania i usług należy traktować jako wymagania minimalne.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku 1 do SIWZ.

7. Pozostałe obowiązki wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do rozdziału II SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Cena zakresu opcjonalnego brutto (C2) / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji oraz wsparcia technicznego (G) / Waga: 37
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność (F) / Waga: 3
Cena - Waga: 55
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo opcji stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. prawo do podjęcia decyzji o realizacji przedmiotu zamówienia w szerszym zakresie niż wskazany w pkt II.2.4. 1.

2. Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji, które polegać będzie na rozszerzeniu zamówienia o prace programistyczne polegające na wdrożeniu dodatkowych funkcjonalności w oprogramowaniu aplikacyjnym dostarczonym w ramach zamówienia podstawowego.

3. Wykaz prac opcjonalnych:

3.1. formularz autodiagnozy w wersji rozszerzonej, wg rozdziału III – Część opcjonalna, Załącznika 3 do OPZ „Autodiagnoza”;

3.2. moduł RODO wg rozdziału IV – Część opcjonalna, Załącznika 9 do OPZ „Elektroniczne wnioski” podrozdział IV.1;

3.3. platforma e-learningowa wg rozdziału IV – Część opcjonalna, Załącznika 9 do OPZ „Elektroniczne wnioski” podrozdział IV.2;

3.4. 500 roboczogodzin na prace programistyczne przy przebudowie lub rozbudowie przedmiotu umowy w okresie od dnia podpisania umowy zakresu podstawowego do 30.11.2021.

4. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego w przypadku, jeśli zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznym uprawnieniem zamawiającego.

5. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

6. Skorzystanie z prawa opcji przez zamawiającego odbędzie się na podstawie pisemnego oświadczenia zamawiającego złożonego wykonawcy wraz z określeniem wielkości tego zamówienia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLD.07.01.03-10-0001/17,,IPS – wdrożenie elektronicznych usług na potrzeby projektu pn.: „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020’’.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zostaną zastosowane przepisy art. 24 aa ust. 1 ustawy, zgodnie z którymi zamawiający dokonana najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Cena zakresu opcjonalnego brutto (C2) – netto – 912 000,00 PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 174-423550
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

IPS – wdrożenie elektronicznych usług na potrzeby projektu pn. „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I etapu programu Inteligentna polityka społeczna w Łodzi – IPS” współfina...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Integrated Solutions Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252506859
Adres pocztowy: ul. Kasprzaka 18/20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-211
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.integratedsolutions.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 687 000.00 PLN
Najtańsza oferta: 2 340 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 3 817 053.14 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 90 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

1) Prace programistyczne

2) Oprogramowanie IPS back-office

3) Oprogramowanie IPS front-end

4) Wdrożenie

5) Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których zamawiający określił wzory załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

2. Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a. formularz oferty – Załącznik nr 3 do SIWZ – w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b. opis sposobu realizacji zamówienia wraz z opisami zawierającymi minimum następujące informacje:

b.1) opis architektury proponowanego rozwiązania wykonany minimum na poziomie Solution Building Blocks (np. diagram z opisem lub sam opis);

b.2) opis metodyki i narzędzi stosowanych w rozwoju systemu, szczegółowa lista komponentów, narzędzi oraz IDE stosowanych do rozwoju rozwiązania;

b.3) propozycja sposobu zarządzania repozytorium kodu źródłowego oraz jego integracji ze środowiskami uruchomieniowymi systemu;

b.4) sposób zapewnienia bezpieczeństwa danych klientów, zapewnienie zgodności z RODO, techniczne środki bezpieczeństwa stosowane do ochrony danych na wszystkich etapach przetwarzania oraz propozycja implementacji metod pseudonimizacji i anonimizacji danych na podstawie, których zamawiający będzie mógł ocenić czy zaoferowane rozwiązanie spełnia wszystkie postawione w OPZ warunki techniczne i funkcjonalne załącznik nr 3.1. do SIWZ – w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

c. aktualne oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a Pzp – o których mowa w pkt VI ust. 6.1.–6.5. SIWZ – w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

d. pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych – w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej / upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa;

e. w przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo – w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik;

f. zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) – Załącznik nr 11 do SIWZ – w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem;

g. w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, wykonawca wnosi wraz z ofertą w formie elektronicznej oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) opatrzonego przez wystawcę (gwaranta) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 61 000,00 PLN.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (według wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tego oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem – zgodnie z rozdz. VII lit. c ust. 7.16. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykona...

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienia odwołania.

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI Pzp.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie odwołania stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/12/2019