Dostawy - 591270-2019

13/12/2019    S241    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Stacje robocze

2019/S 241-591270

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 5
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841
Kod pocztowy: 15-213
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Fiedoruk
E-mail: przetargi@bialystok.sa.gov.pl
Tel.: +48 857430709
Faks: +48 857329001

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bialystok.sa.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wymiar sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów do sądów apelacji białostockiej

Numer referencyjny: G-241-18/19
II.1.2)Główny kod CPV
30214000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie zostało podzielone na 8 części, tj.:

1) 1 część: dostawa 204 komputerów typu 1;

2) 2 część: dostawa 20 komputerów typu 1 wersja 1;

3) 3 część: dostawa 177 komputerów all-in-one typu 1;

4) 4 część: dostawa 227 komputerów przenośnych typu 1 (standardowy);

5) 5 część: dostawa 14 komputerów przenośnych typu 2 (ponadstandardowy);

6) 6 część: dostawa 32 monitorów typu 2;

7) 7 część: dostawa 64 monitorów typu 4;

8) 8 część: dostawa 23 monitorów typu 4 wersja 1.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 237 528.46 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 204 komputerów typu 1 do sądów apelacji białostockiej.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sądy powszechne apelacji białostockiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 204 komputerów typu 1 do sądów apelacji białostockiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia oraz ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części określono w załączniku nr 6 do SIWZ, a lokalizacje dostaw w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez zaoferowany komputer certyfikatu TCO / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Wbudowana w BIOS funkcjonalność umożliwiająca bezpieczne usuwanie danych z dysków SSD / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 14 000 PLN (słownie: czternaście tysięcy).

2) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 20 komputerów typu 1 wersja 1 do sądów apelacji białostockiej.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 20 komputerów typu 1 wersja 1 do sądów apelacji białostockiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia oraz ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części określono w załączniku nr 6 do SIWZ, a lokalizacje dostaw w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez zaoferowany komputer certyfikatu TCO / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Wbudowana w BIOS funkcjonalność umożliwiająca bezpieczne usuwanie danych z dysków SSD / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące).

2) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 177 komputerów all-in-one typu 1 do sądów apelacji białostockiej.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sądy apelacji białostockiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 177 komputerów all-in-one typu 1 do sądów apelacji białostockiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia oraz ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części określono w załączniku nr 6 do SIWZ, a lokalizacje dostaw w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez zaoferowany komputer certyfikatu TCO lub minimum EPEAT Silver / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Wbudowana w BIOS funkcjonalność umożliwiająca bezpieczne usuwanie danych z dysków SSD / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 14 000 PLN (słownie: czternaście tysięcy).

2) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 227 komputerów przenośnych typu 1 (standardowy) do sądów apelacji białostockiej.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48821000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sądy apelacji białostockiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 227 komputerów przenośnych typu 1 (standardowy) do sądów apelacji białostockiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia oraz ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części określono w załączniku nr 6 do SIWZ, a lokalizacje dostaw w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez zaoferowany komputer certyfikatu TCO / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Wbudowana w BIOS funkcjonalność umożliwiająca bezpieczne usunięcie danych z dysków SSD / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 19 000 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy).

2) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 14 komputerów przenośnych typu 2 (ponadstandardowy) do sądów apelacji białostockiej.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48821000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sądy apelacji białostockiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 14 komputerów przenośnych typu 2 (ponadstandardowy) do sądów apelacji białostockiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia oraz ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części określono w załączniku nr 6 do SIWZ, a lokalizacje dostaw w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez zaoferowany komputer certyfikatu TCO / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Wbudowana w BIOS funkcjonalność umożliwiająca bezpieczne usunięcie danych z dysków SSD / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące).

2) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 32 monitorów typu 2 do sądów apelacji białostockiej.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sądy apelacji białostockiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 32 monitorów typu 2 do sądów apelacji białostockiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia oraz ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części określono w załączniku nr 6 do SIWZ, a lokalizacje dostaw w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez zaoferowany monitor certyfikatu TCO / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące).

2) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 64 monitorów typu 4 do sądów apelacji białostockiej.

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sądy apelacji białostockiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 64 monitorów typu 4 do sądów apelacji białostockiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia oraz ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części określono w załączniku nr 6 do SIWZ, a lokalizacje dostaw w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez zaoferowany monitor certyfikatu TCO / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 200 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście).

2) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 23 monitorów typu 4 wersja 1 do sądów apelacji białostockiej.

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sądy apelacji białostockiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 23 monitorów typu 4 wersja 1 do sądów apelacji białostockiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia oraz ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części określono w załączniku nr 6 do SIWZ, a lokalizacje dostaw w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez zaoferowany monitor certyfikatu TCO / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 800 PLN (słownie: osiemset).

2) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 156-384786
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa 204 komputerów typu 1 do sądów apelacji białostockiej.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Infonet Projekt S.A.
Adres pocztowy: ul. Towarowa 2
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL22
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://infonet-projekt.com.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 580 487.80 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 507 960.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa 20 komputerów typu 1 wersja 1 do sądów apelacji białostockiej.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Syntis Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ciołkowskiego 11/1
Miejscowość: Grabówka
Kod NUTS: PL841
Kod pocztowy: 15-523
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://syntis.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 81 300.81 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 60 240.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa 177 komputerów all-in-one typu 1 do sądów apelacji białostockiej.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Maxto Sp. z o.o. S.K.A.
Adres pocztowy: ul. Willowa 87
Miejscowość: Modlniczka
Kod NUTS: PL21
Kod pocztowy: 32-085
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.maxto.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 594 317.07 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 464 625.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Dostawa 227 komputerów przenośnych typu 1 (standardowy) do sądów apelacji białostockiej.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Syntis Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Baranowicka 11/1
Miejscowość: Grabówka
Kod NUTS: PL841
Kod pocztowy: 15-523
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://syntis.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 799 113.82 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 589 519.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Dostawa 14 komputerów przenośnych typu 2 (ponadstandardowy) do sądów apelacji białostockiej.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Maxto Sp. z o.o. S.K.A.
Adres pocztowy: ul. Willowa 87
Miejscowość: Modlniczka
Kod NUTS: PL21
Kod pocztowy: 32-085
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.maxto.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 83 089.43 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 61 880.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Dostawa 32 monitorów typu 2 do sądów apelacji białostockiej.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak
Adres pocztowy: ul. Namysłowska 17/19
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL418
Kod pocztowy: 60-166
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://ht.poznan.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 650.41 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 448.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Część nr: 7
Nazwa:

Dostawa 64 monitorów typu 4 do sądów apelacji białostockiej.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Syntis Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ciołkowskiego 11/1
Miejscowość: Grabówka
Kod NUTS: PL841
Kod pocztowy: 15-523
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://syntis.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 48 910.57 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 45 888.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8
Część nr: 8
Nazwa:

Dostawa 23 monitorów typu 4 wersja 1 do sądów apelacji białostockiej.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Centrum Informatyki Zeto S.A.
Adres pocztowy: ul. Skorupska 9
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841
Kod pocztowy: 15-048
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.zeto.bialystok.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 33 658.55 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 25 070.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z rozdz. VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/12/2019