Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 591414-2019

13/12/2019    S241    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości

2019/S 241-591414

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Pomorskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 191674836
Adres pocztowy: ul. Okopowa 21/27
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63
Kod pocztowy: 80-810
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Jeryś
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268710
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych.

Numer referencyjny: DAZ-ZP.272.23.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48443000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych.

2. System powinien się składać z następujących modułów (funkcjonalności):

1) budżet;

2) wieloletnia prognoza finansowa;

3) baza kontrahentów;

4) rejestr umów;

5) księgowość;

6) VAT;

7) obsługa kasy;

8) ewidencja rozrachunków, w tym należności;

9) postępowanie egzekucyjne;

10) wystawianie faktur;

11) sprawozdawczość;

12) analizy;

13) kadry;

14) płace.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 3 415 710.00 PLN / Najdroższa oferta: 5 999 940.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48450000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowegow Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych.

2. System powinien się składać z następujących modułów (funkcjonalności):

1) budżet;

2) wieloletnia prognoza finansowa;

3) baza kontrahentów;

4) rejestr umów;

5) księgowość;

6) VAT;

7) obsługa kasy;

8) ewidencja rozrachunków, w tym należności;

9) postępowanie egzekucyjne;

10) wystawianie faktur;

11) sprawozdawczość;

12) analizy;

13) kadry;

14) płace.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ.

4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) oraz we „Wzorze umowy” (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ).

5. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:

1) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;

2) nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;

3) nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;

4) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN;

5) nie przewiduje aukcji elektronicznej;

6) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu;

7) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;

8) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;

9) nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 22 ust.2 ustawy Pzp;

10) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (o ile są znane). Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym;

11) postępowanie prowadzone będzie w języku polskim.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

48443000-5 Pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości,

48450000-7 Pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi,

72300000-8 Usługi w zakresie danych,

72200000-7 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania,

48820000-2 Serwery,

72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego,

80533000-9 Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas naprawy błędu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres utrzymania systemu / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przeprowadzono dialog techniczny nr DAZ-ZP.272.12.2018 poprzedzający wszczęcie niniejszego postępowania.

Informacja dostępna: https://www.bip.pomorskie.eu/a,58971,ogloszenie-o-dialogu-technicznym-z-dnia-27-lutego-2018-r.html

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 099-239281
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: DAZ-ZP.272.23.2019
Nazwa:

Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: COIG Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice
Adres pocztowy: ul. Mikołowska 100
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A
Kod pocztowy: 40-065
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 845 528.46 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 777 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia (rozdział XVII SIWZ):

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/12/2019