Usługi - 59766-2017

16/02/2017    S33

Polska-Warszawa: Bilety przewozowe

2017/S 033-059766

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa
Adres pocztowy: Żelazna 61
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Rumiński
E-mail: m.ruminski@ztm.waw.pl
Tel.: +48 224594199
Faks: +48 224594243
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ztm.waw.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ztm.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa m.st. Warszawy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport publiczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprzedaż biletów ZTM: jednorazowych, czasowych i krótkookresowych celem dalszej odsprzedaży, za pośrednictwem aplikacji instalowanych na telefonach komórkowych, tabletach, smartfonach.

II.1.2)Główny kod CPV
34980000 Bilety przewozowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni ciągłą sprzedaż biletów emitowanych przez ZTM w postaci zapisu systemu płatności przez telefon komórkowy po cenach i zasadach określonych w taryfie przewozowej za pośrednictwem systemu przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, oraz zapewni stały nadzór techniczny i informatyczny. Umowa ma charakter otwarty i zostanie zawarta z każdym podmiotem zainteresowanym uczestnictwem w przedmiotowym systemie otwartym, akceptującym treść opracowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego umowy oraz spełniającym wymagania w zakresie oferowanej aplikacji mobilnej do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

Treść umowy jest dostępna na stronie internetowej: www.ztm.waw.pl

Do zawierania umów na zasadach systemu otwartego dla każdego zainteresowanego podmiotu spełniającego warunki nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Umożliwienie wielu różnym operatorom wprowadzenia do sieci dystrybucji biletów ZTM swoich aplikacji mobilnych, z uwagi m.in. na wszechstronność poszczególnych aplikacji, które funkcjonują w kilku obszarach, tzn. komunikacja miejska, parkowanie, płatności mobilne, poprawi komfort i wygodę wielu osobom odwiedzającym Warszawę ale równocześnie poprawi dostępność biletów ZTM dla warszawiaków. W związku z tym opracowane zostały minimalne wymagania jakie powinna spełniać przyjazna i wygodna w użyciu aplikacja mobilna do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

W ramach realizacji umowy Wykonawca odpowiedzialny będzie między innymi za:

— zapewnienie możliwości prowadzenia sprzedaży biletów przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia,

— stały nadzór techniczny i informatyczny nad Systemem,

— bieżąca aktualizacja oprogramowania, związana z wprowadzaniem nowych taryf,

— zapewnienie rejestracji wszystkich wykonywanych operacji sprzedaży biletów,

— wdrożenie systemu rejestracji w plikach zdarzeń danych dotyczących sprzedaży/aktywacji biletów zakupionych przez aplikacje mobilne. Pliki muszą być przesyłane do ZTM co najmniej raz na dobę, a w dalszej perspektywie udostępniane danych zawartych w plikach w trybie ON-LINE, w strukturze i zakresie danych wskazanym przez ZTM,

— zapewnienie ciągłej i bezawaryjnej odsprzedaży biletów, za wyjątkiem zaistnienia zdarzeń siły wyższej,

— należyte zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem Systemu,

— niezwłoczne informowanie ZTM o wszelkich awariach i uszkodzeniach Systemu powodujących brak dostępu do niego przez okres dłuższy niż 30 minut,

— przygotowanie raportów statystycznych użytkowania Systemu,

— przygotowanie i udostępnienie upoważnionym przez Sprzedającego osobom aplikacji internetowej, zawierającej przekazywane w czasie rzeczywistym raporty statystyczne dotyczące pracy Systemu oraz możliwość wglądu do wszystkich transakcji realizowanych w Systemie,

— przeprowadzanie bezpłatnego szkolenia pracowników Sprzedającego, w szczególności kontrolerów biletowych w zakresie obsługi Systemu,

— rozpatrywanie reklamacji zgłaszanych przez Użytkowników Systemu zgodnie z procedurą określoną w umowie,

— umożliwienie przeprowadzenia przez Sprzedającego audytu w zakresie kompletności przekazywanych Sprzedającemu danych o sprzedaży, jak również poprawności systemu zabezpieczeń stosowanego przez Kupującego,

— umożliwienie dokonywania płatności co najmniej dwoma sposobami np. przelew oraz karta płatnicza/kredytowa,

— umożliwienie obsługi co najmniej dwóch systemów operacyjnych.: Android, iOS, Windows Phone bądź inne,

— wdrożenie formatu QR wraz z odpowiednimi kluczami zabezpieczeń wskazanych przez ZTM Warszawa,

— umożliwienie wdrożenia 5 cyfrowego, emitowanego przez ZTM, kodu zmiennego (raz na dobę),

— wprowadzenie, zgodnego z obecnie obowiązującymi zasadami, numeru biletu w postaci XXX XXXXXXXX (3+8),

— wdrożenie zabezpieczenia w formie animacji wskazanej i zaakceptowanej przez ZTM,

— obsługę menu w przynajmniej dwóch językach (polski, angielski),

— prowadzenie we własnym zakresie działań marketingowych, z ewentualnym wykorzystaniem nośników w transporcie zbiorowym na zasadach obowiązujących u poszczególnych operatorów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2017
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wymogów technicznych w zakresie: przepisów taryfowych czyli ceny i funkcjonalności biletu, wprowadzenia nowych biletów, zmiany warunków technicznych np. sposobu płatności, systemów operacyjnych, zmiany specyfikacji plików technicznych, dotyczących zamówień biletów, zmiany formatu numeru, wartości upustu, terminu płatności, sposobu zabezpieczeń.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zabezpieczenie może zostać ustanowione w formie:

a) gwarancji bankowej;

b) kaucji wpłaconej na wskazane konto ZTMK.

Pierwsze zabezpieczenie powinno zostać wpłacone w kwocie 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie 14 dni od podpisania umowy.

Kolejne zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 50 % (słownie: pięćdziesięciu procent) średniej miesięcznej wielkości obrotów wykazanych w miesięcznych raportach sprzedaży liczonej za ostatni kwartał.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Opracowane zostały minimalne wymagania jakie powinna spełniać przyjazna i wygodna w użyciu aplikacja mobilna do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunkiem podpisania umowy z nowym operatorem jest otrzymanie pozytywnej opinii ZTM w zakresie wskazanych wymagań po przeprowadzonych przez ZTM testach.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/12/2020
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/12/2020
Czas lokalny: 16:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Strony dopuszczają dokonywanie zmian w umowie na następujących zasadach:

a) w przypadku zmiany wymogów technicznych strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie plików dotyczących zamówień biletów, formatu numeru biletów czy zmiany sposobu zabezpieczeń;

b) w przypadku zmiany warunków technicznych strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie sposobu dokonywania płatności, zmiany systemów operacyjnych, zmiany specyfikacji plików technicznych przekazywanych do Sprzedającego;

c) w przypadku zmiany przepisów taryfowych strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie cen biletów, rodzajów biletów, funkcjonalności biletów czy wprowadzenie nowych rodzajów biletów, wartości upustu, terminu płatności;

d) w przypadku zmiany systemu biletowego strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie odpowiedniego dostosowania aplikacji mobilnych umożliwiających prowadzenie odsprzedaży biletów przy zastosowaniu wszystkich niezbędnych wymogów określonych w wymaganiach.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli
Adres pocztowy: ul. Antoniego Kocjana 3
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-473
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/02/2017