W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 594516-2019

16/12/2019    S242    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Poznań: Serwery plików

2019/S 242-594516

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Adres pocztowy: ul. Noskowskiego 12/14
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 61-704
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wielentejczyk
E-mail: zampub@ibch.poznan.pl
Tel.: +48 618522509
Faks: +48 618520532

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ibch.poznan.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka naukowo-badawcza
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność naukowo-badawcza

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa serwera plików wraz z akcesoriami do siedziby Zamawiającego

Numer referencyjny: WR 149/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48823000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem negocjacji jest dostawa serwera plików wraz akcesoriami do siedziby Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 4 do zaproszenia do negocjacji.

Pozostałe informacje zostały zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu negocjacji, zawartym w zaproszeniu do negocjacji.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 21 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem negocjacji jest dostawa serwera plików wraz akcesoriami do siedziby Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 4 do zaproszenia.

Szczegółowy opis przedmiotu negocjacji, zwanego dalej przedmiotem zamówienia:

— przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej),

— dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, a w przypadku sprzętu – z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy,

— oferowany sprzęt w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży,

— dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych,

— dostarczony sprzęt wymagający zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej,

— zaoferowany sprzęt musi spełniać wymagania opisane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15.1.2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (wersja przekształcona) (Dziennik Urzędowy UE z dnia 13.2.2008 r. L 39/1),

— do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji,

— termin wykonywania przedmiotu zamówienia: termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 19 dni i składa się na niego:

• maksymalnie 14 dni na dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,

• maksymalnie 5 dni na sprawdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z umową i specyfikacją techniczną przez Zamawiającego.

Wynik pozytywny sprawdzenia będzie skutkował podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, natomiast wynik negatywny sprawdzenia będzie skutkował spisaniem protokołu rozbieżności.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

Podstawa prawna zastosowania trybu

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczącego dostawy serwera plików w trybie przetargu nieograniczonego poprzez przekazanie w dniu 12.9.2019 r. ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, ogłoszonego w Dz.U. UE oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17.9.2019 r. Do wyznaczonego terminu składania ofert, w zakresie serwera plików, nie została złożona żadna oferta.

Podstawa prawna zastosowania trybu:

ICHB PAN nie zmieniając pierwotnych warunków zamówienia wszczął postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Serwer plików

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Atmar Mariusz Tofil
Adres pocztowy: ul. Mełgiewska 2
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 20-209
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 21 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/12/2019