Dostawy - 591475-2019

13/12/2019    S241

Polska-Gdańsk: Serwery

2019/S 241-591475

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Gdańska
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 11/12
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-233
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Rewucka
E-mail: dzp@pg.edu.pl
Tel.: +48 583486237
Faks: +48 583472913
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pg.edu.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wyższa uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa serwerów na potrzeby Centrum Informatycznego TASK Politechniki Gdańskiej

Numer referencyjny: ZP/247/055/D/19
II.1.2)Główny kod CPV
48820000 Serwery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż serwerów na potrzeby Centrum Informatycznego TASK Politechniki Gdańskiej:

a) 9 szt. serwerów typu A – serwer doposażony w dyski HDD zgodnie ze specyfikacją w zależności od oferty Wykonawcy;

b) 3 szt. serwerów typu B – serwer z mniejszą, z góry zdefiniowaną w OPZ liczbą dysków HDD;

c) 2 listwy zasilające (PDU).

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji do zamówienia podstawowego w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w wymiarze: 4 szt. serwerów typu A i 4 szt. serwerów typu B.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 552 427.28 PLN / Najdroższa oferta: 1 641 573.03 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz, POLSKA, budynek 42, pok. 344.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż serwerów na potrzeby Centrum Informatycznego TASK Politechniki Gdańskiej:

a) 9 szt. serwerów typu A – serwer doposażony w dyski HDD zgodnie ze specyfikacją w zależności od oferty Wykonawcy;

b) 3 szt. serwerów typu B – serwer z mniejszą, z góry zdefiniowaną w OPZ liczbą dysków HDD;

c) 2 listwy zasilające (PDU).

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji do zamówienia podstawowego w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w wymiarze: 4 szt. serwerów typu A i 4 szt. serwerów typu B.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia testów dostarczonego sprzętu zgodnie z procedurą testową opisaną w załączniku 7 do SIWZ.

5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 48820000-2 (serwery).

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Wykonawcy mogą złożyć tylko 1 ofertę.

8. Zamawiający nie przewiduje:

— zawarcia umowy ramowej,

— udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp,

— przeprowadzenia aukcji elektronicznej,

— ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10. W przypadku gdy w dokumentacji bądź SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub odniesienia do norm, aprobat, specyfikacji technicznych, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, przy czym minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w dokumentacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba dodatkowych dysków / Waga: 38
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia podstawowego / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji do zamówienia podstawowego w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w wymiarze: 4 szt. serwerów typu A i 4 szt. serwerów typu B.

2. Wykonawca zobowiązany jest prawem opcji przez 120 dni od dnia podpisania umowy.

3. Dostawa serwerów z prawa opcji ma zostać zrealizowana w terminie 40 dni od dnia dostarczenia odpowiednio wypełnionego formularza przez Zamawiającego drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail.

4. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe, w cenach zamówienia podstawowego.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w pełnym zakresie. Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.

6. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia objętego prawem opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji zamówienia podstawowego: do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji opcji do 120 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 24 000 PLN.

3. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 194-471002
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa serwerów na potrzeby Centrum Informatycznego TASK Politechniki Gdańskiej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Koma Nord Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Łużycka 2
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-537
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 264 556.34 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 625 065.87 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

2. Wykonawca składa formularz oferty, formularz rzeczowo-cenowy i aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

a) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz w ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

a) w pkt 3 lit. b – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b) w pkt 3 lit. a, lit. c i lit. d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

i. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

ii. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami.

5. W formularzu rzeczowo-cenowym Wykonawca zobowiązany jest podać model i nazwę producenta oferowanego sprzętu w celu weryfikacji zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

6. Informacja dotycząca RODO znajduje się w rozdziale XX SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/12/2019