Prekės - 59771-2019

07/02/2019    S27

Hrvatska-Zadar: Goriva

2019/S 027-059771

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije
Nacionalni registracijski broj: 75046990930
Poštanska adresa: Ivana Mažuranića 28
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Vesna Paleka, mag. oec.
E-pošta: nabava@zhmzz.hr
Telefon: +385 23627183
Telefaks: +385 23627185

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.zhmzz.hr

Adresa profila kupca: www.zhmzz.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Motorni benzin i dizel gorivo

Referentni broj: VV-5/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09100000 Goriva
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Motorni benzin i dizel gorivo.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 2 341 954.48 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09100000 Goriva
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Isporuka motornog benzina i dizel goriva vršiti će se na ugovorenim benzinskim postajama ponuditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Motorni benzin i dizel gorivo.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Udaljenost benzinske postaje / Ponder: 20 BODOVA (20 %)
Cijena - Ponder: 80 BODOVA (80 %)
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 222-507483
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Motorni benzin i dizel gorivo

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
15/01/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: INA - Industrija nafte d.d.
Nacionalni registracijski broj: 27759560625
Poštanska adresa: Avenija V. Holjevca 10
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
Telefon: +385 16450528
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 626 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 341 954.48 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Prema DON-u VV-5/18.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/02/2019