Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 595857-2019

16/12/2019    S242

Polska-Katowice: Aparatura do wykrywania gazów

2019/S 242-595857

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 234-574541)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Królik
E-mail: k.krolik@pgg.pl
Tel.: +48 327161480
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 332-1.

Numer referencyjny: 701903476
II.1.2)Główny kod CPV
38431100 Aparatura do wykrywania gazów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 332-1 wg asortymentu określonego w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Postępowanie składa się z 20 (części) zadań, przy czym zadanie nr 20 obejmuje 44 pozycje asortymentowe z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/12/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 234-574541

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/12/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 18/12/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 13/02/2020
Powinno być:
Data: 15/02/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/12/2019
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 18/12/2019
Czas lokalny: 09:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: