W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 588837-2019

12/12/2019    S240    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

2019/S 240-588837

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 24, 26
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51
Kod pocztowy: 53-333
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Kamińska
E-mail: monika.kaminska4@mf.gov.pl
Tel.: +48 713652456
Faks: +48 713652782

Adresy internetowe:

Główny adres: https://ias-wroclaw.ezamawiajacy.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja rządowa terenowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: finanse publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa serwerów, macierzy dyskowych i przełączników sieciowych FC wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami oraz dostawa licencji na system operacyjny

Numer referencyjny: 0201-ILZ.260.39.2019
II.1.2)Główny kod CPV
30233141
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa serwerów, macierzy dyskowych i przełączników sieciowych FC wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami oraz licencji na system operacyjny.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 771 626.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 963 000.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000
48000000
48820000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek i uruchomienie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami, tj.:

— serwer 768 GB RAM – 2 sztuki,

— serwer 384 GB RAM – 2 sztuki,

— macierz dyskowa – 2 sztuki,

— przełącznik sieciowy FC – 2 sztuki

oraz dostawa licencji na system operacyjny Windows Serwer Data Center Core 2019 lub równoważny.

2. Szczegółowy opis, cechy, parametry, funkcjonalność, konfiguracja oraz dokumentacja techniczna i wyposażenie sprzętu komputerowego i licencji na system operacyjny znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem do SIWZ.

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się:

1) dostarczyć sprzęt komputerowy (wraz z rozładunkiem, wniesieniem do miejsca dostawy i uruchomieniem) oraz sprawdzić poprawność działania wszystkich komponentów;

2) świadczyć serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania sprzętu komputerowego;

3) przekazać dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia, w tym dokumenty licencyjne i gwarancyjne producenta serwerów, macierzy dyskowych i przełączników sieciowych FC;

4) przekazać dokumentację dotyczącą licencji na system operacyjny.

4. Wszystkie serwery muszą pochodzić od jednego producenta i posiadać najnowszą wersję oprogramowania. Wszystkie macierze dyskowe muszą pochodzić od jednego producenta i posiadać najnowszą wersje oprogramowania. Wszystkie przełączniki musza pochodzić od jednego producenta i posiadać najnowszą wersję oprogramowania.

5. Sprzęt komputerowy zostanie dostarczony, rozładowany i wniesiony do miejsca dostawy – Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, ul. Hercena 11, Wrocław, POLSKA.

6. Zamawiający przewiduje możliwość jednorazowej zmiany miejsca użytkowania sprzętu komputerowego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia sprzętu komputerowego z miejsca wskazanego w ust. 5 do jednostki resortu finansów oraz ponownego montażu i uruchomienia (podłączenia oraz konfiguracji wszystkich dostarczonych elementów) w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. Termin zmiany miejsca użytkowania sprzętu komputerowego z instalacją i uruchomieniem zostanie uzgodniony z Wykonawcą po podpisaniu umowy. Powyższa zmiana miejsca użytkowania sprzętu komputerowego nastąpi maksymalnie do 6 miesięcy od daty dostawy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Sprzęt jednego producenta / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Obsługa standardu FC 32 Gpbs / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność klastra macierzy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zamawiający mając na uwadze podjęcie pilnych działań zmierzających do zabezpieczenia infrastruktury informatycznej przeznaczonej do pracy systemu GIS wspierającego analizę kryminalną – Geoinfo, postanawia skrócić termin składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego (macierzy, serwerów, przełączników) wraz z licencjami na system operacyjny, na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp. Skrócenie terminu wynika z potrzeby niezwłocznego przygotowania środowiska informatycznego, które posłuży do instalacji specjalistycznego oprogramowania wytworzonego na potrzeby Ministerstwa Finansów. Potrzeba przygotowania właściwej infrastruktury w MF jest spowodowana wycofaniem się z przyczyn technicznych dostawcy projektowanego systemu, tj. Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, z dostarczenia tejże infrastruktury na rzecz MF.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 197-477953
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 0201-ILZ.260.39.2019
Nazwa:

Dostawa serwerów, macierzy dyskowych i przełączników sieciowych FC wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami oraz licencji na system operacyjny

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: lider konsorcjum: Data Experts Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wyczółki 71
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-820
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: członek konsorcjum: DS Comp Sylwia Dulak
Adres pocztowy: os. Kościuszkowskie 6 lok. 229
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 31-858
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 176 855.40 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 771 626.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy składania odwołań zostaną wskazane w dokumentacji postępowania, zgodnie z terminami wynikającymi z obowiązującej ustawy w zakresie zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/12/2019