Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 59908-2018

Wyświetl widok skrócony

08/02/2018    S27

Polska-Bielsk Podlaski: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2018/S 027-059908

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Miasto Bielsk Podlaski
Adres pocztowy: ul. Kopernika 1
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kod pocztowy: 17-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Halina Szatyłowicz
E-mail: hszatylowicz@bielsk-podlaski.pl
Tel.: +48 857318100
Faks: +48 857318150

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bielsk-podlaski.pl

Adres profilu nabywcy: www.bielsk-podlaski.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: www.bielsk-podlaski.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski na okres od 1.6.2018 r. do 31.12.2018 r.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren miasta Bielsk Podlaski
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na:
a) odbieraniu wszystkich selektywnie i nieselektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Bielsk Podlaski,
b) zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Bielsk Podlaski, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz.1289 z późn. zm.), zapisami uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/281/16 z dnia 19.12.2016 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017” oraz zapisami uchwały Rady Miasta Nr XI/94/15 z dnia 29.9.2015 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 3963),
c) zakupie i dystrybucji worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej,
d) zakupie i dystrybucji pojemników do selektywnej zbiórki popiołu i bio w zabudowie jednorodzinnej,
e) zapewnieniu specjalistycznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej wraz z utrzymaniem ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Lp. Kod Nazwa.
1 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2 90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów
3 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
4 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
5 90512000-9 Usługi transportu odpadów
6 90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
4. Zgodnie z art.29 ust.3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących wykonania przedmiotowej usługi wymienionej w rozdziale III ust.1 (wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.108). Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zamówień o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy pzp
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 90514000 Usługi recyklingu odpadów, 90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 90512000 Usługi transportu odpadów, 90510000 Usuwanie i obróbka odpadów, 90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.6.2018. Zakończenie 31.12.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 24 1020 1332 0000 1102 1071 1812 z dopiskiem „Wadium dot. przetargu nieograniczonego – Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Bielsk Podlaski na okres od 1.6.2018 r. do 31.12.2018 r.
4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz można złożyć w kasie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 pok. Nr 9 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy dołączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty..
5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust.2 pkt.2-5) musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art.46 ust. 4a i ust.5 ustawy Pzp, przy czym dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie.
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust.3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert).
7. Zwrot wadium Wykonawcom nie wybranym do wykonania zamówienia nastąpi zgodnie z art.46 ust.1 i ist.2 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.46 pkt.4a ustawy Pzp.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem składania ofert.
10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.3 ustawy Pzp.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i ust.3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP S.A. nr rachunku 24 1020 1332 0000 1102 1071 1712.
4. Zabezpieczenie składane w formie gwarancji lub poręczeń musi być wystawione na Zamawiającego. Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.
5. Zabezpieczenie w formie gwarancji lub poręczeń powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem powinna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (zgodnie z art.147 ust.2 ustawy Pzp),
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji (obejmujący wykonanie zamówienia i okres rękojmi),
5) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego,
6) zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
7) określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
6. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pierwsze, pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
7. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia Gwaranta (poręczyciela) o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemne wezwanie do zapłaty przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego.
8. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia Gwaranta (poręczyciela), że odpowiedzialność Gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez Gwaranta (poręczyciela).
9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od daty stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania zamówienia w sposób należyty, tj. 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej ostatniej faktury wraz z miesięcznym raportem i sprawozdaniem za II półrocze 2018 r.
13. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane zamówienie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Rozliczenie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
2.Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy) wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiana do odebrania i zagospodarowania ilość odpadów komunalnych w 2018 roku może ulec zmianie, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo zmiany wynagrodzenia za zwiększenie lub zmniejszenie ilości odpadów komunalnych.
3.Szczegółowe warunki płatności zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1.Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum):
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy,
3) dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
4) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem,
5) wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
6) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,
7) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:
a) zobowiązanie do wspólnej realizacji usługi,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Warunki udziału w postępowaniu:
1) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz.1289 z późn. zm.), w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
b) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 29.7.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz.21 z późn. zm.),
c) zezwolenie na transport odpadów lub wpis do rejestru lub zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz.21 z późn. zm.),
d) zezwolenie na zbieranie odpadów lub równorzędne, zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz.21 z późn. zm.).
1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą:
1) Formularz ofertowy – wg Załącznika nr 1 do SIWZ,

2) Oświadczenie Wykonawcy (JEDZ) – wg Załącznika nr 2 do SIWZ. Instrukcja wypełnienia JEDZ dostępna jest na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, zakladka Repozytorium wiedzy /Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,

3) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczone notarialnie – jeżeli dotyczy
a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy,
b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art.23 ustawy Pzp),
4) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg Załącznika nr 5 do SIWZ – jeżeli dotyczy.
Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Oświadczenia, które ma złożyć każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert:
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia – wg Załącznika nr 8 do SIWZ, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm) wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert.

3. Dokumenty i oświadczenia, które ma złożyć wykonawca na wezwanie zamawiającego – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
c) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt.3.1. Zapisy pkt.3.1.a-c) stosuje się odpowiednio.
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg Załącznika nr 4 do SIWZ,
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg Załącznika nr 3 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie)
4) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz.1289 z późn. zm.), w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
5) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 29.7.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz.21 z późn. zm.),
6) zezwolenie na transport odpadów lub wpis do rejestru lub zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz.21 z późn. zm.),
7) zezwolenie na zbieranie odpadów lub równorzędne, zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz.21 z późn. zm.).
4. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZY POLEGANIU NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH
W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest:
1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu (JEDZ) Wykonawcy, składanym na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w Załączniku nr 2 do SIWZ,
2) złożyć oświadczenie (JEDZ), że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w Załączniku nr 2 do SIWZ,
3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg Załącznika nr 5 do SIWZ), które określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizować usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni (art.26 ust.2 ustawy Pzp), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że:
a) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: usługi odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i/lub selektywnych o masie łącznej odebranych odpadów co najmniej 1000 Mg/ 6 miesięcy.
b) dysponują lub będą dysponować niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami tj.:
— co najmniej 5-cioma pojazdami, w tym:
• 2 pojazdy przystosowane do odbierania nieselektywnych odpadów komunalnych,
• 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
• 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Pojazdy powinny być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Pojazdy powinny być wyposażone w system monitoringu i czujników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz.122).
— bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie administracyjnym miasta lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta na terenie, do którego posiada lub będzie posiadał tytuł prawny. Baza ta musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz.122).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 60

2. aspekt środowiskowy. Waga 30

3. aspekt społeczny. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
Izp.271.4.2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.3.2018 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 21.3.2018 - 10:30

Miejscowość:

Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych pokój Nr 111

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Miesiąc wrzesień 2018r
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI art.179-198.
2. W przypadku przedmiotowego postępowania Wykonawcy przysługuje prawo do:
1) odwołania wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego
d) opisu przedmiotu zamówienia,
e) wyboru najkorzystniejszej oferty
2) skargi do sądu
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiajacego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3-4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących jego wniesienie.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.2.2018