Dostawy - 595857-2019

16/12/2019    S242

Polska-Katowice: Aparatura do wykrywania gazów

2019/S 242-595857

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 234-574541)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Królik
E-mail: k.krolik@pgg.pl
Tel.: +48 327161480
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 332-1.

Numer referencyjny: 701903476
II.1.2)Główny kod CPV
38431100 Aparatura do wykrywania gazów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 332-1 wg asortymentu określonego w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Postępowanie składa się z 20 (części) zadań, przy czym zadanie nr 20 obejmuje 44 pozycje asortymentowe z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/12/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 234-574541

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/12/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 18/12/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 13/02/2020
Powinno być:
Data: 15/02/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/12/2019
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 18/12/2019
Czas lokalny: 09:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: