Roboty budowlane - 600753-2020

14/12/2020    S243

Rumunia-Bukareszt: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

2020/S 243-600753

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 231-568532)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Municipiul București
Krajowy numer identyfikacyjny: 4267117
Adres pocztowy: Str. Regina Elisabeta nr. 47
Miejscowość: Bucureşti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 050013
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Eugen Davidoiu
E-mail: directiaproceduri@pmb.ro
Tel.: +40 213055530
Faks: +40 213055587
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pmb.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Contract de lucrări „CL6 – Reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului)”

Numer referencyjny: 4267117/2020/4
II.1.2)Główny kod CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

„CL6 – Reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului)”. Contractul trateaza masurile care sunt necesare pentru reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare in zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului si realizarea sistemului unitar de drenare de la partea dreapta a casetei compus dintr-un sistem de drenaj in zona limitrofa colectorului principal de canalizare A0 si un sistem de drenuri secundare aferente unor colectoare de canalizare supuse reabilitarii/inlocuirii.

In scopul reducerii cantitatii de apa infiltrata in sistemul de canalizare, se vor proiecta si executa,

— reabilitare/inlocuire retea de canalizare: aprox. L = 32 479 m, prin relining si sapatura deschisa din care:

—— in cartierul Cotroceni, aprox. L = 16 424 m;

—— in cartierul Regina Maria, aprox. L = 11 995 m;

—— in cartierul Tineretului, aprox. L = 4 060 m;

— construirea unui sistem unitar de drenare de la partea dreapta a casetei aprox. L = 15 025 m ce cuprinde:

—— executarea unor drenuri secundare prin sapatura deschisa si foraj orizontal aprox. L = 6 325 m, amplasate adiacent radierului colectoarelor de canalizare deservite;

—— construirea unui sistem de drenaj (foraj orizontal dirijat si fronturi de puturi de depresionare) la partea dreapta a casetei, in zona limitrofa colectorului de canalizare A0, in scopul mentinerii nivelului panzei freatice lungime totala de aproximativ L tot. = 8 700 m;

— construirea unor statii de pompare apa drenata aferente sistemului unitar de drenare de la partea dreapta a casetei.

Contractul de proiectare si executie lucrari pentru „CL6 – Reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului)” include urmatoarele activitati:

(a) efectuarea studiilor de teren topografice, geologice, hidrogeologice si geotehnice necesare proiectarii lucrarilor;

(b) elaborarea documentatiilor necesare obtinerii certificatului de urbanism, a autorizatiilor si avizelor necesare executiei (inclusiv cele aferente proiectarii si executiei racordurilor si bransamentelor electrice);

(c) activitatile de proiectare fac referire la proiectele tehnice si detaliile de executie pentru puturile piezometrice si pentru reabilitarea/inlocuirea/executarea lucrarilor precizate mai sus. Proiectele vor include printre altele, toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule, liste cu cantitati de lucrari etc.) pentru elaborarea unui proiect tehnic si a detaliilor de executie in conformitate cu legislatia nationala;

(d) lucrari de constructii, instalatii, procurare si montaj utilaje, inclusiv racorduri si bransamente electrice;

(e) monitorizarea functionarii lucrarilor executate pe parcursul perioadei de notificare a defectelor;

(f) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de notificare a defectelor.

Nr. de zile pana la care se pot sol. clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este 45 de zile pentru prima sesiune și 28 de zile pentru a doua sesiune. AC răspunde solicitărilor de clarificari, cu 33 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor în prima sesiune și cu 15 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, pentru a doua sesiune.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/12/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 231-568532

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Zamiast:

In cazul in care exista asociati/subcontractanti/tert sustinator, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016 (Formularul nr. 3 din sectiunea formulare a DA) se va depune de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Powinno być:

Se elimină cerinţa din fişa de date a achiziţiei privind depunerea de către ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire a declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Se menţine cerinţa prezentării declaraţiei odată cu depunerea DUAE.

Numer sekcji: III.1.1)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Zamiast:

Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii pentru toate punctele de lucru, sedii principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale.

Powinno być:

Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentarii pentru toate punctele de lucru, sedii principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale.

Numer sekcji: III.1.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Capacitatea tehnică şi profesională
Zamiast:

La nivelul DUAE vor fi precizate informatii cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil.

Powinno być:

La nivelul DUAE ofertanții vor preciza informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, obiectul contractului, beneficiarului contractului și datele sale de contact, calitatea pe care a deținut-o în contractul invocat (lider, asociat, subcontractant), caracteristicile lucrărilor realizate pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime, data și numărul documentului de recepție, ponderea și activitățile de care a fost responsabil.

Numer sekcji: III.1.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Capacitatea tehnică şi profesională
Zamiast:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in DUAE, fara a se limita la, enumerarea nefiind exhaustiva, sunt: proces-verbal de receptie intermediara sau finala/certificari/document constatator sau echiv pentru acele lucrari exec pe care ofertantul considera ca autoritatea contr. trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara – contractele astfel indicate trebuie sa se regaseasca in DUAE. Respectivele certificari vor trebui sa indice:

(a) obiectul lucrarilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara;

(b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati;

(c) valoarea – in lei fara TVA;

(d) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care au fost executate lucrarile;

(e) sa precizeze daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.

Powinno być:

La solicitarea autorității contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat după evaluarea ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, în vederea probării celor asumate prin completarea DUAE următoarele documente doveditoare: copii ale unor părți relevante ale contractelor/recomandări/procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și/sau procese verbale de recepție finală/certificări de bună execuție/documente constatatoare/orice tip de certificat sau document de bună execuție, datate, semnate și parafate de beneficiar (autoritate contractantă și/sau client privat), care să ateste faptul că lucrările similare au fost executate și duse la bun sfârșit; din documentele prezentate trebuie să reiasă: beneficiarul, perioada de derulare (inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției lucrărilor, tipul și cantitățile de lucrări similare executate.

Numer sekcji: III.1.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Capacitatea tehnică şi profesională
Zamiast:

Se va prezenta acordul de subcontractare – Formularul nr. 6 din sectiunea „Formulare”.

Powinno być:

Se va prezenta acordul de subcontractare – Formularul nr. 5 din Sectiunea „Formulare”.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: