W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 599754-2019

18/12/2019    S244    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Pomoce dydaktyczne

2019/S 244-599754

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Górecka 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 60-201
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kalisz
E-mail: agnieszka.kalisz@odnpoznan.pl
Tel.: +48 618584779

Adresy internetowe:

Główny adres: https://odnpoznan.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa zestawów edukacyjnych jakie będą wykorzystywane w uczniowskich laboratoriach informatycznych w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

Numer referencyjny: ODN-KG.IV.3210/23/2019
II.1.2)Główny kod CPV
39162100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia w postępowaniu przetargowym jest dostawa urządzeń i aplikacji jakie będą wykorzystywane w uczniowskich laboratoriach informatycznych w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 589 752.36 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo Wielkopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w postępowaniu przetargowym jest dostawa urządzeń i aplikacji jakie będą wykorzystywane w uczniowskich laboratoriach informatycznych w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”:

Zestaw robotów do nauki programowania (Zestaw Typu A) – 34 komplety,

Zestaw do konstruowania i montażu robotów typ A (Zestaw Typu B) – 172 komplety,

Zestaw do autonomicznego zasilania zestawu do montażu robotów typ A (Zestaw Typu C) – 93 komplety,

Gra do nauki programowania (Zestaw Typu D) – 264 kompletów,

Zestaw do nauki podstaw programowania, mechatroniki oraz elektroniki z elementami robotyki w modelu STEAM (Zestaw Typu E) – 354 komplety,

Zestaw do konstruowania i montażu robotów typ B (Zestaw Typu F) – 42 kompletów,

Zestaw autonomicznego zasilania zestawu do konstruowania i montażu robotów typu B (Zestaw Typu G) – 42 kompletów,

Robot edukacyjny do nauki programowania (Zestaw Typu H) – 41 kompletów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku nr 1 do SIWZ - OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres Rękojmi i Gwarancji / Waga: 24
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 16
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.08.01.03-IZ-00-30-001/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 167-408201
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa zestawów edukacyjnych jakie będą wykorzystywane w uczniowskich laboratoriach informatycznych w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Part-AD Artur Dyrda
Adres pocztowy: Grzechynia nr 635
Miejscowość: Maków Podhalański
Kod NUTS: PL21
Kod pocztowy: 34-220
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 725 395.40 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Oprócz dokumentów wskazanych w części III niniejszego ogłoszenia wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:

1. Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczeń i dokumentów:

a) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona);

b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy),

3. Formularz ofertowy – według Załącznika nr 2 do SIWZ,

4. dokument potwierdzający wniesienie wadium,

5. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/12/2019