29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 60028-2021

05/02/2021    S25

Bułgaria-Sofia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

2021/S 025-060028

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „Natsionalna kompaniya „Zhelezopatna infrastruktura“ DP
Krajowy numer identyfikacyjny: 130823243
Adres pocztowy: bul. „Knyaginya Mariya Luiza“ No. 110
Miejscowość: Sofiya
Kod NUTS: BG411 София (столица)
Kod pocztowy: 1233
Państwo: Bułgaria
Osoba do kontaktów: Ivelina Kitina
E-mail: i.kitina@rail-infra.bg
Tel.: +359 29323875
Faks: +359 29310663
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.rail-infra.bg
Adres profilu nabywcy: https://app.eop.bg/buyer/1213
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: поддържане на жп инфраструктура

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Възстановяване на работните параметри на хидравлични помпи и хидромотори за машини от тежка пътна механизация с доставка на необходимите резервни части за срок от 2 години

II.1.2)Główny kod CPV
50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Осигуряване на машини тежка пътна механизация с изправни елементи от хидравличните системи с оглед отстраняване на внезапно възникнали неизправности по тях.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 292 000.00 BGN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Железопътните секции към поделение ЖПС на територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Opis zamówienia:

Възстановяване работните параметри на хидравлични помпи и хидромотори за машини от тежка пътна механизация с доставка на необходимите резервни части.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
26/02/2021

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2021