Servicii - 601931-2021

Submission deadline has been amended by:  56331-2022
26/11/2021    S230

Germania-Köln: Cursuri de perfecționare pentru zboruri de încercare

2021/S 230-601931

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Uniunii Europene pentru Siguranță Aviației (AESA)
Adresă: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Localitate: Cologne
Cod NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Cod poștal: 50668
Țară: Germania
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9735
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9735
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Siguranța aviației, mediul

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Cursuri de perfecționare pentru zboruri de încercare

Număr de referinţă: EASA.2021.HVP.10
II.1.2)Cod CPV principal
80531200 Servicii de formare în domeniul tehnicii
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Activități de perfecționare a zborurilor pentru personalul AESA responsabil cu zborurile de încercare în domeniile avioanelor cu aripi fixe și avioanelor cu aripi rotative.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
80511000 Servicii de formare a angajaţilor
80550000 Servicii de formare în domeniul securităţii
80650000 Formare profesională şi simulare în domeniul aeronavelor militare, al proiectilelor şi al navelor spaţiale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DEA2 Köln
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Această procedură a fost lansată pentru a identifica un furnizor adecvat (școală de ingineri/piloți de încercare) pentru activități de perfecționare a personalului AESA responsabil cu zborurile de încercare în domeniile avioanelor cu aripi fixe și al avioanelor cu aripi rotative.

Piloții de zbor de încercare (FTP) dețin o licență de pilot de transport aerian cu aripi fixe sau rotative (FCL ATPL) sau o licență de pilot comercial (FCL CPL) în conformitate cu partea FCL cu o calificare de instrument (IR) valabilă și cel puțin o calificare de tip legată de activitatea de certificare a agenției. În plus, aceștia dețin o calificare de zbor de încercare de categoria 1 (CAT1 FTR) și desfășoară în mod regulat activități de testare a zborului pentru certificare în cadrul tuturor marilor producători de aeronave europeni.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea tehnică / Pondere: 60
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 250 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 31/01/2022
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 4 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 01/02/2022
Ora locală: 10:00
Locul:

Videoconferință.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/11/2021