Dostawy - 602646-2019

19/12/2019    S245    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Meble

2019/S 245-602646

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
Adres pocztowy: ul. dr. J. Babińskiego 29
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-393
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wilk
E-mail: anna.wilk@babinski.pl
Tel.: +48 126524526
Faks: +48 126524459

Adresy internetowe:

Główny adres: www.babinski.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia w budynku szpitalnym nr 40

Numer referencyjny: ZP-16/19
II.1.2)Główny kod CPV
39100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie wykonania, dostawy i montażu wyposażenia w pomieszczeniach budynku szpitalnego nr 40, w tym między innymi:

— meble z płyt, stoły, krzesła, biurka, meble ze stali nierdzewnej, fotele i sofy, szafy specjalistyczne i regały, sprzęt AGD oraz inne wyposażenie drobne – zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ (pakiet I) stanowiącym jednocześnie kosztorys ofertowy,

— sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, RTV, sprzęt teletechniczny i biurowy – zgodnie z załącznikiem nr 1B do SIWZ (pakiet II) stanowiącym jednocześnie kosztorys ofertowy,

— wyposażenie medyczne – zgodnie z załącznikiem nr 1C do SIWZ (pakiet III) stanowiącym jednocześnie kosztorys ofertowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 330 716.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet I

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000
39700000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, 30-393 Kraków, ul. dr. J. Babińskiego 29, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie wykonania, dostawy i montażu wyposażenia w pomieszczeniach budynku szpitalnego nr 40, w tym:

— meble z płyt, stoły, krzesła, biurka, meble ze stali nierdzewnej, fotele i sofy, szafy specjalistyczne i regały, sprzęt AGD oraz inne wyposażenie drobne – zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ (pakiet I) stanowiącym jednocześnie kosztorys ofertowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.12.01.02-12-0450/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet II

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
48900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, 30-393 Kraków, ul. dr. J. Babińskiego 29, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie wykonania, dostawy i montażu wyposażenia w pomieszczeniach budynku szpitalnego nr 40, w tym:

— sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, RTV, sprzęt teletechniczny i biurowy – zgodnie z załącznikiem nr 1B do SIWZ (pakiet II) stanowiącym jednocześnie kosztorys ofertowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.12.01.02-12-0450/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet III

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, 30-393 Kraków, ul. dr. J. Babińskiego 29, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie wykonania, dostawy i montażu wyposażenia w pomieszczeniach budynku szpitalnego nr 40, w tym:

— wyposażenie medyczne – zgodnie z załącznikiem nr 1C do SIWZ (pakiet III) stanowiącym jednocześnie Kosztorys ofertowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.12.01.02-12-0450/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 200-485584
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Pakiet I

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Alnag Barbara Wróbel
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 222 125.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Pakiet II

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Pakiet III

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zbigniew Layer Promedicom Medyczne Centrum Produkcyjno-Handlowo-Konsultingowe
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 700.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2019