Dostawy - 597462-2021

23/11/2021    S227

Polska-Katowice: Odczynniki laboratoryjne

2021/S 227-597462

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 218-573355)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
Krajowy numer identyfikacyjny: 000289035
Adres pocztowy: Poniatowskiego 15
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-055
Państwo: Polska
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Tel.: +48 322083547
Faks: +48 322083568
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sum.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.sum.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych i chemicznych w okresie 12 miesięcy dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (RZP/PN/90/21)

Numer referencyjny: RZP/PN/90/21
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy odczynników laboratoryjnych i chemicznych w okresie 12 miesięcy dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w podziale na 11 pakietów.

Pakiet nr 1: L-argininy chlorowodorek i melatonina

Pakiet nr 2: Odczynniki do biologii molekularnej

Pakiet nr 3: Cholesterole i diluenty

Pakiet nr 4: Odczynniki do wykrywania szczepów

Pakiet nr 5: Odczynniki chemiczne na zajęcia dydaktyczne

Pakiet nr 6: DAB substrate

Pakiet nr 7: Odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych

Pakiet nr 8: Przeciwciała

Pakiet nr 9: Inhibitor

Pakiet nr 10: Odczynniki kompatybilne z urządzeniem NucleoConter NC-3000

Pakiet nr 11: Odczynniki RNA kompatybilne z urządzeniami TapeStation2200, 4150 i 4200

3.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jeden, kilka lub wszystkie pakiety.

4.Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o specyfikację-asortymentowo-cenową (zał. 2.1-2.11 do SWZ) oraz o wzór umowy (zał. 5 do SWZ)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 218-573355

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 26/11/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 20/02/2022
Powinno być:
Data: 23/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia
Zamiast:
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 26/11/2021
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: