29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 589656-2020

08/12/2020    S239

Niemcy-Monachium: Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

2020/S 239-589656

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stadtwerke München GmbH
Adres pocztowy: Emmy-Noether-Straße 2
Miejscowość: München
Kod NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Kod pocztowy: 80287
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Katrin Marr
E-mail: marr.katrin@swm.de
Tel.: +49 892361-4802
Faks: +49 892361-704802
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.swm.de
Adres profilu nabywcy: www.swm.de/einkauf/bekanntmachungen.html
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.swm.de/einkauf/bekanntmachungen.html
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Kommunale Eigengesellschaft
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sanierung von unterirdischen WC-Anlagen am Olympiastadion München

II.1.2)Główny kod CPV
45332400 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Sanierung von 10 unterirdischen WC-Anlagen an den Tribünen des Olympiastadions München, inkl. Grundleitungen.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232700 Centralna jednostka sterująca
31320000 Kable energetyczne
31321000 Linie energetyczne
31350000 Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania
31682210 Aparatura i sprzęt sterujący
32400000 Sieci
38424000 Urządzenia pomiarowe i sterujące
38570000 Przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna
39715100 Elektryczne podgrzewacze wody, natychmiastowe lub akumulacyjne oraz grzałki nurnikowe
39715200 Urządzenia grzewcze
42122000 Pompy
42130000 Krany, kurki, zawory i podobna armatura
42131000 Krany, kurki i zawory
42961000 System sterowania i kontroli
44112310 Ścianki działowe
44113600 Bitum i asfalt
44162500 Rurociągi wody pitnej
44163121 Grzewcze przewody rurowe
44221220 Drzwi przeciwpożarowe
44621100 Grzejniki
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112100 Roboty w zakresie kopania rowów
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45232460 Roboty sanitarne
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45262310 Zbrojenie
45262330 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262500 Roboty murarskie i murowe
45262660 Usuwanie azbestu
45262670 Obróbka metali
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45320000 Roboty izolacyjne
45321000 Izolacja cieplna
45324000 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45331210 Instalowanie wentylacji
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45421131 Instalowanie drzwi
45421141 Instalowanie przegród
45431000 Kładzenie płytek
45442100 Roboty malarskie
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48151000 Komputerowy system sterujący
48921000 System automatyzacji
51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
76340000 Wiercenie rdzeniowe
90911200 Usługi sprzątania budynków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Olympiastadion München

II.2.4)Opis zamówienia:

Nord- und Südende des Hauptgebäude des Olympiastadions schließt sich ein unterirdisch gelegener, ringförmiger Versorgungs- u. Wartungsgang an, der sich um die Nord-, Ost- und Südtribünen spannt; an ihn sind insgesamt 10 ebenfalls unterirdisch angelegte WC-Anlagen („WC-Satelliten“) mit zugehörigen technischen Versorgungsräumen sowie 4 Trafobauwerke angegliedert. Diese 50 Jahre alten WC-Satelliten werden auf einen zeitgemäßen Stand gebracht, inkl. Austausch der Grundleitungen.

Kenngrößen für eine Abschätzung des Umfangs der WC-Anlagen:

Baumeister:

— Erdaushub für neue Grundleitungen ca. 285 m3,

— Erstellung neue Stb.-Bodenplatten ca. 1 520 m2.

Sanitärinstallation:

— 193 St. Wandhängende WC,

— 90 St. Waschbecken,

— 408 St. Wandhängende Urinale.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
06/12/2020

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Adres pocztowy: Maximilianstraße 39
Miejscowość: München
Kod pocztowy: 80538
Państwo: Niemcy
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Tel.: +49 892176-2411
Faks: +49 892176-2847
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§168 Abs. 2 Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Kalendertage nach Absendung (elektronisch oder per Fax) der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung (§ 134 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass der Antragsteller die geltend gemachten Vergabeverstöße, soweit diese vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt wurden, innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen, soweit die Vergabeverstöße aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt hat (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1-3 GWB).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/12/2020