W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 596862-2019

17/12/2019    S243    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Urządzenia komputerowe

2019/S 243-596862

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Adres pocztowy: ul. Wadowicka 6
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-415
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665

Adresy internetowe:

Główny adres: www.czdsigb.gov.pl

Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zakupy dla sądownictwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa na dostawę komputerów i monitorów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej.

Numer referencyjny: WZP-421-23/2019
II.1.2)Główny kod CPV
30200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i monitorów z przeznaczeniem na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.

Wymagany okres gwarancji dla każdego rodzaju sprzętu wynosi nie mniej niż 36 miesięcy.

2. Na przedmiot zamówienia objęty umowami wykonawczymi zawartymi na podstawie umowy ramowej składa się:

— komputer typ 1 – standardowy – dostawa maksymalnej ilości sztuk: 561,

— komputer AllinOne – maks. ilość sztuk: 539,

— laptop typ 1 – standardowy – maks. ilość sztuk: 214,

— laptop typ 2 – ponadstandardowy – maks. ilość sztuk: 42,

— monitor typ 2 – do 21,5'' – standardowy – maks. ilość sztuk: 213,

— monitor typ 4 – 24-25'' – powiększony – maks. ilość sztuk: 91.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną sprzętu określono w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 773 497.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000
30213100
30231300
48000000
30230000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i monitorów z przeznaczeniem na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.

Wymagany okres gwarancji dla każdego rodzaju sprzętu wynosi nie mniej niż 36 miesięcy.

2. Na przedmiot zamówienia objęty umowami wykonawczymi zawartymi na podstawie umowy ramowej składa się:

— komputer typ 1 – standardowy – dostawa maksymalnej ilości sztuk: 561,

— komputer AllinOne – max ilość sztuk: 539,

— laptop typ 1 – standardowy – maks. ilość sztuk: 214,

— laptop typ 2 – ponadstandardowy– maks. ilość sztuk: 42,

— monitor typ 2 – do 21,5'' – standardowy – maks. ilość sztuk: 213,

— monitor typ 4 – 24-25'' – powiększony – maks. ilość sztuk: 91.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną sprzętu określono w załączniku nr 2 do SIWZ.

4. Przewidywane ilości dostarczanego w ramach umowy ramowej sprzętu wskazane w pkt 3.4.5 powyżej wskazane zostały szacunkowo w celu sporządzenia oferty – na podstawie planowanych zakupów jednostek sądownictwa, a Wykonawcom nie przysługują roszczenia do zrealizowania dostaw we wskazanych ilościach.

Zamawiający wskazuje, że ilości te mogą ulec zmianie podczas prowadzenia przez poszczególne jednostki sądownictwa postępowania zmierzającego do zawarcia umowy wykonawczej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Umowę ramową zawiera się na okres od dnia zawarcia do dnia 31.3.2020 r.

2. W przypadku niewykorzystania w całości kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy ramowej w terminie wskazanym w pkt 1, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy ramowej, jednak na okres nie dłuższy niż 90 dni na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 185-450071
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Umowa ramowa na dostawę komputerów i monitorów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Suntar Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Boya-Żeleńskiego 5b
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 956 226.01 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 773 497.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Krakowie, reprezentowany przez CZDSIGB, działa w imieniu własnymi na swoją rzecz oraz na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z dnia 28.3.2017 r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania zamawiającego (Dz.U. MS. 2017 r., poz. 122 z późn. zm.).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z rozdz. VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/12/2019