Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 596462-2020

Submission deadline has been amended by:  624564-2020
11/12/2020    S242

Polska-Kobylin Borzymy: Przyrządy pomiarowe

2020/S 242-596462

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narwiański Park Narodowy
Krajowy numer identyfikacyjny: PL841
Adres pocztowy: Kurowo 10
Miejscowość: Kobylin Borzymy
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 18-204
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Pruszyńska
E-mail: tele@npn.pl
Tel.: +48 857181417
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.npn.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.npn.pl/zamowienia-publiczne
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.npn.pl/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja automatycznej sieci monitoringowej Narwiańskiego Parku Narodowego

Numer referencyjny: NPN-ZOP-UE-271/4/4/2020
II.1.2)Główny kod CPV
38410000 Przyrządy pomiarowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

System (sieć) monitoringu wód powierzchniowych w Narwiańskim Parku Narodowym ma za zadanie pozyskiwać, przechowywać, analizować i udostępniać dane pomiarowe.

Modernizacja obejmie istniejący automatyczny system monitoringu wód powierzchniowych, w skład którego wchodzi osiem stacji terenowych zamontowanych bezpośrednio przy korycie, które wymagają wymiany.

System (sieć) monitoringu wód powierzchniowych w Narwiańskim Parku Narodowym ma za zadanie pozyskiwać, przechowywać, analizować i udostępniać dane pomiarowe.

Modernizacja obejmie istniejący automatyczny system monitoringu wód powierzchniowych, w skład którego wchodzi osiem stacji terenowych zamontowanych bezpośrednio przy korycie, które wymagają wymiany.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 970 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narwiański Park Narodowy, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

System (sieć) monitoringu wód powierzchniowych w Narwiańskim Parku Narodowym ma za zadanie pozyskiwać, przechowywać, analizować i udostępniać dane pomiarowe.

Modernizacja obejmie istniejący automatyczny system monitoringu wód powierzchniowych, w skład którego wchodzi osiem stacji terenowych zamontowanych bezpośrednio przy korycie, które wymagają wymiany.

System (sieć) monitoringu wód powierzchniowych w Narwiańskim Parku Narodowym ma za zadanie pozyskiwać, przechowywać, analizować i udostępniać dane pomiarowe.

Modernizacja obejmie istniejący automatyczny system monitoringu wód powierzchniowych, w skład którego wchodzi osiem stacji terenowych zamontowanych bezpośrednio przy korycie, które wymagają wymiany.

W zakres modernizacji automatycznej sieci monitorującej wody powierzchniowe w Narwiańskim PN wchodzą:

a) stacje pomiarowe wyposażone w:

— rejestratory z możliwością bezprzewodowej transmisji danych poprzez łączność sieci telefonii komórkowej wraz z kartami SIM – 8 szt.,

— panele słoneczne współpracujące z bateriami rejestratora – 8 szt.,

— sondy do pomiaru poziomu, temperatury i przewodności wody – 8 szt.;

b) boje pomiarowe – 4 szt. wyposażone w rejestratory oraz cele słoneczne wraz z bateriami oraz czujnikami do pomiaru:

— pH,

— przewodnictwa elektrolitycznego,

— mętności,

— tlenu rozpuszczonego,

— azotanów

— chlorofilu „a”;

c) serwer publikujący dane – aplikacja lub zestaw aplikacji do automatycznego sczytywania/przesyłania danych „on-line” oraz zarządzania zebranymi danymi wraz z zapewnieniem hostingu systemu przez okres trwania gwarancji całego systemu;

d) szkolenie z obsługi systemu;

e) gwarancja, wsparcie techniczne w zaoferowanym okresie gwarancji dla wszystkich komponentów systemu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 970 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.04.00-00-0005/18 pn. „Ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. W uzupeł. do pkt II.2.7 okres obowiązywania zamówienia może być skrócony z uwagi na kryterium dodatkowe.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 25 000 PLN.

3. Z powodu ograniczonej liczby znaków Zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1–2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poprzez zamieszczenie informacji dot. danych osobowych w SIWZ zamieszczonej na www Zamawiającego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej jedną usługę o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), polegającą na dostawie i uruchomieniu aparatury pomiarowej – sond lub boi mierzących minimum 4 parametry wody, w tym co najmniej temperatura, zasolenie, stężenie tlenu, pH. Dopuszczalne jest sumowanie wartości z kilku zamówień pod warunkiem, że łącznie w ramach wszystkich zamówień zostały dostarczone urządzenia mierzące min. 4 powyższe parametry i w każdym było dostarczone urządzenie mierzące co najmniej jeden z tych parametrów.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje, lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. jedna osoba, posiadająca udokumentowane doświadczenie w ostatnich 5 latach w koordynowaniu co najmniej jednej dostawy sprzętu do pomiaru parametrów fizykochemicznych wody o wartości minimum 60 000 PLN brutto.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/01/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/01/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Narwiański Park Narodowy, Kobylin Borzymy 10, Kurowo 10, 18-204, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp

1.2. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszym dokumencie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) (załącznik nr 3 do SIWZ), zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1.3. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1.4. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, tj.: brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1.4.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży:

a) wykaz usług wykonanych. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 9 do SIWZ;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

1.4.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca złoży:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizatorom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Termin na wniesienie odwołania:

a. czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 10 dni;

b. czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 15 dni;

c. treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni;

d. wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/12/2020